Bestyrelsen

Vedtægter for Skåde Rideklub

Vedtægter for Skåde Rideklub

§ 1  Navn og formål:

Klubben navn er Skåde Rideklub, SKÅR og har hjemsted i Århus Kommune. Klubbens formål er at varetage ridesportens interesser i området og på forsvarlig måde drive Skåde Rideklub.
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og klubben og dens medlemmer vil som følge heraf være forpligtet til at rette sig efter disse forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 2  Indmeldelse:

Indmeldelse sker til klubbens kasserer. Medlemsskabet er gældende fra kontingentets betalingsdato. Alle hesteejere, hvis heste er opstaldet på Skåde Ridecenter, alle ryttere, (hestepassere, elevryttere og andre) som rider på en hest opstaldet på centret, er pligtig til at være medlem efter påbegyndt benyttelse af centerets faciliteter eller ved tilmelding til et af klubbens ridemæssige arrangementer.

§ 3  Medlemmer:

Medlemmer optages som: 

 1. Aktive medlemmer, der benytter centerets ridemæssige faciliteter eller deltager i klubbens ridemæssige arrangementer.
 2. Juniormedlemmer (man er juniormedlem indtil udgangen af det år, man fylder 18 år).
 3. Passive medlemmer, der er støttemedlemmer.

§ 4  Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer kan optages i klubben, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en generalforsamling, og det vedtages af denne. Der må ingen diskussion finde sted om forslaget. Æresmedlemmer er kontingentfrie, har stemmeret og er valgbare.

§ 5  Udmeldelse:

Udmeldelse af et medlem kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren inden 1.4. Ved fraflytning mellem 1.4 og 1.10 kan udmeldelse dog ske fra fraflytning at regne.

§ 6  Eksklusion:

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde midlertidigt udelukke et medlem fra at benytte klubbens faciliteter og deltage i dens arrangementer, når dettes optræden har været af en sådan karakter, at en udelukkelse må anses for påkrævet. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere en halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for en udelukkelse.
Eksklusion af et medlem kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer taler herfor.

§ 7  Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Beløbet opkræves årligt forud. Kontingentet forfalder til betaling pr. 1.4. Har betaling ikke fundet sted senest en måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende som medlem og vil kun kunne optages påny – også i andre rideklubber under Dansk Ride Forbund – mod betaling af restancen.
Medlemmer, der meldes ind efter 1.10., betaler halvt kontingent efter det pågældende medlemsår.

§ 8  Regnskabet:

Klubbens regnskabsår løber fra 1.1. til 31.12, og regnskabet skal inden generalforsamlingen godkendes af en statsautoriseret revisor og to på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9  Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15.3 og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Indsendte forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af udvalgsformænd
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Skåde Ridecenter S/I
 10. Fastsættelse af kontingent
 11. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer vælges ved almindeligt flertal.
Andre forslag afgøres ved simpelt flertal (se dog §6 og §11).

Er stemmerne lige, forkastes forslaget.
Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningen gøres skriftligt.
Stemmeret har medlemmer, passive medlemmer og juniormedlemmer, i sidste tilfælde udøves stemmeretten, men er ikke valgbar.
Pony- og juniorudvalgets medlemmer vælges af juniormedlemmer personligt og kun af disse.
Valgbare til bestyrelsen er myndige medlemmer, der er amatører. Fraværende medlemmer kan på generalforsamlingen stemme ved et tilstedeværende medlem forsynet med en skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog kun have fuldmagt fra højst et fraværende medlem. Bestyrelsesmedlemmer i Skåde Ridecenter S/I er ikke valgbare til bestyrelsen i Skåde Rideklub.

§ 10  Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den ordinære og er underkastet samme afstemningsregler. Den kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20% af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med meddelelse om dagsorden. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indvarsles inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 11  Lovændringer:

Lovændringer kræver kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer).

§ 12  Bestyrelsen:

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på 4-6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Disse medlemmer konstituerer sig som:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Udvalgskoordinator
 6. Menig medlem / kasserer medhjælper

Ved indtrædende vakance i årets løb suppleres bestyrelsen med den/de medlemmer, som fik flest stemmer på generalforsamlingen. I tilfælde, hvor intet kampvalg har fundet sted, supplerer bestyrelsen sig selv, og valgte indtræder i forgængerens aldersorden.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, men er ansvarlig overfor generalforsamlingen. For at træffe beslutninger i alle vigtige økonomiske forhold, såsom lejemål vedr. fast ejendom, lejemål af grund, optagelse af lån, udstedelse af pant i klubbens værdier, meddelelse af kvitteringer og påtegninger herunder til brug for tinglysningskontoret, kræves simpel majoritet, samt at formanden, eller i dennes forfald, næstformanden og kassereren stemmer herfor.
Til at forpligte klubben i forhold til tredjemand i henhold beslutninger truffet i medfør af foranstående, kræves underskrift af formanden eller i dennes forfald, næstformanden og kassereren. Underskrift gives uden personlig gældsansvar. Andre beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes på begæring af bestyrelsesmedlemmerne – dog mindst 4 gange årligt.

§ 12 A  Cafeteriadrift:

Klubben forestår driften af det til ejendommen, Hørretvej 175A, 8230 Mårslet, tilhørende cafeteria, så længe dette måttes ønskes i flertal i bestyrelsen. Udgiften i forbindelse med leje af cafeteriet er indeholdt i den lejekontrakt, som til enhver tid måtte foreligge, som indgået mellem den selvejende institution, Skåde Ridecenter og Skåde Rideklub.
Det godkendes samtidigt, at der for den nævnte drift af cafeteriet foreligger en spiritusbevilling og et næringsbrev, som en bestemt person er ansvarlig for overfor de offentlige myndigheder.

§ 13  Udvalgsformænd:

Udvalgsformænd, der vælges på generalforsamlingen er følgende:

 1. Sports- og stævneudvalgsformand
 2. Pony- og juniorudvalgsformand
 3. Aktivitetsformand
 4. Cafeteriaudvalgsformand
 5. Presseudvalgsformand
 6. Materiel- og anlægsformand

Udvalgsformændene udpeger udvalgsmedlemmer efter behov. Udvalgsformændene refererer til bestyrelsen gennem udvalgskoordinatoren, hvis denne post er besat – eller gennem næstformanden.
Udvalgsformændene vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance udpeges ny udvalgsformand af bestyrelsen.

§ 14  Opløsning:

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gældende, kræves det, at opløsningen på begge generalforsamlinger vedtages med en majoritet af mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Vedtages opløsningen, bestemmer de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på sidste generalforsamling, ved almindelig stemmeflertal, hvorledes klubben eventuelle midler skal anvendes til ridesportslige formål.

Vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling d. 6. marts 1996.