Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2011
 
Dato: Onsdag d. 7. december 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Helle Schjødt, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Erik Dam, Anne Pind, Jacob Fisker samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 1.
 
Agenda:
 
1. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg orienterer om, at personalesituationen har ændret sig nu grundet Knuds bortgang. Pi hjælper dog p.t. om formiddagen 3 timer 4 gange om ugen.
Boksbelægningen er stort set uændret, idet der stadig er ”fuldt hus”, ligesom der stadig er venteliste til en boks.
Elevhestene: Askepot er nu pensioneret. Ellers er bestanden af elevheste p.t. fint fungerende. Vi leder efter en stor pony til elevskolen.
 
Af lovmæssige årsager skal postkasserne flyttes seneste pr. 01.01.2012. Og det blev bestemt, at de sættes op over ved lysmasten ved opkørslen til den lille stald på bakken. Erik sørger herfor.
 
Erik fik i samråd med Georg påført de sidste punkter for færdiggørelse af APV, således at den nu er færdiggjort.
 
Bunden i den lille ridehal bliver ordnet inden jul.
 
2. Opfølgningspunkter fra sidste referat.:
a. Status computer:
Der står en anden, stationær pc klar på kontoret. Poul sørger for installation af software samt overførsel af filer fra den gamle pc i samråd med Pi.
 
b. Banesagen:
Christian oplyste, at modpartens advokat desværre igen er kommet til skade, og ny retssag er berammet til den. 27.02.2012 kl. 9.00. Vi må således afvente dette.
 
3. Økonomistatus:
a. Status for budget:
Christian oplyste, at det overordnet går fint. Og vi er godt med. Det estimeres, at vi slutter året med et lille overskud.
Aktiviteter/stævner har vi p.t. tjent rigtig godt på – det er meget flot. Også en fin indtægt fra automaterne.
Det ser ud til, at elevskolen tillige holder sin fremgang, hvilket er meget positivt samt et punkt, som vi er obs på, fortsætter.
Erik undersøger, hvorvidt vi får aktivitetsstøtte fra kommunen og vender tilbage til Christian herom.
 
4. Certificering:
a. Forretningsorden
Christian fremlagde et udkast til en forretningsorden for Skåde Rideklub, som blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. Tina sørger for at fremsende det til webmaster til hjemmesiden.
 
5. Elevundervisning/Rideskole:
a. Holdbelægning:
Se under punkt 3. Desuden er det bestyrelsens opfattelse, at ”ånden” i stalden er rigtig god, og der er mange nye tiltag og glade elever. Og tillige et aktivt pony- og juniorudvalg – dejligt. Det er vores opfattelse, at Pi har fundet godt ind i stillingen.
 
Tina oplyste, at der kommer fotos på hjemmesiden af undervisnings-assistenterne til elevskolen, Lene (underviser på lørdagshold) og Katrine (underviser tirsdag aften) samt en lille tekst med med info om underviserne. Der er foto af rideskoleleder Pi. Dog mangler der ligeledes ”information” om hende, hvilket der også er blevet bedt om.. J
 
b. Hjælpere til Rasmus Klump holdene:
Anne følger op på det hos Pi, om det kører optimalt.
 
6. Privatundervisning:
a. Fremtidig springundervisning:
Vi har nu gennemgået stillingsansøgningerne. Og der har været mange overvejelser omkring den fremtidige springundervisning og mange mulige løsningsmodeller er blevet gennemgået. Bestyrelsen er i enighed nået frem til og finder det mest hensigtsmæssigt at have én og samme springunderviser på Skåde, hvorfor vi har valgt Jimmi T. Sørensen. Han vil således undervise både mandage og torsdage, og konditionerne er de samme. Jimmi starter springundervisningen op om mandagen fra 1. februar 2012, dvs. første mandagsundervisning bliver d. 6. februar 2012.

Vi har samtidig valgt at tage hele springsituationen op til sommer og vil desuden se på muligheden for at flytte springningen fra mandag til tirsdag,
 
7. Personale:
Vores nye praktikant Malene Eriksen starter mandag d. 2. januar 2012. og får bopæl på Skåde.
 
8. Aktiviteter/Udvalg:
Som tidligere nævnt i referatet kører aktiviteterne rigtig godt og giver gode indtægter. Stor ros fra bestyrelsen til stævneudvalgene.
 
9. Sponsor/ekstra indtægter:
Intet nyt.
 
10. Eventuelt:
Intet at notere til dette punkt.
 
 
Nyt bestyrelsesmøde blev sat til onsdag d. 11. januar 2012, kl. 19.30 hos Tina. Hun sørger desuden for udsendelse af dagsorden op til bestyrelsesmødet. Har medlemmerne punkter hertil, skal de mailes til hende.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2011
 
Dato: Tirsdag den 12.oktober 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Anne Pind, Århus C.
 
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Erik Dam, Anne Pind samt Tina Østergaard. Jacob Fisker samt Georg var fraværende.
 
Agenda:
 
1. Opfølgningspunkter:
a. Arbejdsdag:
Georg har oplyst, at arbejdsdagen for rengøring/nedvaskning af ridehal bliver den 22. og 23. oktober. Erik hjælper til, og måske Pi hjælper med den lille ridehal. Er der andre, der til hjælpe til, så henvend jer endelig til Erik eller Georg, tak.
 
2. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Georg havde oplyst til bestyrelsen, at bundene i hallerne fræses, afrettes m.v. i uge 42.
Desuden kunne det oplyses, at stalden er fyldt op heste, og der er ingen ledige bokse p.t. Der er venteliste til bokse.
 
3. APV og besøg af Arbejdstilsynet:
Erik oplyste, at mødet med arbejdstilsynet forløb godt og problemfrit. Der er fremsendt en rapport fra tilsynet til os, som Helle tager sig af.
Der er blevet udarbejdet en APV, som Erik gennemgår med Georg for løsning af evt. ændringer.
 
4. Certificering:
Der er p.t. 3 certificeringer – 2 basiscertificeringer – ”Organisation” og ”Sikkerhed” samt profilcertificeringen ”Elevskolen” og hver med 10 punkter, som skal opfyldes.
Det blev besluttet at gå i gang med ”Organisation” , hvor et af punkterne omhandler funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen.
 
Dette blev gennemgået og tilrettet for hvert medlem af bestyrelsen, hvorefter informationen kommer på hjemmesiden under Bestyrelsen og som et separat punkt i venstre side. Tina sørger for dette.
Christian laver udkast til forretningsorden til næste bestyrelsesmøde.
 
5. Økonomi:
a. Status for budget:
Christian orienterede herom og oplyste, at elevskolen går markant bedre, så det er rigtig godt. Vi er med budgetmæssigt, og primært er det vores aktiviteter, som vi har tjent godt på. Herunder indgår også indtægten fra automaterne.
Til distriktsstævnet har cafeteriet lavet et overskud på kr. 7.000,- og stævneudvalgte kr. 20.000,- , hvilket er meget flot. Stor ros fra bestyrelsen til udvalgene.
 
Banesagen bliver afgjort her i november måned 2011, hvorfor vi må afventer dette herunder også opgørelse af udgifterne til syns- og skønsmand, advokat m.v. Vi skal i retten den 9. november kl. 9.00.
 
Den fine belægning på boksene har givet en god indtægt. Georg har været rigtig god til at få omrokeret og hele tiden have boksene fyldt op.
 
Desuden oplyste Christian, at den tidligere nævnte store udgift til strøm kommer fra forbrug – dvs. lys, varme, radiatorer m.v. , hvorfor vi alle skal være OBS på at spare på el-forbruget. Der har også været et stort forbrug fra vandvarmeren i vandspiltorvet i privatstalden. Derfor blev vandvarmeren slukket.
 
Stævnearrangørerne har behov for en bærbar computer mere. Det blev besluttet, at der indkøbes en mere til dem. Tina prøver at fremskaffe en ny computer til kontoret.
 
6. Aktiviteter / Udvalg:
Jakob var jo ikke til stede men havde videregivet oplysninger om, at man har planer om afholdelse af en ”spring weekend” med Jimmi midt i november – kombineret teori- og springundervisning. Såfremt det kommer i stand, bliver det lagt på hjemmesiden samt hængt opslag op herom. Jacob sørger herfor.
 
7. Elevundervisning/rideskole:
a. Status personale:
Der er ansat ny rideskoleleder pr. 1. oktober 2011. Hun hedder Pi Høgh Brill, og bestyrelsen byder hende velkommen. Pi er i gang med udarbejdelse af et lille CV om sig selv, som vil blive lagt på hjemmesiden under Elevskolen, Underviser på elevskolen.
 
Anne sørger for – i samråd med rideskolelederen – at få udarbejdet en oversigt over hjælpere, så vi har hjælpere på til bl.a. Rasmus Klumpholdene om lørdagen. Det vil være typisk være hestepasserne, der er hjælpere.
 
Der skal indkøbes egnet opbevaring til striglerne i elevstalden. Helle orienterer Pi herom. Tina er gerne behjælpelig med indkøb.
 
9. Eventuelt:
Helle taler med Georg med påsætning af varme i rytterstuen.
 
 
Nyt bestyrelsesmøde blev sat til onsdag d. 7. december 2011, kl. 19.30 hos Helle. Anne tager brød med.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. september 2011
 
Dato: Mandag den 5. september 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Erik Dam, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Anne Pind, Tina Østergaard samt Georg.
 
Agenda:
 
1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Status vandvogn:
Med henvisning til tidligere referat af 21. juni 2011 må vi oplyse, at den vandvogn, vi havde kig på, desværre er blevet solgt til anden side. Vi kigger på anskaffelse af anden vandvogn til næste sæson.
 
Status gangsti:
Lejer af huset ved Oddervej er flyttet pr. 01.09.2011, hvorfor gangstien fra Oddervej til rideskolen kan benyttes igen. Der bliver sat opslag op herom i staldene og på hjemmesiden.
 
Nøgleliste og udskiftning af låse:
Nøgler og låse er gennemgået, og der er lavet et særskilt ”stævne-sæt”.
 
2. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:
Der er fuld belægning i stalden p.t.
Georg siger, at det fungerer rigtig fint med den nye staldmedhjælper, Jeanette.
Fra kommunen har vi fået en pige ud, som er i aktivering, hvor kommunen betaler lønnen. Hun er hos os i 13 uger, og det er en fin hjælp af få.
Georg har lavet aftale med DLG om foder af mærket Horsemix frem til januar 2012, og kvaliteten af fodret er blevet bedre.
Bestyrelsen er blevet forespurgt, hvornår der harves på ridebanerne? Georg oplyste, at han tilstræber, at der fortrinsvis harves mellem kl. 11.00 og kl. 12.00.
Georg er obs på, at indendørs banerne skal vandes, så de ikke støver.
 
b. Status elevheste herunder tandstatus:
Vi har fået en forespørgsel på salg af elevhest. Dog har bestyrelsen en principiel holdning om, at elevheste ikke skal sælges, hvorfor det ikke er aktuelt.
Hans Jørgen Obel har sponsoreret en pony, og vi takker mange gange for sponsoratet. Til orientering kan vi oplyse, at hesten hedder ”Hvide”.
Leifi skal have raspet tænderne, hvilket Georg og Erik gør.
Indenfor den kommende tid, er der 2 elevheste, der skal pensioneres.
 
c. Status personale:
Vi har afholdt et par ansættelsessamtaler, men det har p.t. ikke ført til en ansættelse af ny rideskoleleder, hvorfor stillingsopslaget stadig er aktuel, og vi søger videre.
 
3. Status på ridebanesagen:
Christian oplyste, at sagen skulle have været i retten, men desværre blev udsat, idet modpartens advokat var kommet til skade og ikke kunne møde op i retten. Den blev udsat til den 9. november 2011.
 
4. Orientering fra møde med SI/Aros:
Helle har haft møde med SI/Aros, som oplyste, at de har planer om at skifte taget i den store ridehal i 2012 og måske også på laden. Bisgaard vil tage kontakt til Georg for en gennemgang af hallen.
Træ-verandaen ved cafeteriet er ordnet.
Tillige skal følgende bl.a. udbedres:
I vandspiltorvet der skal pålægges nyt slidlag.
Der bliver lagt klinker på toiletterne i staldene.
I sadelrummet skal der også pålægges klinker. Det blevet dog besluttet, at det var bedst at få gjort om sommeren, hvor der er færre pensionærer i stalden.
 
5. Arbejdsweekend:
Erik og Georg prøver at få samlet folk, der vil hjælpe med at få vasket ridehusene ned, da de trænger til det. Så vil du hjælpe med det, så henvend dig endelig til Erik, tak.
 
6. Økonomi:
a. Status for budget, herunder el-udgift:
Overordnet kører det tilfredsstillende i forhold til budgettet her for de første 8 måneder. Stævneudvalgt har tjent kr. 25.000,- på stævnet her i august 2011, hvilket er meget flot. Stor ros til stævneudvalget.
Ang. boksbetaling blev det besluttet, at sker betaling ikke rettidigt, opkræves der kr. 250,- på næste regning.
Ang. PBS tilslutning afventer vi et program, således at der kan faktureres pr. mail, hvorved der spares porto og tid ved udsendelse af regninger.
 
7. Aktiviteter / Udvalg:
Stævneudvalgt vil gerne have en mobil-bredbånds løsning til brug ved stævner, der afholdes, således at resultater kan indrapporteres med det samme. Jacob får den købt.
Stævner – se hjemmesiden.
Søren Valentin´s kurser har fået stor ros blandt deltagerne.
 
8. Elevundervisning/rideskole:
a. Status personale:
Der henvises til pkt. 2.c.
 
b. Holdbelægning:
Helle oplyser, at det ser ud til fremgang på elevskolen, og specielt tilgang til lørdagsholdene. Ordningen med hjælp om lørdagene på Rasmus Klump holdene skal stadig fungere, og den nye rideskoleleder skal sættes ind i denne ordning.
Sheila fortsætter med at undervise enetimer frem til 1. oktober 2011. Ida Meinicke underviser på elevskolen frem til 1. oktober.
 
9. Sponsor:
Vi har fået et spring sponsoreret af Nordea. Tuborg fonden har sponsoreret kr. 5.000,-, og Søren Gissel har sponsoreret en rigtig fin sadel til elevskolen.
 
 
10. Arbejde med certificering:
Bestyrelsen besluttede at arbejder for, at Skåde Rideklub bliver certificeringer iflg. Danske Ride Forbund. Det drejer sig om 3 punkter – Organisation, Sikkerhed og Elevskole. Mere om dette følger, når vi kommer længere frem i processen.
 
11. Eventuelt:
Intet.
 
Nyt bestyrelsesmøde blev sat til onsdag d. 12. oktober 2011, kl. 19.30 hos Anne Pind. Tina tager brød med.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2011
 
Dato: Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Erik Dam, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Jacob Fisker, Erik Dam, Anne Pind og Tina Østergaard.
Georg samt Christian Markussen var ikke til stede.
 
Agenda:
 
1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Status vandvogn:
Jacob har fundet et alternativt bud. En brugt vogn til kr. 3.500,- i Ålborg ex. levering. Jacob kører derop og kigger på standen m.v. Vandvognen har samme størrelse, som den, vi har, og er med kraftoverførsel. Hjulene er i orden. Han vurderer, om vognen er i ok stand og funktionsdygtig. Er det i orden, så købes vognen.
 
Status gangsti:
Christian forsøger fortsat kontakt til lejer. Vi håber på opsætning af hegn over mod ejendommen. Nærmere info følger.
 
Kontakt til SI:
Helle tager kontakt til SI, Arne Rasmussen.
 
Nøgleliste og udskiftning af låse på lager og kontor:
Christian sørger for dette snarest.
 
Hjemmeside og rideskole:
Jacob kontakter Anne (webmaster) for at få et nyt emne ”Rideskole” op på den øverste bjælke, så det bliver synligt fra forsiden og lettere at tilgå.
 
Arbejdsdagen – Fra bestyrelsen skal lyde en STOR tak for hjælpen til alle, der deltog. Det var rigtig dejligt, at der mødte så mange op. Og vi synes, at vi fik lavet mange gode arbejdsopgaver. TAK.
 
2. Information fra daglig leder.
a. Information fra Georg omkring driften:
Intet nyt fra driften iflg. Georg, oplyste Helle.
Den nye staldmedhjælper Jeanette starter mandag d. 27. juni 2011. Og bestyrelsen byder hende velkommen. Hun lejer sig tillige ind på et af værelserne samt får hest i boks.
 
b. Status elevheste:
Erik checker elevhestene for raspning af tænder i samråd med Georg.
Desuden henvises til punkt 7.a. i nærværende referat.
 
 
3. Udlejning værelser elevboligen:
Der er leje et værelse ud mere til en pige, Kristina, som kommer fra Sønderjylland pr. 01.07.2011.
Hun er ”pendler” og skal bruge værelset som lejlighedsvis overnatning.
Også hende byder vi velkommen til Skåde.
 
 
 
 
4. Aktiviteter/udvalg:
a. Status efterårets stævner:
Jacob siger, at stævneudvalget var tilfreds med springstævnet søndag d. 19. juni, og der var et lille overskud fra cafeteriet. Tak for et fint arbejde fra stævneudvalget.
D. 19.- 21. august har vi distriktsmesterskab i spring, og 24. – 25. september er der distriktsstævne i dressur for pony og hest. Desuden er der stævner igen i oktober og december måned 2011. Se hjemmesiden for yderligere info.
 
Der er kommet en række forslag fra stævneudvalget til springbanen, og det blevet besluttet at fjerne vandgraven, da den ikke må bruges til stævner, grundet der er cement i graven. Træer og hegn bliver stående.
 
Indkøb/renovering af springmateriel: Vi behandler emnet på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor det besluttes, om der skal bestilles nyt.
 
 
5. Hestetrailere:
a. Hvor må der parkeres:
Det blev besluttet, at der IKKE må parkeres på asfalten fra Georgs carport og hen mod privatstalden. Der skal parkeres på græsareal ved privatstalden langs foldene.
 
b. Parkeringsafgift:
Bestyrelsen har drøftet, hvorvidt der skulle pålægges ejere af hestetrailer parkeringsafgift. Det blev dog besluttet ikke at gøre i denne her omgang, idet vi ikke ønsker at pålægge pensionærerne yderligere udgifter.
 
 
6. Økonomi:
a. Status for budget, herunder el-udgift:
Grundet Christians fravær, gennemgik Helle kort budgettet, og det blev konstateret, at vi følger budgettet.
 
 
7. Elev undervisning/rideskole:
a. Hvilke elementer skal til for en velfungerende elevskole med fyldte hold:
Jacob arrangerer sammen med Christian, at der bliver kigget på nye ponyer/heste, og vi bestræber os på, at de nye ponyer/heste er klar til brug på elevholdene efter sommerferien, ligesom sadeltøj efterses, når de nye heste er i stald.
 
b. Hvordan kan vi højne kvaliteten af informationerne:
Det blev besluttet, at der skal sættes fokus på bedre informationer på hjemmesiden og generelt til elevholdene om aflysning af hold, ingen undervisning pga. ferie eller andre aktiviteter m.v., således at rideskoleeleverne kan holde sig orienteret herom forud for undervisningen gennem opslag i stalden og sedler til børneholdene.
 
Det skal desuden præciseres i vores foldere, hvornår der undervises i forhold til skolernes sommerferie.
 
 
Det nye undervisningshold for elevskolen efter sommerferien er:
Rideskoleleder, Sheila Jansen, elevunderviser Kathrine Arnfeldt og elevunderviser Lene
Akselsen. Der tilbydes underviserne deltagelse i et pony games kursus efter sommerferien.
 
 
8. Kort orientering fra DRF´s dialogmøde:
Helle og Tina deltog ved mødet. DRF vil lave elektronisk medlemskab med bl.a. den fordel, at man til distriktsstævne kan se, hvilken klub, man er medlem af. De vil lave et medlemsblad, der sendes ud med post til hvert enkelt medlem. Og det præciseres, at medlemsbladet skulle hvile i sig selv via sponsorater/annoncører og ikke via stigning i kontingentet.
Kontingentet til DFF skulle på sigt være mindre.
 
 
9. Eventuelt:
Erik opsætter ”to do liste” op i privatstalden, hvor man er velkommen til at komme med forslag til, hvad der kunne være godt at få lavet/repareret på stedet samt sit navn, hvis man gerne vil udføre opgaven.
 
DRF certificeringer – det blev besluttet, at vi efter sommerferien arbejder hen imod opnåelse af de 3 certificeringer – Sikkerhed, Elevskole samt Organisation.
 
Der er syns- og skønsbesigtigelse på den udendørsbane i indeværende uge. Bestyrelsen afventer udfaldet heraf.
 
Nyt bestyrelsesmøde blev sat til onsdag d. 10. august 2011, kl. 19.30 hos Erik Dam. Helle tager brød med.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. maj 2011
 
Dato: Onsdag den 4. maj 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Anne Pind og Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 2.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Punktet bliver omdøbt til ”Opfølgningspunkter fra seneste referat”
 
Og Helle kunne oplyse, at hun havde undersøgt lidt mere omkring førstehjælp. Havde kontaktet Danske Rideforbund. Her koster et kursus med 9 lektioner for 12 personer kr. 16.800,-. Muligvis distriktsrideforbundet vil ind over med tilskud samt med tilmeldinger, idet vi jo ikke kan mønstre 12 personer, ligesom prisen er for dyr. Helle undersøger dette nærmere, ligesom Georg får tilbud fra Falck.
 
2. Information fra daglig leder.
a. Information fra Georg omkring driften:
Georg arbejder stadig med ansættelse af ny medarbejder, og der er møde med en, evt. 2 pers. her på fredag.
 
Vanding af ridebane: Det er meget aktuelt nu grundet det varme vejr, og banerne derfor er meget tørre. Og som tidligere nævnt har vi et behov for ny vandingsvogn.
Georg har undersøgt markedet og oplyser, at der p.t. er færre vandingsvogne på brugtvognsmarkedet, og han mener ikke, at de, der er, er af god kvalitet. Georg har kontakt til leverandør, der importerer polske vandvogne. Forinden beslutning om køb, undersøger Jacob dog priser, stand og kvalitet hos anden leverandør/sælger.
 
Springmateriel: Georg mener, at vi måske kommer til at mangle materiel til de lidt højere klasser til distriktsstævner i aug. måned 2011, da noget af materiellet ikke er helt intakt mere.
Vi skal være OBS på det i god tid. Evt. vi kan låne fra andre steder.
 
Dagligdagen:
Der mangler arbejdskraft, idet det kniber, at Georg og Knud kan nå det hele. Så vi skal hurtigst muligt have ansat ekstra medhjælper.
 
Græsfoldene: Der er p.t. 2 folde, som fra juli måned ikke er lejet ud.
 
3. Kommende arbejdsdage:
Første gang er d. 7. maj 2011 – Der er masser af arbejdsopgaver, så kom endelig… J
 
4. Økonomi.
a. Status for budget:
I det store og hele kører budgettet forventeligt. Dog er der endnu ikke kommet den ønskede belægning på elevrideskolen.
Dog har vi tjent penge på aktiviteter, så som ponydistriktsstævn (kr. 10.035,00), cup (kr. 5.445,00), ridemærker (8.229,00) samt fra automaten. Stor ros fra bestyrelsen for det fine stykke arbejde samt det arbejde der lægges i stævner, ridemærker og arbejdet med automaten. Aktiviteter, som alle bidrager positivt til klubben.
 
Helt ny uventet post – eludgiften er steget med kr. 21.000. Det formodes, at det er vandvarmer i vandspiltov, der har genereret denne udgift. Det blev besluttet, at el vandvarmeren skal slukkes,
idet udgiften er al for høj. Helle meddeler dette til Georg.
Christian gennemgik kort budgettet for 2011 med information om, hvad der ligger til grund for tallene. Oplyste desuden, at indtægt fra aktiviteter, stævner, automaten m.v. ikke er med i budgettet. Dette er således en ”ekstra kærkommen indtægt”.
 
 
5. Gangstien fra Oddervej.
Tina orienterede om, at vi har ret til at benytte stien fra Oddervej til Rideskolen, og der blev diskuteret forskellige løsningsforslag. Dog blev der ikke taget en endelig beslutning, idet der skal fremskaffe yderligere information/ske tiltag.
Som tidligere skrevet ser bestyrelsen med stor alvor på sagen. Vi forventer, at der informeres herom snarest på hjemmesiden.
 
6. Elevundervisning/rideskole.
a. Er holdene fyldt op:
Helle havde lavet en oversigt over antal elever på hvilke hold, således at der løbende kan følges tilgang af nye elever. Sheila oplyser, at der ses fremgang på Rasmus Klumpholdene.
Information om holdene ligges på hjemmesiden. Det sørger Helle for sker.
 
b. Status undervisere:
Ida Meineche er stoppet pr. udgangen af april måned. Bestyrelsen siger tak for indsatsen. Sheila tager et springhold om onsdagen. Tillige er der ansat en ny underviser, Lene Akselsen til tirsdagsholdene.
 
c. Afløsning:
Katrine Arenfeldt er ansat som afløser til elevskolen.
 
Efter lang og tro tjeneste er rideskolehesten, Lotte solgt.
Christian og Jacob indkøber ny pony til elevskolen.
 
7. Privat undervisning.
a. Muligheder for udvidelser:
Der er blevet forespurgt om muligheden for yderligere freelance underviser på Skåde. Dette blev diskuteret, og bestyrelsen nåede til enighed om, at fra bestyrelsens side bakkes der op om de undervisere vi har nu, og der opfordres til at afsøger mulighederne for at få sit undervisningsbehov dækket via disse. Der henvises til hjemmesiden med oplysninger om freelance underviserne.
Desuden er bestyrelsen enige om, at vore faciliteter ikke kan bære springundervisning fire gange om ugen. Derimod ser bestyrelsen gode muligheder til at benytte sommerhalvåret til arrangement af enkeltdagskurser.
Henvendelse herom skal ske til Jacob Fisker.
 
8. Forsikringer:
Jacob har gennemgået rideklubbens forsikringer hos TRYG. Har talt med Topdanmark og Købstæderne for indhentelse af nye tilbud. Dog kunne ingen af dem matche de priser, som vi p.t. har hos TRYG, hvorfor det må konkluderes, at vores forsikringer er tidssvarende og prismæssige i orden.
 
 
9. Kontrakter.
Der skal være kontrakter på alt personale, og de er stort set ved at være i hus alle sammen. Helle sørger for dette.
 
10. Kontakt til S/I.
Christian kontakter S/I med information om, hvem der nu sidder i bestyrelsen med navn på formand m.v.
 
11. DRF´s dialogmøde Skåde Rideklub.
DRF – Danske Rideforbund - vil gerne låne vores rytterstue til et dialogmøde, hvilket vi har sagt ja til. Det er den 31. maj 2011 fra kl. 19.00 – 21.00. DRF har i samarbejdet med DIF udarbejdet et projekt, der skal skaffe flere medlemmer til.
Der kan læses mere på http://www.rideforbund.dk/Flere%20medlemmer.aspx. Der vil være deltagere fra bestyrelsen til stede.
 
12. Muligheder for klubcertificeringer.
DRF har 3 forskellige certificeringer, som en klub kan opnå: Sikkerhed, elevskole samt organisation. Helle foreslog, at bestyrelsen på sigt arbejder hen imod at opnå disse certificeringer.
 
13. Eventuelt.
En gruppe dressurrytter har forespurgt, om det er muligt, at et dressurhegn midlertidig står på dressurbanen udendørs. Det er ok, og Helle orienterer Georg. Det stilles op i 14 dage, da permanent opstilling slider for meget på banen.
Der her været ønske om en radio i det store ridehus. Der laves en prøveordning, hvor en radio opsættes. Der må ikke være musik, hvis bare én i ridehuset ikke ønsker det, hvilket skal respekteres.
Bestyrelsen har desuden besluttet, at der ikke må bruges headphones m. musik m.v. ved ridning i ridehuset samt på banerne. Dette af sikkerhedsmæssige hensyn.
Ordningen evalueres løbende.
 
Der er indkommet et forslag om, at der opsættes en seddel, hvor pensionærerne kan påføre ting/opgaver som man ønsker lavet – en ”to do liste”, og som man også kan skrive sig på, når man vil lave opgaven. Erik opsætter en seddel efter arbejdsweekenderne i privatstalden.
 
Nøgleliste udarbejdes – hvem, der har hvilke nøgler. Christian sørger herfor samt for udskiftning af låse til lager og kontor.
 
Opslagstavlerne i begge stalde omstruktureres, således at der bliver markeret, hvor opslag fra bestyrelsen hænger, og hvor medlemmerne kan hænge anden info. Dette for overskuelighedens skyld. Tina sørger for dette.
 
Nyt bestyrelsesmøde blev sat til tirsdag d. 21. juni 2011, kl. 19.30 hos Erik Dam. Anne tager brød med.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 30. marts 2011
 
Dato: Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Helle Schjødt, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Anne Pind og Tina Østergaard.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
a. Information fra Georg omkring driften:
Der er 3 græsfolde ledige, som skal udlejes. Henvendelse skal blot ske til Georg.
 
Vi har Falck abonnement, og Falck har henvendt sig til Georg angående kurser af personalet i førstehjælp. Bestyrelsen mener, det er relevant, og Georg beder Falck komme med tilbud herpå.
 
Helle undersøger priser hos Dansk Rideforbund, idet de også har førstehjælps kurser, som måske er mere målrettet for rideskoler.
 
Georg oplyser, at rideskole hestene ser fine ud. Dog har Lotus fået et spark og er halt. Georg tager kontakt til dyrlæge, hvis ikke bliver bedre.
 
Georg anbefaler, at der hurtigst muligt blive planlagt arbejdsdage, hvor klipning af hæk, levende hegn m.v. og reparation af folde kan ske. 2 datoer blev planlagt – se under pkt. 8.b.
 
Åbning af vinduer i stalden. Det sker, at der bliver åbnet vinduer i begge sider i stalden, så det trækker på hestene, hvilket ikke må ske. Christian og Helle laver opslag herom og lægger det på hjemmesiden.
 
b. Indkøb af foder:
Fra starten af april begynder vi af prismæssige årsager med fordringen med Hors Mix fra DLG i stedet for Heste Vrinsk fra Danish Agro. Der er tale om 2 meget ens fodermidler både hvad angår indhold og form (piller). Den første tid blandes de 2 typer i hver enkelt ration, så overgangen bliver jævn.
 
3. Løsningsmuligheder for den daglige stalddrift:
Georg har lavet oplæg på timeforbrug for den daglige stalddrift, for at der kan tages en beslutning om ansættelse af ny staldpersonale. Bestyrelsen har gennemgået dette, og det blevet besluttet at søge efter egnet staldmedhjælper, som skal i praktik på Skåde. Rideklubben skal godkendes som praktikplads, hvilket der bliver ansøgt om.
Jacob, Helle og Georg har ansættelsessamtaler, når egnet personer er fundet.
Georg prøver ligeledes at tage kontakt til Landbrugsskolen i Malling for egnede kandidater.
 
4. Økonomi.
a. Gennemgang af budget for 2011:
Bestyrelsen har gennemgået budgettet og snakket tallene igennem for at kunne rationalisere bedst muligt i 2011.
 
5. Sikkerhedsproblemer ved gangstien fra Oddervej.
Der har været 2 episoder på gangstien fra Oddervej over til rideskolen. En med hundebid og en, hvor nogle piger oplevede, at en beboer skød efter dem. Begge episoder er politianmeldt.
Bestyrelsen ser med stor alvor på episoderne og har gennemgået problemet og mulige løsningsforslag. Er p.t. ved at undersøger nærmere om dette.
Indtil brugbar løsning er fundet, opfordrer bestyrelsen alle til at bruge ridestien længere nede af
Oddervej over til klubben.
Der bliver lagt info herom på hjemmesiden, ligesom der bliver hængt opslag op.
 
6. Elevundervisning/rideskole.
a. Status aktiviteter:
Ros fra bestyrelsen til Sheila for arrangement af mange aktiviteter for elevskolens ryttere - hestepasseraften, undervisning i ridemærker, elevstævne og påskeridelejr.
Bestyrelsen kigger på hestebestanden, herunder udskiftning, idet der påtænkes at købe en ny pony. Christian og Jacob sørger for dette.
Jacob og Anne tager en status på elevholdene og opfyldning m.v. – dette for at få holdene fyldt op samt gøre dem mere homogene.
 
b. Status undervisere:
Ida Meinicke holder til sommer. Desuden påtænker Inger, som underviser på lørdagsholdene at holde til sommer, hvorfor bestyrelsen vil søge nye undervisere.

c. Hjemmeside:
Hold beskrivelser skal ligge på hjemmesiden med info, om det er begynder hold, øvede m.v. Helle Schjødt sørger for dette.
 
7. Privat undervisning.
a. Muligheder for udvidelser:
Punktet er udsat til næste gang.
 
8. Materielle anlæg.
a. Renovering af folde, herunder økonomi:
Det skal ske meget snart jf. ovennævnte info fra Georg under pkt. 2. Der skal samle 2 hold af 6-8 personer til reparation af folde og klipning af hæk, buske m.v.
Desuden skal ridehusbanen i den store ridehal rettes af og fræses, ligesom der skal indarbejdes nyt sand i bunden. Georg sørger for bestilling af dette arbejdet til udførsel i april måned.
Georg køber et par trillebøre til den nederst spring/dressurbanen udenfor, så det er lettere for rytterne at samle klatter op, idet det er af stor vigtighed for banernes beskaffenhed, at ”gødning” fjernes fra ridebanerne.
 
b. Arbejdsdage /arbejdsopgaver:
Arbejdsdag for klipning af hæk, hegn: Det bliver lørdag den 7. maj 2011.
Arbejdsdag for renovering/reparation af folde: Det bliver lørdag den 28. maj 2011.
Erik hænger opslag op herom. Georg sørger for materialer til foldene.
 
9. Forsikringer.
Punktet er udsat til næste gang.
 
10. Kontrakter.
Punktet er udsat til næste gang.
 
 
 
11 Aktiviteter/Udvalg.
a. Stævner:
Der er elevstævne søndag d. 10. april.
Der er spring kursus ved Jimmi T. Sørensen for hest og pony på alle niveauer, lørdag d. 16. april og søndag d. 17. april.
Der er springtræningsdag den 30. april 2011.
 
12. Sponsor/Ekstra indtægter.
Punktet er udsat til næste gang.
 
13. Eventuelt.
Der bliver afholdt Skåde Fest d. 30. april 2011.
 
Ny dato:
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. 4. maj 2011 kl. 19.30 hos Christian. Jacob tager brød med.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
 
Dato: Onsdag den 9. marts 2011, kl. 20.00
Tilstede: Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Tina Østergaard, Helle Schjødt og Anne Pind.
 
Formålet med møde var primært at få konstitueret den nye bestyrelse.
Følgende konstituering blev vedtaget i enighed.
 
 
Bestyrelsen:
Navn:
Opgaver:
Formand
Helle Schjødt
Mobil: 2163 5987
Mail: helleschjoedt@hotmail.com
 
 • Tegner klubben.
 • Personaleansvar.
 • Alle kontrakter skal være up to date i samarbejde med kassereren.
 • Nyansættelser, herunder også af freelance medarbejder – tillige med hjælp fra resten af bestyrelsen.
Næstformand:
Jacob Fisker
Mobil: 6165 8656
Mail: jacob.fisker@yahoo.dk
 
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Den praktiske planlægning.
 • Kontaktperson til udvalg.
 • Holde klubbens forsikringer ajour.
Udvalgskoordinator:
Jacob Fisker
Mobil: 6165 8656
Mail: jacob.fisker@yahoo.dk
 
 • Kontaktperson til udvalg.
 • Aktivitetskalender.
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.
Kasserer:
Christian Markussen
Mobil: 4034 4822
Mail: christianmarkussen@mail.tele.dk
 
 • Står overordnet for økonomien.
  - omkostninger og lønudbetaling samt alle lønforhold med de ansatte.
 • Ansvarlig for Susanne Due samt Elisabeth Hansen.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Ventelisten for bokse
 • Alle kontrakter skal være up to date i samarbejde med formanden.
 • Få søgt aktuelle tilskud.
 • Kontaktperson til AROS.
Sekretær:
Tina Østergaard
Mobil: 2240 4404
Mail: tina@avitech.dk
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne.
 • Diverse info til medlemmerne, opslag samt info til webmaster.
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.
Menigt medlem:
Anne Pind
Mobil: 2325 6075
Mail: annepind@hotmail.dk
 
 • Kontaktperson til elevhold og elevundervisere
 • Kontaktperson til automat udvalget samt cafeterieudvalget.
Menigt medlem:
Erik Dam
Mobil: 7227 5472
 • Kontaktperson til materiel anlæg, herunder renovering af folde.
 
 
Personale situationen:
I samarbejde med Georg undersøger Jacob de forskellige personalekonstellationer for ansættelse af ny staldhjælp. Jacob laver et oplæg på økonomien i samråd med Christian.
 
Næste bestyrelsesmøde er sat til afholdelse onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Tina Østergaard medbringer brød.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

 
Referat af generalforsamling d. 23. februar 2011

Dato: Onsdag den 23. februar 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen og Tina Østergaard. Poul Pedersen var fraværende. Tillige var Georg tilstede for orientering om punkt 2.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
a. Information fra Georg omkring driften:
Georg har lavet en aftale med eksisterende leverandør om leverance af spåner til samme pris som tidligere. Og nu har vi til ca. 3 måneders forbrug, hvorfor en evt. prisstigning p.t. udsættes.
Der har været miljøtilsyn fra kommunen på Skåde Rideklub. Miljørapporten er modtaget og er uden bemærkninger, hvilket er positiv.
Bokssituationen: Indtil 1. marts 2011 har vi en hest for meget i forhold til antal bokse. Konklusionen er, at vi er godt med i forhold til belægning.
Georg mener, at rideskole hestene p.t. alle er i god form.
Bunden i den store ridehal skal forbedres. Bestyrelsen er opmærksom herpå, når frosten er gået af jorden. Det er afsat et beløb hertil i budgettet.
 
3. Økonomi.
a. Information om årsregnskab og budget for det kommende år.
Resultat for 2010 ender med et overskud på 5.850,-. Bestyrelsen finder det tilfredsstillende.
 
Det skal bemærkes, at indtægten på elevskolen desværre er gået nedad, og lønninger er højere end 2009 – stigningen er fordelt over både stald og løn til undervisere.
Der er taget højde for hensættelse på 80.000 til udendørsbanen i budgettet for 2011, så det ikke påvirker resultatet.
Hvor vi tidligere har haft tab pga. skyldige indbetalinger fra elevskolen, har vi i 2010 fået vendt dette, så vi i 2010 ikke har haft tab, hvilket skyldes Elisabeths store arbejdsindsats og inkassoordningen.
Der er ingen ændringer lavet i budgettet på udgiften til foder, halm og wrap. Georg siger, at det kører efter budgettet. Og vores wrap forbrug er nu normaliseret.
Aktiviteter i klubben er aldrig med i budgettet – det er kun et ekstra plus, når denne indtægt kommer.
 
4. Elevundervisning/rideskole.
a. Er holdene fyldt op:
Der mangler mange elever på lørdagsholdene og en del på voksenholdene i løbet af ugen.
Bestyrelsen er meget opmærksom på problemet og arbejder på at få klarlagt årsagen hertil samt få iværksat tiltag, der kan forbedre tilgangen af nye ryttere.
 
Lørdagsholdene: Er hestepasserne sat på som hjælper om lørdagene, så det kører. Poul kontakter Sheila herom.
 
 
5. Privat undervisning.
Intet nyt.
 
6. Personale.
Intet nyt.
 
7. Aktiviteter/Udvalg.
a. Stævner:
Distrikts pony-dressur stævne d. 6. marts 2011: Der er mange tilmeldinger på nuværende tidspunkt, og vi siger tak for et godt stykke arbejde fra stævne-udvalgets side.
 
Jacob har møde med pony/junior udvalgt inden generalforsamlingen.
 
8. Sponsor/Ekstra indtægter.
Intet nyt.
 
9. Generalforsamlingen.
Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 
10. Eventuelt.
Det blev besluttet, at bladet ”Skår´et” overgår til indlæg på hjemmesiden, og vi opfordre alle til at komme med indlæg til webmaster, Anne Kausmally, så hjemmesiden forsat kan forblive en ”levende” og informativ site.
 
Jette Kaasgaard vil stadig varetage ranglisten, som også ligger på hjemmesiden.
 
Ny dato:
Afventer generalforsamlingen den 2. marts 2011.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

 
Referat af generalforsamling onsdag d. 2. marts 2011

Dato: Onsdag den 26. januar 2011 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Poul Pedersen og Tina Østergaard.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
a. Information fra Georg omkring driften:
Sne og isen har ikke givet de helt store skader, Tagrender mod møddingspladsen, har Bisgaard lovet at reparere, idet den hænger gevaldigt.
Skråningen ved opkørslen til springbanen skal repareres, idet den er skredet.
Foldordningen har været sat i bero 10 dage pga. det er for farligt at lukke hestene ud – det har været en ren ”skøjtebane” på foldene.
Belægning af boksene: Der er kun bokse nu, og Toffer og Minimax har gået i løsdrift i laden, og det har fungeret fint. De er nu tilbage i stalden i boks.
Spåner: Prisen er steget ca.20% siden jul, og Georg skal ud at sondere terrænet for at forhøre sig om billigere priser. Er det en vedvarende prisstigning, sættes prisen op på spåner med 20% fra marts måned 2011.
Fra bestyrelsen skal der lyde stor ros til Georg og personale for rydning af sne på rideskolen. Det er der rigtig mange, der har rost og sat pris på.
Georg prøver at harve banerne hver dag, så det generer rytterne mindst muligt.
Vandingsvognen er ikke helt intakt mere, så det kan komme på tale om udskiftning af vognen til sommer. Den blev købt meget billig.
 
3. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Christian oplyser: Vi kommer ud med et meget lille positiv resultat – mellem 5- 10.000 tusinde. Der er lavet en hensættelse til den nye bane, dvs. de er trukket i regnskabet.
Det lille overskud skyldes primært, at vi ingen handicapridning har, samt at elevskolen ikke har givet den indtægt, som vi har budgetteret med. Desuden har udgifter på foder, halm, skoning samt dyrlæge har været højere end forventet.
Der har været gode indtægter på aktiviteter. Indtægten fra aktiviteterne budgetterer vi ikke med.
 
Vi havde en hensættelse til manglende betaling fra dårlige debitorer men pga. Elisabeths ihærdige arbejde med inddrivelse heraf, har vi tabt mindre en forventet.
 
c. Status på udendørsbanen:
Jørgen oplyste, at der er sendt svarskrift tilbage fra vores advokat til modparten. Vi afventer svar fra denne. Det ender overvejende sandsynlig med en syns- og skønssag.
 
4. Elevundervisning/rideskole.
a. Er holdene fyldt op:
Poul orienterede om, at tallene for antal elever p.t. er det samme, som det har været de sidste par måneder. Sheila har sørget for at lave et stort, flot A3 opslag, som Poul sørger for at hænge op i nærområderne for at tiltrække nye elever. Desuden har Sheila stået for udarbejdelse af en informationsfolder om Skåde Rideklub til udlevering til interesserede nye ryttere.
Hestepasserordning er sat i gang igen. Og Sheila står for det. Opslag er hængt op i stalden herom, så interesserede kan tilmelde sig.
 
Der er udmeldelser fra lørdagsholdene, Vi undersøger, hvad årsagen hertil her.
 
5. Privat undervisning.
Som bestyrelsen ser det, har privatundervisningen fundet en god model. Er der nogle, der ikke får opfyldt deres behov, som er praktiske mulige, bedes de kontakte bestyrelsen.
 
6. Aktiviteter/Udvalg.
a. Stævner:
Pony dressurstævne afholdes søndag d. 6. marts 2011. Aktivitetsudvalgt har møde i næste uge, hvor de planlægger distriktsspringstævne for heste i foråret og efteråret, hvorfor disse datoer endnu ikke foreligger. De planlægger desuden en springtræningsdag den 30. april 2011. Opslag bliver hængt op herom.
 
7. Sponsor/Ekstra indtægter.
Vi har med beklagelse modtaget meddelelse om, at Helle Schjødt har valgt at stoppe sponsorarbejdet. Bestyrelsen takker for det store arbejde. Er der nogen, der har lyst til at stå for dette arbejde, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen herom.
 
8. Eventuelt.
Generalforsamling: Ordinær generalforsamling er fastsat til onsdag den 2. marts 2011 kl. 19.00. Der udsendes indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Ny dato:
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. 23. februar 2011 kl. 19.30 hos Christian. Jørgen tager brød med.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub