Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet d. 4. december 2012

Dato: Tirsdag den 4. december kl. 19.45.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder

a. Status daglig stalddrift:

Stalddriften: Georg oplyste, at stalddriften har været præget af en del skader/sygdom fra personalets side – dog har de klaret sig igennem.

Normalt bør middagsfodring sker mellem 11.30 til 12.30. Dog er denne tidsplan sprunget et par gange, hvorfor der på disse dage er blevet fordret for sent. Georg er obs herpå.

Hestepas til elevhestene. Her oplyste Georg, at han har fået en del af dem. Der mangles dog hestepas fra Erik. Tina spørger Erik herom. Georg laver et ”opsamlingssted” på kontoret til dette og meddeler til rideskoleleder, hvor det er.

b. Status på wrap-ordning:

Der er kun få personer, der har tilmeldt sig ordningen. Og tilbuddet gælder stadig, så sig endelig til Georg, hvis du vil med. Der har været positive tilbagemeldinger for denne ordning.

c. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Vi har ALT for mange ledige bokse.

Bestyrelsen vendte også tanken om, det er generelt er nødvendigt at se på muligheder for optimering af arbejdsopgaver i forhold til forbrug af personaletimer. 

Andre forslag blev vendt og drejet på vort møde, lange snakke m.v. og følgende beslutninger blev vedtaget:

Ponyboksene bliver nedsat til kr. 2.245, pr. mdr. Dvs. en besparelse på kr. 150,- pr. måned. Ordningen træder i kraft pr. 01.01.2013.  Og der sættes opslag op herom.

Ponyrytterne vil få tilbudt hø-ordning til kr. 150,- pr. måned.

Desuden vil vi markedsføre, at vi får ny bund i den store ridehal, dette vil også ske på Hestenettet.dk. Helle Schjødt sørger for dette.

Det blev bestemt, at Georg skal gennemgår funktionsbeskrivelsen for vore weekend-vagter for at optimere arbejdet/spare timer.

2. Opstaldningssted – fremvise hestepas og udleveringssedler for medicin v. Mette Thomsen
Mette Thomsen oplyste, at vi som opstaldningssted skal kunne fremvise hestepas på alle heste i stalden indenfor max. 3 timer, såfremt vi får besøg af fødevarestyrelsen, der har ret til at foretage uanmeldt kontrolbesøg i stalden. Derfor skal alle opstalder senest inden jul have afleveret en kopi af hestepasset til Georg. Dette er meget vigtigt, da en bøde på 5.000 kr. ellers vil tilfalde både hesteejer samt opstaldningssted. 

Opstaldningsstedet skal ligeledes kunne fremvise udleveringssedler på medicin til hestene i stalden, hvorfor der hænges et chartek på opslagstavlen i stor stald, hvor I alle bedes lægge medicin-sedlen i, når dyrlægen har udleveret medicin.

Alle hesteejere bedes enten deltage på kursus i medicinhåndtering (dato kommer først i det nye år) eller udelukke deres hest fra konsum. Der kommer skema op i den store stald, hvor hver hesteejer skal afkrydse, hvilken løsning, man ønsker.

Læs i øvrigt regler omkring medicinsider og konsum her: (Tryk på ctrl + klik ovenpå linket for at det virker):
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Maerkning_flytning_og_registrering/Hestepas_med_medicinsider/Sider/forside.aspx 

Mette Thomsen laver opslag herom med nærmere info.

3. Økonomi / Budget opfølgning
Christian gennemgik økonomien med de forskellige punkter. Status er, at vi stadig er bagud i forhold til budgettet. Vi regner med et mindre underskud i 2012.

4. Personale
Se pkt. 1.a.

Desuden arbejder vi på at finde en anden underviser til lørdage. 

5. Foldkontrakter – græsfoldordning – Christian udarbejder nyt udkast
Dette punkt bliver først gennemgået ved næste møde.

6. Ridehusbunde - pasning af baner, herunder vedligeholdelse af udendørs springbane
Vi søger forsat hos kommunen og har desuden oplyst kommunen om, at det er et presserende problem med bundene. Dog får vi først svar i det nye år, om vi får tilskud.

Georg mener ikke, at der på denne årstid kan gøres noget for at rette op på den udendørs springbane, idet Anne Pind mener, at den virkelig trænger til at blive gennemgået. Punktet vil blive taget op igen til foråret. Der påpeges igen, at man SKAL samle klatter op.

7. Springning/lukning af den store hal
Der er blevet spurgt en del til, at den store hal er lukket tirsdag og torsdag. Torsdag er der lukket kl. 15-21, men åben i den lille kl. 18-19.30. Tirsdag er der lukket i stor hal kl. 17-19.30 men åben i den lille kl. 18-19.30. Dvs. at der tirsdag faktisk kun er lukket for dressur kl. 17-18.

Dette er for, at vores spring-ryttere kan få trænet. 

8. Ny bund, hvor langt er vi, vi skal have mere end ét tilbud
Vi søger fondsstøtte til baner/ridehusbunde.

Georg afventer ligeledes tilbud fra anden side. Helle mindede om, at vi skal bruge tilbuddet hurtigt, i og med vi skal søge fondene og der kunne fremvise tilbuddene. 

9. Sikkerhedsregler
Mette Thomsen opfordrer alle til at læse og overholde sikkerhedsreglerne.

10. Møde i distriktet
Helle og Mette var til møde i distriktet 12 på Vilhelmsborg i sidste uge. Der var ca. mødt 40 personer fra ca. 20 forskellige klubber. Der er 3-4 møder om året. På mødet blev der bl.a. upsummeret om, hvornår der skal ansøges om afholdelse af distriktsstævner. Dog oplyste forbundet for distrikt 12, at der ikke bliver delt mange distriktsstævner ud til næste år. Mette sørger for at få søgt indenfor deadline.

Fra distriktet komme der desuden info/plakat om, hvad der vil komme af undervisningstilbud til rideskolerne. Bl.a. laves der et forældrekursus.

11. Nyt betalingssystem, ny hjemmeside
Vi har fået ny hjemmeside, og Jannie Olsson er vores nye webmaster, men da hun jo har valgt at rejse fra Skåde, mangler vi en til at overtage jobbet som webmaster. Er det noget for dig, så henvend dig endelig til formanden Mette Thomsen herom, tak. 

For så vidt angår det nye betalingssystem, regner vi med, at vi er 100% kørende fra 1. januar 2013.

12. Forslag fra en pensionær: ”Afgift” til klubben fra vores undervisere, fx kr. 25,-30,- pr. rytter
Mette Thomsen oplyste, at ovennævnte forslag er kommet fra en pensionær. Dette blev drøftet af bestyrelsen, og vi er kommet frem til, at det fordyrer det for hver enkelt rytter, idet denne udgift skal betales separat til klubben, da det ikke vil kunne tages fra underviseren. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

13. Certificering
Vi arbejder stadig hermed. Bl.a. kan vi oplyse, at følgende 3 certificeringskategorier mangler følgende for at kunne blive opfyldt:

Organiserings-certifikat: Klubben skal være deltagende i distriktsrådsmøder i mindst 2 år, for at vi kan opnå dette certifikat.

Sikkerheds-certifikatet: Der skal sættes et lavt hegn rundt om de 2 store baner af sikkerhedsmæssige årsager. Og det skal mindst være et dressurhegn, dvs. mindst 30 cm. højt.

Rideskole-certifikatet: Rideskoleunderviseren skal på kurser, der afholdes over 3 weekender - i alt 60 timer, således at underviseren herved opnår at blive ”Træneruddannet”

14. Elevundervisning/rideskole
a. Er holdene fyldt op:

Helle har fået de nye tal fra elevskolen, og der er en lille fremgang. Herudover kommer antal af parter på elevhestene, som bestyrelsen mener, er et positivt tiltag for rideskolen.

Desuden blev det oplyst, at vi p.t. har en nordbagge samt en islænder/nordbagge på prøve i rideskolen. 

b. Status undervisere:

Som tidligere nævnt arbejder vi på at finde en anden underviser til lørdage, så Anette kan få denne dag fri.

15. Privat undervisning
Bestyrelsen har besluttet, at der i en prøveperiode er mulighed for ”at lave fri dressurundervisning om fredagen, hvilket betyder, at en pensionær kan medbringe egen dressurunderviser til undervisning denne ene dag om ugen. Vi kalder det ”FED Fredag”

Mette laver opslag – sender tekst til Tina, som hænger opslag op herom. Det præciseres dog, at der ikke må være pensionærer til fods i ridehuset.

16. Velkomstpjece (se vedhæftede forslag)
Udkastet blev gennemgået, og Mette og Tina får det sidste tilrettet samt trykt, så det ligge klar til Georg på kontoret til udlevering til nye pensionærer. Udover velkomstpjecen (som også indeholder Ridhusregler) får nye pensionærer tillige udleveret Sikkerhedsregler.

17. Aktiviteter, kurser m.v. 
Der er klubstævne her i weekenden, både lørdag og søndag.

Mette oplyste, at igen har vi fået stor tilslutning til dressur-delen, hvilket er rigtig dejligt. 

18. Aktiviteter /udvalg
Blev ikke gennemgået.

19. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser
Blev ikke gennemgået.

20. Eventuelt
Intet til dette punkt.

Nyt bestyrelsesmøde blev sat til tirsdag den. 8. januar 2013, kl. 19.45. hos Christian. Mette tager brød med.

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 13. marts 2013. Indkaldelse skal sendes ud senest mandag d. 18. februar 2013, hvilket Christian og Tina sørger for. Indkaldelsen tager Tina med til næste møde.

Referent
Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. oktober 2012

Dato: Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 19.30.

Sted: Hos Tina Østergaard, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen samt Tina Østergaard. Erik Dahm deltog til og med punkt 8. Tillige var Georg tilstede for orientering til og med punkt 8.

Agenda:
1. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg oplyste, at p.t. er han ved at ajourføre papirerne på elevskolens heste.

Stalddriften kører p.t. således, at Malene har været på skole og kommer tilbage på mandag. Ditte Marie har været delvis afløser for hende.

Der har været uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Georg viste rundt, og vi fik en fin J på alle punkter.

Wrap-ordning:
Flere har spurgt, om der kunne gives en gang ekstra wrap i løbet af dagen. Georg foreslår, at det vil skulle ske, når der gives halm om morgenen. Så der ikke bliver ekstra uro i stalden, og der således kun skal fejes én gang efter både halm og wrap.
Det blev besluttet, at denne ekstra wrap-ordning – ”Formiddags-Wrap” tilbydes som en forsøgsordning. Pris er kr. 250,- om måneden alle 7 dage i ugen. Henvendelse til Georg herom.

b. Beredskabsplan ved brand, status på røgalarmer
Georg har lavet et udkast til ”Instruktion ved Brand”. Bestyrelsen gennemgik denne og godkendte udkastet. Tina sørger for ophæng i staldene og cafeteriet samt på hjemmesiden under ”Sikkerhed”.

Christian skal undersøger priser hos Tryg på røgalarmer m.v.

c. Hvordan gik førstehjælpskurset
Georg oplyste, at det var et rigtig fint kursus. De var kun 4 på holdet, så det var meget intensivt og informativt. Kurset gav ikke anledning til, at personalet skal forholde sig anderledes på stedet end de gør i dag. Der var også kursus fra en dyrlæge om førstehjælp til heste, som også var rigtig godt.

Desuden oplyste Georg, at laden nu næsten er fyldt op med halm. Resten af halmen – som vi får ind senere - får vi til samme pris. Og halmen ser fint ud, siger Georg.

2. Økonomi – ledige bokse samt budgetopfølgning:
P.t. 5 tomme bokse og en tom boks på bakken, hvilket er bydende nødvendigt, at vi får rettet op på straks. Georg oplyste, at der er henvendelser fra mulige pensionærer, som han dog afventer svar fra.
Bestyrelsen ”brain-stormede” med idéer til, hvordan vi kan få flere pensionærer til stalden.

Mange muligheder blev vendt, bl.a.:

 • Selvpasning af hest med foder og udmugning.
 • Billigere bokseleje med og uden vinduer.
 • Nedsat boksleje de første 2-3 måneder ved opstart.
 • Få ny ridehusbund i den stor hal.
 • Annoncering i fx aviser og nettet.
 • At vi kommer frem med det samme, når der fx søges på: ”Opstaldning Skåde/Højbjerg” på nettet.
 • Prisstigning på bokslejen.
 • Forslag om depotindbetaling til kommende bane, som fx opkræves sammen med bokslejen.

Efter meget snak frem og tilbage, nåede bestyrelsen frem til, at det er en ny ridehusbund, der skal satses på. Også set i lyset af, at Georg har haft henvendelser fra mulige pensionærer, som er begejstret for faciliteterne, men som fravælger os grundet ridehusbunden.

Følgende fakta indgik i beslutning om ny ridehusbund:

P.t. er status på regnskabet, at vi på nuværende tidspunkt vil komme ud med et mindre underskud, idet der jo er sat penge til grundet manglende boksleje samt foldindtægt.

Køber vi ny bane nu, vil det selvfølgelig belaste budgettet yderligere. Men kan vi fx få lov at betale i rater, få tilskuddet fra kommune, som vi dog først ved i januar måned 2013, få tilgang af nye pensionærer grundet den nye bane, så blev det fra bestyrelsens side vurderet, at Skåde Rideklub bør kunne gennemføre/klare denne merudgift, da ridehusbunden simpelthen er nedslidt, og vi derfor er nødsaget til at få lavet en ny bund.

En ny bund koster godt 150.000 incl. moms.

Det skal dog præciseres, at påbegyndelse af en ny bane ikke må ske, før vi har fået at vide, om tilskuddet gives. Og som sagt ved vi først det i januar måned 2013.

Bestyrelsen besluttede derfor – som tidligere nævnt -, at der kommer ny fiber-bund i det store ridehushal til januar 2013.

Georg vil prøve at undersøge, hvor der kan anskaffes en special-harve til traktoren til den nye bund.

Desuden har en forældre ytret ønske om, at det kunne være fint at få en ”Velkomstfolder” udleveret til nye pensionærer med diverse informationer i. Der var enighed om, at det var et rigtig fint forslag, og Mette Thomsen laver udkast hertil, hvori der ligeledes bliver indarbejdet information om Sikkerheds- og Ridehusregler.

Det blev desuden besluttet, at Helle og Tina sørger for, at der hurtigst muligt kommer en annonce på Hestenettet samt Lokalavisen Syd om, at vi har bokse til udlejning.

Erik tilbød desuden at sponsorere og sørge for, der at der kom en lys sensor på tænd/sluk funktionen i begge vores sadel rum. Tak for det.

3. Personale:
Se pkt. 1.a.

4. Foldkontrakter – græsfoldordning:
Christian skal udarbejde et udkast til ny foldkontrakt.

5. Ridehusbunde – pasning af baner:
Se pkt. 2.

6. Opfølgning på medlemsaften:
Bestyrelsen synes, vi havde et godt møde, samt at det var rigtigt fint at få informeret om sikkerhedsreglerne.

Det blev besluttet, at det skal pålægges underviserne, at de ikke må underviser rytter, der ikke opfylder sikkerhedsreglerne. Mette Thomsen følger op herpå.

Der var forslag om, at nye pensionærer burde få udleveret sikkerheds- og ridehusreglerne. Og dette blev besluttet, således at nye pensionærer får udleveret disse regler sammen med den tidligere nævnte Velkomstfolder. Mette Thomsen arbejder på dette.

Opsamling af klatter: Bestyrelsen synes, at det er blevet bedre med, at folk samler klatter, så fortsæt endelig det gode arbejde J

7. Drøftelse af punkter tilgået bestyrelsen pr. mail fra Ulla:
Overdækning af rondellen:
Et godt forslag, idet det kunne være rigtig fint at kunne bruge rondellen til bl.a. longering for at skåne banerne. Dog, for at den kan blive brugbar, skal der etableres et fast tag samt en bedre bund, hvilket jo koster. Her er det så nødvendigt at prioritere, og desværre mener vi ikke, at vi har penge til det nu.

Forslag om at springning foregår udendørs i hele sommerhalvåret:
Det besluttes, at når udendørs sæsonen starter igen, så er det baneforholdene, der afgør, om springningen kan ske udendørs/indendørs.

For dyre udgifter til bogholderiarbejdet:
Christian gennemgik dette, og følgende blev oplyst:

Regnskabet ved tidligere kasserer/bogholder fra 2007 og tilbage i tid:
Økonomiske fakta og omkostninger

2007 2006 2005
Underskud -300.000 -63.000
Bankgæld og lånegæld -215.000 -440.000

Omkostninger opdelt på områder:
Bogholder 132.000 120.000 120.000
Revisor ekstern, ex. moms 19.200 19.200 19.200

Sammenlignelige omkostninger 151.200 139.200 139.200
Merudgift i forhold til nuværende: 40.000 28.000 28.000

Opgaver som blev udført i disse år:

 • Ikke fuldstændig fakturering
 • Ingen vedligeholdelse af data
 • Ingen debitorrykning / eller begrænset
 • Ingen løbende afstemninger af konti/dermed usikkerhed omkring svind
 • Lønindberetning og udbetaling
 • Lokaleregnskab alene udarbejdet på baggrund af bilagsgennemgang og bogføringsbalance

Nuværende kasserer/økonomifunktion fra 2008 og indtil nu:
Økonomiske fakta og omkostninger
Overskud alle årene fra 2008 til og med 2011
Fra 2008 og frem ingen træk på kassekredit og i 2008og 2009 blev lånegæld indfriet.

Omkostninger opdelt på områder i perioden 2008 – 2012:
Bogholder 72.000
Revisor ekstern, ex. moms 11.200
Konsulent 28.000

Sammenlignelige omkostninger 111.200

Opgaver som udføres i dag:

 • Fuldstændig fakturering
 • Vedligeholdelse af datagrundlag i system
 • Løbende ajourført bogholderi (totalt)
 • Bankafstemning
 • Lønindberetning/-udbetaling og afstemning
 • Debitorrykning
 • Budgetudarbejdelse (drift, status og likviditet) på kontoniveau
 • Månedlig afvigelsesrapportering på kontoniveau/overordnet
 • ”Indirekte” kontrol af bogholderfunktion via afvigelsesrapportering
 • Opstilling af årsrapport til revisor (Derfor fald i revisoromkostning)
 • Dokumentationsmateriale til brug for revisor
 • Diverse løbende assistanceopgaver/analyser – el, løn, vareforbrug m.v.
 • Assistance med skabeloner til brug for lokalregnskab

Dvs. at sammenligner man den årlige udgift til bogføring, regnskab, kontrol m.v., skal ovennævnte årlige udgift på kr. 111.200,- holdes op i mod udgiften tilbage i 2007, 2006 og 2005. Og som det fremgår, har der i alle de 3 år været en merudgift på henholdsvis kr. 40.000 i 2007 samt kr. 28.000 i årene 2006 og 2005.

Med ovennævnte skitsering og opremsning mener bestyrelsen overordnet det fremgår, at vi får en langt billigere løsning end tidligere. At den udgift, der bliver brug til at få bogført, udarbejdet regnskab m.v. kan forsvares, eftersom underskud er nedbragt og vendt til overskud, gæld er indfriet m.v,, ligesom selve udgiften til bogholderfunktionen i regnskab er faldet markant.

8. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:
Erik oplyste, at der er lavet en liste over sponsorer. Og de (Erik og Chris) er i gang med at kontakte dem alle for at få indhentet informationer om, hvad de har givet, hvor lang tid kontrakten løber m.v.

Erik vil gerne, at informationerne om vores sponsorer bliver mere synlige og informativt på hjemmesiden. Og gerne med informationer på forsiden. Dog er det, iflg. Anne Kausmally, svært grundet den noget ”låste” hjemmeside. Som nævnt i tidligere referat vil vi gerne gøre noget for hjemmesiden, men igen her er det et prioriteringsspørgsmål i forhold til udgiften.

9. Sikkerhedsregler:
Vi arbejder stadig på at få opfyldt kravene fra DRF, så vi kan få vores sikkerhedscertificering.

10. Den fremtidige bestyrelse og dens opgaver:
Det kan oplyses, at Erik Dam flytter sin hest pr. 1. november 2012, hvorfor han har valgt at trække sig fra bestyrelsen med det samme.

Helle Schjødt har desværre pga. arbejdsbyrde i sit civile arbejdet måtte trække sig som bestyrelsesformand. Helle fortsætter som næstformand. Mette Thomsen har sagt ja til at blive konstitueret formand frem til generalforsamling i marts 2013.

Tina udarbejder tilrettet Funktions- og Ansvarsbeskrivelse, som bliver lagt på nettet, og som er gældende frem til næste generalforsamling.

Da der er så kort tid til næste generalforsamling – under et halv år – har bestyrelsen besluttet ikke at tage suppleanten ind i bestyrelsen.

Desuden kan det oplyses, at ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at være formand efter næste generalforsamling, hvorfor bestyrelsen meget kraftigt skal opfordre klubbens medlemmer til at melde sig til bestyrelsesarbejdet ved næste generalforsamling.

Vi siger tak til Erik for hans arbejdsindsats i bestyrelsesarbejdet gennem årene.

11. Certificering:
Se pkt. 7 om Sikkerhedsregler.

12. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:
Helle oplyste, at belægningen desværre ikke helt er som ønsket, men vi håber på, at partsordningen kan bidrage hertil, idet der p.t. kører en prøveordning. Ønsker man part, så henvend jer endelig til rideskolelederen, Anette Andreasen.

Desuden vil bestyrelsen gerne rose rideskolelederen, Anette, idet hun er meget initiativrig. Der sker mange aktiviteter på elevskolen p.t. Bl.a. er der ride-lejr her i efterårsferien.

Rideskolen har desuden p.t. en stor pony på prøve, som Anette skal vurdere om kan bruges.

13. Privatundervisning:
Intet nyt.

14. Aktiviteter, kurser m.v.:
Christian arbejder på, at få Søren Valentin til Skåde for et kursus.

15. Aktiviteter/udvalg:
Mette Thomsen har orienteret herom på Medlemsmødet, ligesom der hænger kalender i begge stalde med info og selvfølgelig også på hjemmesiden.

16. Eventuelt:
Christian oplyste, at 30 års Jubilæumsfesten bliver Fredag, den 30.11.2012 kl. 18.30 i Cafeteriet.
Vi håber på stort fremmøde, så meld jer endelig til hos Mette Markussen og Gitte Straadt.

Desuden oplyste han, at rideklubben skal have nyt faktureringssystem fra 1. januar 2013, hvilket vil ændre betalingsmulighederne.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag d. 4. december 2012 kl. 19.45 hos Christian. Anne tager brød med.

Referent:Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

 


Referat af bestyrelsesmødet d. 15. august 2012

Dato: Onsdag d. 15. august 2012 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Erik Dam samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 1.
 
Agenda:
 
1. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg oplyste, at den primære fokus p.t. er omkring belægningen på boksene – at vi skal have fyldt op. Så spred gerne ”rygtet”, at der er ledige bokse og henvend jer til Georg. Christian arbejder på udfærdigelse af ny græsfoldskontrakt.
 
Desuden oplyste Georg, at prisen for halm, som vi har fået i lade nu, er en smule højere end sidst, vi købte. Det halm, som vi skal have ind i foråret, vil der være en lidt større prisstigning på. Hø får vi til samme pris i næste sæson. Mødding vil der ske en mindre prisstigning på pr. afhentet læs.
 
b. Ridesti til Oddervej:
Er blevet fin beskåret, og Georg foreslår, at vi – når vi kommer til november - får beskåret buske m.v. på brinken med en maskine, for at vi kan holde stiens bredde – evt. udjævne brinken for at optimere bredden.
 
c. Beredskabsplan ved brand, status røgalarmer:
Georg har undersøgt forskellige muligheder og er nået til 3 modeller, som han vil have ”kogt ned” til én model. En model som klart og præcist angiver beredskabsplanen ved brand. Georg vil således gå i gang med dette og komme med et oplæg til næste møde.
 
Desuden kontakter Christian TRYG for et tilbud på røgalarmer.
Helle forslog, at det også var en mulighed, at søge tilskud hos TRYG-fonden til installation af røgalarmer i staldene, når det bliver besluttet, hvad der skal foretages.
 
Elevheste:
Lou-Lou er halt og har haft dyrlæge. Hun får ro i min. 14 dage og får medicinsk behandling. De andre elev-heste var okay fine, da de kom hjem fra sommerferie/græs-folde. Et par enkelte havde mug, men ellers ikke noget.
Erik får udarbejdet hestepas på elevhestene.
 
Diverse vedr. skåde:
Nye arbejdsdage er endnu ikke besluttet.
 
Helle kontakter Aros mht. klipning af buske m.v. langs vej og baner, ligesom hun taler med Aros om en bedre re-etablering af området mellem den store ridehal og laden, her efter at rørene til afledning af vandet er nedlagt. Det p.t. udførte arbejde er ikke pænt og meget ujævnt.
 
Georg har store forventning til, at tagvandet nu bliver ledt ned i grøften ved sandbanen grundet nedlægning af rør omkring det store ridehus, hvilket bliver godt for elevbanen, som forhåbentlig så bliver tør.
Vandvogn: Det blev besluttet, at der p.t. ikke skal købes en ny nu. I løbet af vinteren kigger vi efter en vandvogn – til en forhåbentlig billigere pris end nu - så den er klar til sommer.
 
Springmateriel:
Det blev besluttet, at springmateriel på den nederste sandbane ikke må stå permanent på banen. Men man må gerne sætte materiel op og så selv tage ned igen efter hver endt springning.

Græsbanen: Det blev besluttet, at græsbanen kan benyttes til springning, hvis Georg vurderer, at banen/vejret er til det. Dvs. spørg altid Georg herom, inden græsbanen tages i brug – dette set i lyset af, at vi gerne vil bibeholde banen/græsset intakt og pæn....J
 
2. Sikkerhedsregler:
Der er opsat ny ridehus- og staldregler ved hver ridehal og i hver stald, hvilket vi beder alle gøre sig bekendte med. Det præciseres, at det er lovpligtigt at have sikkerhedsgodkendt ridehjelm på, og det tolereres ikke, at der rides uden ridehjelm – jf. reglerne fra Dansk Rideforbund, som rideklubben er pålagt at overholde - ellers ryger vi ud af rideforbundet som klub! (for bl.a. at opnå certificeringen i sikkerhed). Vi beder til at alle overholder dette, tak.
 
Mette sørger for, at de tilrettede sikkerhedsregler kommer på hjemmesiden snarest.
 
3. Førstehjælpskursus:
Helle oplyste, at Georg, Katrine og Anette skal på førstehjælpekursus her sidst i september hos Dansk Rideforbund. Skåde Rideklub betaler herfor.
 
4. Ridehusregler:
Se pkt. 2.
 
5. Certificering:
Se pkt. 2 og 3.
 
7. Budgetopfølgning:
a. Status for budget:
Christian oplyste, at vi er bagud i forhold til budgettet grundet færre elever på rideskolen, end vi kunne ønske os, færre udlejet folde og store reparationer på traktoren. Vi er bagud med ca. kr. 48.000 i forhold til budgettet.
 
Der er mulighed for ansøgning om anlægspulje hos Århus Kommune – til fx udbygning, modernisering eller renovering af anlæg, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 50% af udgifterne til renovering, modernisering m.v. Her tænker vi på vores bunde/baner, og Christian vil gerne prøve, om vi kan få et tilbud hjem, hvorefter Helle gerne vil påtage sig opgaven med ansøgningen. Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2012.
 
Desuden er der mulighed for tilskud på op til 70% på energibesparende tiltag. Helle vil tale med Aros herom.
 
8. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:
Belægningen er næste status quo for august måned i forhold til sidste år. Der er ca. 4-5 elever mindre, oplyste Helle.
Ryttermærker skal startes op igen, hvilket rideskoleleder, Anette vil gå i gang med. Der vil komme nærmere info på hjemmeside herom.
 
Part på elevheste:
Vi har drøftet forslaget om part på elevheste og synes, det er en god ide. Der skal ”regnes” på ideen m.v., ligesom det via rideskolelederen skal vurderes, hvilke heste er egnet m.v., hvorfor det blev besluttet, at punktet tages op igen senere, når bl.a. rideskolen er kommet i gang her efter sommerferien.
 
Det tidligere udarbejdet ”Årshjul” for elevskolen, hvor forskellige aktivitet i løbet af året er besluttet, skal gennemføres, hvilket skal udføres af rideskolelederen.
 
 
 
9. Privatundervisning:
Mette oplyste, at der er kommet opslag på begge opslagstavler med info om, hvilket undervisningsdage vores 2 freelance underviser har. Det er desuden på hjemmesiden.
 
10. Aktiviteter, kurser m.v.:
Mette har p.t. ikke modtaget ønsker om mulige kurser/aktiviteter.
Mette og Toto er i gang med at arrangere dressurstævne på klubniveau for pony og hest – lørdag d. 20. og søndag d. 21. oktober. Der er elevstævne søndag d. 30. september.
Der vil blive afholdt 30 års Jubilæumsstævne i december. Dato følger.
Desuden følger dato for 30 års Jubilæumsfest snarest.
 
11. Personale:
Anette Andreasen, vores nye rideskoleleder er nu startet, og vi glæder os til samarbejdet.

Desuden er Malene starter sit skoleophold på 10 uger den 6. august. Vi har indgået en aftale om, at hun forsætter med sin næste praktik hos os, som går frem til 1. april. Ditte Marie (weekend afløser) klarer Malenes opgaver under hendes skoleophold.

Staldhjælp, Daniel er stoppet her til den 1. august.
 
12. Sponsor:
Erik har i samråd med Chris kigget på de sponsorer, vi har nu, kontakter vi har til fx udarbejdelse af bannere m.v. og kommet med udkast til sponsoraftale, kontrakt, info til sponsorer m.v. Erik sørger for opdatering i samråd med Chris, så sponsorer på hjemmesiden bliver ajourført, opdatering af bannere m.v. Ligeså skal oplysninger om sponsorer opdateres, hvilket Helle bl.a. kan bidrage med.
Chris vil ligeledes sørge for kontakt til sponsorer, hvor kontrakten skal fornyes m.v. samt prøver at få fremskaffet nye.
 
14. Eventuelt:
Bestyrelsen vil gerne informere om, at input fra pensionærer og bruger på Skåde Rideklub er meget velkomne. Vi opfordrer til at komme med disse via mail til rette person i bestyrelsen. Se mailadresse på hjemmesiden.
Erik sørger for ”renovering” af lamperne over skranken i cafeteriet, så rosetter bliver sat fast, nye lampeskærm m.v.
 
Medlemsmøde: Det blev besluttet, at der holdes Medlemsmøde onsdag d. 26. september kl. 19.00 i cafeteriet. Her vil bl.a. de nye sikkerhedsregler fra DRF blive gennemgået, ligesom medlemsmødet er et åbent forum, hvor alle er velkomne til at komme med forslag og idéer. Der tages ingen beslutninger på mødet.
 
Efter medlemsmøde afholdes der Auktion over det efterladte udstyr fra solariet og området ved halvtaget mellem laden og den lille ridehal, som ikke er afhentet jf. tidligere opslag og brev til hver enkelt pensionær.
Så kom og byd – gør en god handel og støt rideklubben. Indtægten går ubeskåret til rideklubben, og når effekterne/tingene er solgt, er der sket ”ejerskifte” til ny ejer.
 
Desuden arbejder vi med, om hjemmesiden kan moderniseres.
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. d. 10. oktober 2012 kl. 19.30 hos Tina Østergaard. Christian medbringer brød.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub


Dato: Onsdag d. 6. juni 2012 kl. 19.30.
Sted: Hos Helle Schjødt, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Erik Dam samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 2.

Agenda: 

1. Opfølgningspunkter fra sidste referat:
Solfangere: Helle har forsøgt at få mere information omkring solfangere via kommunen, som dog oplyste, at det er energiselskabet, der skal kontaktes. Der orienteres mere herom, når informationer fra energiselskabet er fremskaffet.

Røgalarmer: Georg afventer svar fra elektrikeren angående røgalarmer til staldene. Elektrikeren vil komme med et tilbud, som p.t. afventes. Christian skal kontakter TRYG for tilbud på røgalarmer via forsikringsselskabet.

Vandvogn: Anne har kontakt med en mekaniker for hjælp til indhentelse af priser og vurdering af stand på mulige vandvogne. Det er dog svært at finde en acceptabel vandvogn til den pris, som vi ønsker at bruge på det.

Georg har tillige undersøgt priser og størrelser og havde nogle bud med. Det blev besluttet, at Anne forhører sig hos sin kontaktperson en ekstra gang, hvad ”markedet byder” hvis vi vil betale en lidt højere pris. Vi arbejde på en hurtig løsning om muligt.

Tag på ridehal: Arbejdet er i gang. Aros har oplyst, at der skulle ”komme en mand” mere på arbejdet, ligesom bestyrelsen er blevet lovet en arbejds-/tidsplan. Arbejdet loves forsat færdigt til 1. august 2012.

2. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:

Der er p.t. 3 tomme bokset. Én bliver dog optaget, når den nye rideskoleleder starter til august.

Georg sørger for, at ridehusbundene i både den store og den lille ridehal bliver rettet af og fræset, når håndværkeren er færdig med taget.

Halmindkøb: Georg oplyste, at indkøb heraf bliver dyrere. Georg får en aftale i stand for levering heraf.

b. Ridesti til Oddervej:
Buske og lavt bevoksning på stien bør skæres ned. På længere sigt – efter høst - mener Georg dog, at det er smart at rydde/beskærer krat, hindbær, brombær m.v. markant, evt. ordne skrænter, så det er skåret ned til foråret for at holde stien ryddelig og brugbar.

c. Græsfolde:
Der er ledige græsfolde. Så kontakt blot Georg om leje heraf. Vi arbejder på en ny kontrakt for udlejning af folde.

3. Sikkerhedsregler:
Mette Thomsen har set på sikkerhedsregler hos DRF, og hendes udkastet hertil blev grundigt gennemgået. Udkastet renskrives og bliver sendt til gennemgang igen hos bestyrelsen, hvorefter disse sikkerhedsregler bliver lagt på hjemmesiden og udleveret til nye medlemmer på Skåde Rideklub – både pensionærer samt elevryttere. Desuden blev både ”Ridehusregler” og ”Staldregler” gennemgået, og når disse er blevet tilrettet, bliver reglerne ophængt i ridehuset og stalden. Disse regler skal således overholdes.

Det blev desuden besluttet, at vi skal have en beredskabsplan ved brand, hvilket Georg sørger for bliver udarbejdet til næste bestyrelsesmøde, hvor denne gennemgåes. Når godkendt, lægges denne på nettet, ligesom beredskabsplanen skal være tilgængelig i stalden

4. Førstehjælpskursus:
Som tidligere nævnt, er der søgt om førstehjælpskursus via TRYG Fonden, hvor der dog desværre netop er kommet afslag. Vi ser på muligheden for om en fond vil betale/givet bidrag hertil.

5. Ridehusregler:
Bliver ophængt snarest. Se punkt 3. 

6. Certificering:
Sikkerhedsregler er gennemgået. Se punkt 3.

7. Budgetopfølgning:
a. Status for budget:

Christian oplyste, at vi mangler indtægt på udlejning af græsfoldene – de er ikke optimalt udlejet samt at der stadig er manglende indtægt på elevskolen. Udover det ser det fornuftigt ud med de andre poster.

Der har været reparationen på kaffemaskinen på p.t. kr. 6.000,-. Det blev besluttet, at næste gang der kommer en reparation, vil vi overveje dette grundet den indtil nu forholdsvis store udgift hertil.

8. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:

Helle har fulgt elevskolen med til- og afgang af medlemmer, og det kan ses, at det følger et mønster, hvor der sker en afgang af medlemmer hen over foråret. Dvs. der skal laves indsat før/henover foråret for at bibeholde medlemmerne.

Opstart af ryttermærker er sat i gang til opstart efter sommerferien.

Der var enighed om, at det er nødvendigt, at der fortsat er stor fokus på elevskolen, det være sig alt fra aktiviteter for elevrytterne (bl.a. igangsættelse af ryttermærker) informationer, oprydning i sadelrum, ordnede forhold m.v.

Tina undersøger ophæng til toiletterne til toiletruller, ordentlig ophæng af ridevestene i elevstalden m.v.

9. Privatundervisning:
Springundervisningen blev evalueret, og bestyrelsen har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra rytterne om, at der nu sker undervisning 2 gange om ugen fra samme berider. Der er sket en øget søgning af ryttere til dressurundervisning hos Jimmi.

Inden månedens udgang kommer der opslag op om, hvilket dage henholdsvis Jimmi og Mette efter sommerferien underviser i spring og dressur. Opslaget bliver ligeledes lagt på nettet. 

Bestyrelsen erindrer om, at springning på egen hånd efter springundervisnings-timerne ikke må få karakter af undervisning.

10. Aktiviteter, kurser m.v.:
Der er elevstævne her på søndag d. 10. juni 2012.

Der er rideskolelejr for børn mellem 8 til 12 år. Datoen er lørdag d. 30. juni og søndag d. 1. juli. Se hjemmesiden for nærmere info herom. Henvendelse skal ske til Mette Thomsen.

11. Personale:
Helle og Mette har haft samtale med mulige ansøgere om jobbet som rideskoleleder. Og der er blevet ansat en pige på 27 år, som hedder Anette Andreasen.

Hun er faglært landmand fra Malling og bor p.t. i Sverige, har undervist på en del rideskoler rundt omkring i landet. Avler selv fjordheste. Hun starter 1. august 2012 og lejer sig ind på et af værelser på Skåde. Bestyrelsen byder hende velkommen.

12. Sponsor:
Erik forhører sig hos Chris ang. sponsorindtægter og vender tilbage herom til næste møde.

13. Eventuelt:
Opslagstavlen: Det blev besluttet, at opslag max. må hænge der 3 uger, hvorefter det bliver taget ned. Så HUSK at få påført datoen på dit opslag.

Det blev besluttet, at der indkøbes et bord/bænkesæt til elevskolen. Anne aftaler nærmere med Christian om indkøb heraf snarest muligt.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. 22. august 2012 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Tina medbringer brød.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub


Referat af bestyrelsesmødet d. 24. april 2012

Dato: Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 20.00.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 1. Erik Dam var fraværende.
 
Agenda:
 
1. Opfølgningspunkter fra sidste referat:
Intet at bemærke.
 
2. Opsamling efter medlemsmødet:
Det var enighed om, at det var en fin aften med en god dialog.
Helle oplyste, at Aros starter på taget primo maj og holder ikke sommerferie, før det er færdigt. Mureren vil starte på toilettet og sadelrum d. 9. juli.
Der kommer opslag op, at dækkener skal være taget ned inden udgangen af juni måned, ligesom skabene skal være tømt inde da tillige, så de kan blive flyttet, da der skal males i sadelrummet.
Aros har arbejdet videre med forslaget om solfangere, og de skal have vores sidste årsforbrug, hvilket Susanne Due leverer til dem. Helle har desuden talt med DRF ang. mulige strømbesparelser, og de har henvist herom til en hjemmeside, som Helle vil arbejde videre med.
 
Ang. dressurundervisning undersøger vi muligheden for nye, eksterne dressur-kurser. Alle forslag er velkomne og koordineres af Mette Thomsen, hvorfor henvendelse skal ske til hende.
 
Ang. tilbud på røgalarm fra staldene til mobiltelefon oplyste Georg følgende:
Opsætning m.v. inkl. abonnement vil kunne laves for kr. 1.000,- + moms pr. måned i alle 3 stalde – dvs. et løbende abonnement, hvor installation er inkluderet.
Christian undersøger hos Tryg Forsikring, om der kan tilkobles en ordning med et abonnement med røgalarmer hos dem. Georg undersøger desuden priser hos andre leverandører.
 
3. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg oplyste, at der er fuld belægning på boksene, samt at der er venteliste.
Georg synes også, det havde været en god arbejdsdag med god tilslutning, godt vejr og mange gode arbejdsopgaver blev udført. Der påtænkes at lave en dag, hvor foldene ordnes. Georg vender tilbage med info herom.
Vandvognen skal snart udskiftes. Anne Pind undersøger priser på ny vandvogn.
 
4. Foldordning / Udlukning af heste:
Bestyrelsen besluttede følgende forsøg for foldordning gældende for udlukning på hverdage.
Jordfold: Begge veje kr. 400,- pr. md.
Græsfold: Én vej kr. 400,00 pr. md.
Græsfold tur/retur: Dvs. begge veje kr. 650,00 pr. md.
 
Bindingsperiode for foldordning er for én måned ad gangen pr. den første i måneden. Georg er bestyrer for denne foldordning, hvorfor henvendelse herom skal ske til ham. Georg laver opslag herom.
I prøveperioden ser Georg på det faktiske tidsforbrug på ordningen, og denne evalueres efter en måned.
Hestene kommer ud efter morgenmad eller efter middagsmad og ind igen omkring kl. 16.00.
Tina beder Anne Kausmally retter priserne på nettet gældende fra 01.06.2012.
 
5. Skift af ridehusbund:
Bestyrelsen besluttede, at vi afventer med at tage beslutning om renovering/skift af ridehusbundene, herunder indhente tilbud samt søge om tilskud fra kommune, indtil banesagen er afgjort. Se pkt. 6 for banesag.
 
6. Budgetopfølgning:
a. Status for budget:
Christian oplyste, at i det store og hele ser det fornuftigt ud i forhold til den korte periode af 2012. Næste gang kan vi se mere, grundet vi er længere inde i 2012.
Banesagen: Vi vandt sagen, men vi afventer, om modparten har penge nok til at betale os.
 
7. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:
Vi mangler belægning på rideskolen. Helle har haft møde med Pi omkring indsats-områder, og de udarbejdede en årsplan for, hvad der skal ske i rideskolen. Det er aftalt, at vi skal have gang i ridemærker, og Helle har bestilt materiale til dette.
 
8. Privatundervisning:
Der henvises til ovennævnte under pkt. 2, andet afsnit., ligesom springundervisningen evalueres ved næste bestyrelsesmøde.
 
Mette Ramondi vil gerne undervise tirsdag og onsdag i stedet for onsdag og fredag, hvilket bestyrelsen har godkendt. Mette Thomsen giver hende besked herom.
 
9. Aktiviteter, kurser m.v.:
Maria Dixen vender tilbage med en dato for et dressur-kursus.
Mette Thomsen oplyste, at der er et overskud på ca. 6.000,- fra stævnet her i weekenden d. 22. april. Og tusind tak til alle vore hjælpere – både i cafeteriet, på banen, sekretariatet m.v. og tak til stævnearrangørerne.
 
10. Personale:
Vores rideskoleleder, Pi Høgh Brill har valgt at starte en uddannelse efter sommerferien og stopper derfor som rideskoleleder for rideskolen.
Bestyrelsen vil derfor udarbejde opslag om denne stilling for ansættelse af ny rideskoleleder.
Aktiviteter i rideskolen afvikles som aftalt.
 
11. Aktiviteter/Udvalg:
Vi arbejder på afholdelse af et pony distriktsdressur stævne til efteråret.
Der kommer desuden et elevstævne den 10. juni 2012.
 
12. Sponsor/ekstra indtægter – sponsorpriser:
Chris er kommet med et revideret udkast til sponsorkontrakter. Disse kunne bestyrelsen godkende, og Helle vil give hende besked herom og siger tak for et rigtig fint arbejde.
 
13. Eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. 6. juni 2012 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Anne Pind medbringer brød.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 12. marts 2012

Dato: Mandag den 12. marts 2012, kl. 19.30 hos Helle.

Tilstede: Mette Thomsen, Erik Dahm, Christian Markussen, Tina Østergaard, Helle Schjødt og Anne Pind.
 
Det blev besluttet, at der vil blive afholdt medlemsmøder. Medlemsmøder er et åbent forum mellem bestyrelsen og medlemmerne, hvor alle emner er velkomne. Der tages ingen beslutninger på mødet.
 
Første medlemsmøde er onsdag den 11. april 2012 kl. 19.00. Der bliver lagt info herom på hjemmesiden, ligesom opslag bliver sat op.
 
Anne Pind oplyste, at 3 personer har meldt sig til Automat udvalget - det var dejlig: Belinda Blendsted påfylder automaten, Tina Haugaard køber ind og Birgitte Wulff hjælper til. Og Jørgen tager returflaskerne.
 
Formålet med møde var primært at få konstitueret den nye bestyrelse. Følgende konstituering blev vedtaget i enighed.
 
 

 

Bestyrelsen:

Opgaver:

Formand:
Helle Schjødt

Mobil: 2163 5987

Mail: helleschjoedt@hotmail.com

 • Tegner klubben.
 • Kontaktperson til Aros sammen med kasseren.
 • Leder bestyrelsesmøder.
 • Afholder medarbejdersamtaler.
 • Afholder personalemøder.
 • Alle kontrakter skal være up to date i samarb. m. Erik Dahm.
 • Nyansættelser, herunder også af freelance medarbejder – tillige med hjælp fra det nedsatte ansættelsesudvalg.

Næstformand og

Udvalgskoordinator:
Mette Thomsen

Mobil: 4051 8270

Mail: mettestenloekke@live.dk

 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Repræsentant til distriktet.
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender.
 • Kontaktperson til udvalg.
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.

Kasserer:
Christian Markussen

Mobil: 4034 4822

Mail:

christianmarkussen@mail.tele.dk

 

 • Står overordnet for økonomien, herunder omkostninger og lønudbetalinger samt alle lønforhold med de ansatte.
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroler.
 • Kontakt til bogholder.
 • Udarbejder budgetter.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Holder klubbens forsikringer ajour.
 • Kontaktperson til Aros sammen med formanden.
 • Ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester
 • Indkøb af elevheste

Sekretær:
Tina Østergaard

Mobil: 2240 4404

Mail: tina@avitech.dk

 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster.
 • Diverse info til medlemmerne, opslag samt info til webmaster.
 • Åbne og sortere post.
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.
 • Planlægge medlemsmøder.

Menigt medlem:
Anne Pind

Mobil: 2325 6075

Mail: annepind@hotmail.dk

 

 • Kontaktperson til elevhold og elevundervisere
 • Kontaktperson til automat udvalget samt cafeterieudvalget.
 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Nøgleansvarlig for rideklubbens nøgler.

Menigt medlem og kasserer medhjælper:
Erik Dahm

Mobil: 7227 5472

Mail: erda@fvst.dk

 • Få søgt aktuelle tilskud.
 • Alle kontrakter skal være up to date i samarbejde med formanden
 • Kontaktperson til materiel anlæg, herunder renovering af folde.
 • I samarbejde med staldmesteren koordinere og planlægge arbejdsdage.
 • Vicevært på elevboligen.
 • Kontakteperson til sponsorudvalget.
 
Næste bestyrelsesmøde er sat til afholdelse tirsdag d. 24. april 2012 kl. 20.00 hos Christian.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmødet d. 28. februar 2012

Dato: Tirsdag d. 28. februar 2012 kl. 20.00.
Sted: Hos Tina Østergaard, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Erik Dam, Anne Pind, Jacob Fisker samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 1. Christian Markussen var fraværende.
 
Agenda:
1. Opfølgningspunkter fra sidste referat:
Jacob har søgt TRYG-fonden om midler til førstehjælpskursus. Vi forventer at få svar til efteråret, hvorvidt vi modtager dette.
Banesagen: Retssagen er endnu engang udskudt, idet sagsøgte er syg. Ny dato kendes endnu ikke.
 
2. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg oplyste, at der stadig er venteliste til boksene.
Rideskolehestene er p.t. godt gående, mener Georg. Et par af elevhestene skal have raspet tænder, hvilket vil ske medio marts måned.
Ellers intet nyt fra dagligdagen.
 
3: Gennemgang til generalforsamling:
Dagsordnen til generalforsamling blev forberedt.
 
4. Certificering:
Intet nyt.
 
5. Budgetopfølgning:
a. Status for budget:
Intet nyt.
 
6. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:
Helle afventer de sidste tal fra Elisabeth for at få overblik over belægningstallene for elevholdene.
 
7. Privatundervisning:
Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for ansættelse af ny dressurunderviser, og der bliver taget endelig stilling hertil i den nye bestyrelse.
Det blev besluttet, at sikkerhedsholdere skal bruges ved opbygning af springbane. Brug af sikkerhedsholdere følger DRF´s sikkerhedsreglement.
 
8. Personale:
Georg oplyste, at den nyansatte staldmedhjælper, Daniel starter i morgen den 1. marts.
 
9. Aktiviteter/Udvalg:
Bestyrelsen har fået henvendelser fra aktivitetsudvalget, som vi vil behandle snarest muligt.
 
10. Sponsor/ekstra indtægter:
Intet nyt.
 
11. Eventuelt:
Konstituerende møde for ny bestyrelse aftales på generalforsamlingen.
Gennem Jane Børgesen er der kommet henvendelse om mulighed for at låne cafeteriet den 30. marts til afholdelse af komsammen for tidligere Skåde ryttere, hvilket der er givet tilsagn til.

Referent:
Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmødet d. 11. januar 2012

Dato: Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 19.30.
Sted: Hos Tina Østergaard, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Erik Dam, Anne Pind, Jacob Fisker samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 1.
 
Agenda:
 
1. Opfølgningspunkter fra sidste referat:
Intet nyt.
 
2. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Vi har fået en ny praktikant, Malene, som netop er startet her den 2. januar 2012. Velkommen til hende.
Der er kommet nye vaccinationsregler og iflg. DRF skal heste, der starter stævner nu have 3 vaccinationer. Vi opfordrer hver enkelt pensionær til at søge information herom og selv sørge for vaccination, hvis ønskes. Link til DRF: http://www.rideforbund.dk/Hestevelfaerd/Vaccination.aspx
 
Der skal findes en ny hjælper til stalden for at aflaste Georg med diverse opgaver. Georg prøver at kontakte arbejdsformidlingen samt Heste-Nettet herom. Indtil den nye person er fundet, hjælper Pi i stalden.
 
Staldbelægningen: Der er fuld belægning. Pr. 01.02 sker der et par udskiftninger af pensionærer.
 
Vor praktikant, Jeanette, som er stoppet hos os efter endt praktikperiode, har haft en afsluttende samtale med formanden, hvor hun tilkendegav, at hun havde været meget glad for at være på Skåde Rideklub, og hvor hun gav ros til stedet og sin vejleder, som er Georg. Så stor ros til ham. J
 
Ridehusbunden i den lille ridehal er blevet harvet, dog er den stadig for hård. Georg mener, det skyldes for meget hestemøj. Mener, der skal puttes sand i bunden nu her og evt. lidt flies for at lette bunden.
 
Helle tager kontakt til SI med et par reparationer, som skal ordnes på bygningerne.
 
3. Certificering:
Vi vil gerne kunne tilbyde Førstehjælpskursus til vore undervisere. Vi vil prøve at søge TRYG-fonden om midler hertil. Jacob forestår dette.
 
Forretningsorden skal dateres, hvilket Tina sørger for. Desuden bliver den hængt op i staldene.
 
4. Gennemgang/godkendelse af budget 2012:
a. Status for budget:
Vi ser positiv på året, der er gået, og er tilfreds med årets resultat. Regnskab ligger til godkendelse hos revisoren og bliver fremlagt til generalforsamlingen som sædvanligt.
En væsentlig faktor til det gode resultat er grundet den store frivillige indsat ved aktiviteter og stævner – meget flot og tak til alle, der har bidraget med hjælp.
 
Vi er glade for at kunne bibeholde bokspriser uden stigninger, men er dog nødsaget til at lade foldordningen stige fra 375,00 til 425,00. Ordningen træder i kraft pr. 01.04.2012.
 
5. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:
Vi følger udviklingen på elevskolen. Anne sætter opslag op ved elev-ridehallen med information om bl.a. at elevhestene har fri om søndagen, hvor højt, der må springes på elevhestene m.v.
 
b. Hjælpere til Rasmus Klump holdene om lørdagen:
Pi er obs på hjælpere til lørdagsholdene i samråd med Lene, herunder også hestepasser til elevhestene.
 
Det oplyses, at ønsket om springning på egen hånd efter den 1. februar ikke kan foregå i den store ridehal. Pensionærer kan som hidtil benytte det lille ridehus om søndagen.
 
6. Privatundervisning:
Intet nyt.
Anne laver oversigt over undervisningsaktiviteter i den store ridehal og hænger op i privat stalden.
 
7. Personale:
Helle har haft personalesamtale med Pi, efter hun nu har været ansat hos os i 3 måneder. Hun er
ved at have fundet sig tilrette på Skåde og er blevet mere glad for det end forventet.
Rideklubben giver udtryk for tilfredshed, idet vi oplever, der er styr på rideskolen. Specielt har Pi bidraget positivt til en god stemning i elevstalden, som vi sætter stor pris på
 
Helle foreslog, at vi fik en funktionsbeskrivelse for weekendvagterne. Georg tager fat i det.

8. Aktiviteter/Udvalg:
Fra bestyrelsen skal Poul have stor ros for sit omfattende arbejde med cafeteriet ved stævner, indkøb af mad, bibringelse af cafeterie-hjælpere m.v.
 
Intet at berette fra aktivitetsudvalgene.
 
9. Sponsor/ekstra indtægter:
Intet nyt.
 
10. Eventuelt:
Generalforsamlingen blev fastsat til onsdag d. 7. marts 2012 kl. 19.00. Der udsendes skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
 
Nyt bestyrelsesmøde blev sat til onsdag d. onsdag d. 29. februar 2012, kl. 19.30 hos Tina. Helle medbringer brød.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub