Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. december 2010
 
Dato: Onsdag den 8. december 2010 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Poul Pedersen og Tina Østergaard.
 
Agenda:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
a. Information fra Georg omkring driften:
Angående udlukning af rideskolehesten kører det fint med opsætning af snore, så hestene selv kan gå ud, hvorved personalet kan spare tid. Et par enkelte heste, skal der dog holdes øje med, men det er personalet obs på.
Halmleverancer: Vi kigger på levering af halm til næste år hos evt. en ny leverandør.
b. Besparelse i Knuds arbejdstid:
Henseende til at sneen er kommet, hvorved der bruges lidt mere tid på snerydning, mener Georg dog, at der er sparet lidt tid for så vidt angår Knuds arbejdstimer pr. uge.
c. Ændring af spiltove til bokse:
Ombygning af langstalden fra spiltove til bokse sker i uge 51. Grundet dette er der således færre bokse/pensionærepladser, hvorfor vi ikke tager nye pensionærer ind, indtil der er frigjorte nye bokse. Nogle af elevhestene sættes sammen pga. pladsproblemer i forbindelse med ombygningen, ligesom elevhestene omrokeres, indtil der er bokse fri.
 
Vi er blevet spurgt fra flere sider om fodertider for hestene, hvilket Georg oplyste som følgende:
Morgenfodring kl. 7.00-7.30.
Middagsfodring mellem 11.30 til 13.00.
Aftensfodring i hverdage sker, når rideskolen er færdig, hvilket varierer fra dag til dag, dog tidligst kl. 17.30. I weekenden er aftensfodring tidligst fra kl. 17.30.
Wrap kommer tidligst fra kl. 15.30.

Elevrideskolen holder juleferie og har sidste undervisningsdag lørdag d. 18. december 2010 og åbner igen med første undervisningsdag mandag den 3. januar 2011.
 
3. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Christian orienterede: Vi følger stort set budgettet. Hvis han skal spå om resultatet, så ligger vi nok tæt på nul – måske med et lille plus. Kr. 80.000 (beløb tilbageholdt til ridebanen) bliver hensat til næste år, idet det ikke er betalt endnu.
 
b. Information om likviditet:
Vi har trukket på kassekreditten i den forløbne måned, men beløbet er nu kommet ind igen. Vi mangler at få de sidste kr. 24.000 ind fra kommunen til tilskud til banen. Vi opfylder alle betingelserne, uagtet at vi ikke har betalte de sidste kr. 80.000 til leverandøren, hvorfor Poul tager kontakt til kommunen herom, således vi får beløbet ind i år 2010.
 
c. Status på udendørsbanen:
Jørgen oplyser, at vi har fået en stævning fra leverandøren af banen, grundet vi har tilbageholdt restbeløbet. Vi har overgivet sagen til advokat, som kører den for os. Vi må afvente udfaldet heraf.
 
d. Skal heste i ponybokse betale mindre:
Bestyrelsen har besluttet, at der skal betales fuld pris for hest, uagtet at den står i ponyboks.
 
4. Elevundervisning/rideskole.
a. Er holdene fyldt op:
Der er stadig pladser – Poul undersøger det hos Sheila og vender tilbage med status.
 
b. Status på nuværende elevheste:
2 af elevheste (Rybak og Leifi) går lidt til og fra med skader. Ellers fungerer de resterende fint. Dog er Houdini blevet aflivet.
 
c. Indkøbspolitik mht. heste:
Vi har en indkøbspolitik, og Christian og Jacob indkøber elevhestene efter det aktuelle behov og efter bedste evne.
 
5. Privat undervisning.
Intet nyt med freelance underviserne.
Folk har efterspurgt kursus med Søren Valentin. Christian går videre med det og prøver at få et arrangement i stand til den 28. og 29. december 2010. Der kommer opslag op herom, såfremt det bliver til noget, ligesom det bliver lagt på hjemmesiden.
Kontrakten med Jimmy bliver lagt på rideskolens hjemmeside til orientering.
 
6. Personale.
Sissel er ansat som rengøringshjælp og kontrakt udarbejdes.
 
7. Aktiviteter/Udvalg.
a. Stævner: Der er p.t. ikke nye stævner planlagt i resten af 2010. I 2011 er der ansøgt om 2 distriktsspringstævner.
Det forlyder, at der arrangeres springcup i 2011. Datoen kendes endnu ikke.
b. Andre aktiviteter:
Pony /Juniorudvalget afholder dressur klubstævne søndag d. 23. januar 2011.
 
Pony/Junior udvalgt har optjent ca. kr. 10.000 i 2010 ved afholdelse af stævner og arrangementer, hvilket er meget flot. Disse midler bliver anvendt til indkøb af næste elevhest, som en pony/junior udvalgs sponsorhest.
 
8. Sponsor/Ekstra indtægter.
Intet nyt.
 
9. Eventuelt.
a. Ridebunde i de 2 haller:
Georg holder løbende fokus på banerne, og når sneen er væk, fyldes mere sold-affald på bundene.
Jørgen undersøger prisen for videoovervågning af sadel rum.
Det indkøbte spejl og gardin er endnu ikke opsat i det lille ridehus. Erik kontakter Georg/Anker herom, så det bliver gjort snarest.
b. Ny dato:
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 26. januar 2011 kl. 19.30 hos Christian. Tina tager brød med.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub 

Referat af bestyrelsesmøde 6. oktober 2010
 
Dato: Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Poul Pedersen og Tina Østergaard.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
Information fra Georg omkring driften:
Foderpriserne er eksploderet i løbet af efteråret. Georg mener, at det kan give en merudgift på 20 – 30.000 kr. om året.
Christian er i kontakt med leverandør om priser på halm. Vores leverandør har sagt, at han ikke kan komme med mere af den billige udgave af halm, uagtet at han har lovet os dette til hele året.
 
Rationalisering af arbejdsopgaver:
Georg har gennemgået arbejdsopgaverne i staldene for at se, hvor der kunne rationaliseres og spares. Han gennemgik en typisk arbejdsdag for staldpersonalet fra morgenstunden, og umiddelbart mener han, at det er svært at ændre noget her. Der kan ske en omstrukturering af opgaverne, f.eks. kan banerne ordnes mellem kl. 11 og kl.14, hvilket frigør noget tid til Georg til at hjælpe i staldene fra morgenstunden. Han har gjort dette et stykke tid.
 
Udlukning af rideskolehestene tager også tid, da man kun har 2 heste med hver. Georg vil helst, at de bliver trukket ud. Dog kunne der spares tid, hvis der blev sat 2 snore op fra stalden og over til marken, hvorefter hestene blev lukket ud samlet og selv går/løber derover.
Det blev besluttet, at Georg gør forsøget og vender tilbage til os, hvordan det går – også henseende til, at hestene stadig skal være ”trækbare” for elevrytterne.
Der blev også diskuteret mulighed for at spare én gang udmugning, så det kun bliver én gang om ugen. Det blev dog ikke besluttet.
 
For at spare lønomkostninger er det Georgs mål, at Knud skal gå hjem hver dag kl. 11.00, således at vi sparer 5 timers lønudgift på ham pr. uge.
 
Jordfold:
Georg mener, specielt i den tid hvor græsfoldene ikke bliver brugt, at hesten max. må være på jordfold 2 timer. Georg sætter opslag op om.
 
3. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Susanne har som vanligt lavet et rigtig godt arbejde. Vi er med på driften, men mangler at betale kr. 80.000 for ridebanen grundet manglende udbedring af banen. Det ser fornuftigt ud i forhold til budgettet.
Dog mangler vi stadig indtægt på handicapridning og elevskolen.
Bestyrelsen mener ikke, at vi kommer udenom en justering på bokslejen, og at denne stigning desværre er yderst relevant på grund af stigende fodrepriser, reducering af bokse grundet omlægning af spiltove til bokse pga. dyrevelfærdsreglerne, samt bestyrelsen ønske om på sigt at bedre vedligeholdelse af ridebanerne.
 
 
 
En enig bestyrelse besluttede følgende stigning pr. måned:
 
Ponybokse: kr. 175,00
Hestebokse: kr. 225,00
 
Stigningen slår igennem pr. 01.01.2011, og der vil komme information ud til pensionærerne på næste faktura.
 
b. Information om likviditet
P.t. er vi meget likviditetspresse pga. indkøb af halm tillige med, at vi lige har betalt husleje.
 
4. Elevundervisning/rideskole.
Vi mangler stadig nye elevryttere, og Poul vil igen køre rundt med information om vor rideskole i form af opslagsplakater med taloner, der kan afrives. De vil komme rundt på skoler, SFO´er m.v.
 
Status over elevhestene: Georg siger, de er sunde og raske, dog bortset fra den nye hest, Houdini, som har slået det ene bagben rigtig hårdt – har fået antibiotika og skal røntgenfotograferes, idet han ikke vil støtte på bagbenet. Georg er i kontakt med dyrlægen herom.
Sheila mener, at hestene skal have checket tænderne igen.
 
Der skal ikke købes nye sadler – der skal i stedet for laves lidt tilpasninger til sadlerne, hvilket er positivt, så der ikke skal bruges penge på nyindkøb.
 
Det har været nævnt, at elevhestene efter sommerferie ikke var klar til opstarten. Georg og elevunderviserne bedes koordinere dette, således at hestene kommer tilbage til stalden lidt tidligere, så de kan blive gjort klar (løse/manglende sko, behandling af mug m.v. ) og er ”fit for fight” til elevrytterne, og sadler m.v. er pudset og checket efter.
 
Handicapridning:
Vores tidligere kontakt vedrørende handicapridning er interesseret i at starte aktiviteten igen på Skåde. Aktiviteten er imidlertid ændret fra handicapridning til egentlig ridefysioterapi. Dette indebærer markant øgede krav til Skåde Rideklub i form af bl.a. øgede investeringer til lift, opholdslokale, administration, m.v. Endvidere må vi påregne at skulle investere i minimum 2 ekstra elevheste, som vi dårligt kan finde plads til. Samlet set vurderes økonomien at være for dårlig, og tanken om handicapridning sættes derfor indtil videre i bero.
 
5. Privat undervisning.
Mette Raimondi er kommet godt for start. Det koster kr. 200,- for en halv time.
Lars Birkedahl har sagt op. Bestyrelsen har fundet ny underviser, Jimmy T. Sørensen, som starter d. torsdag 14. oktober 2010. De interesserede rytter bedes møde op denne dag. Interesse forud kan rettes direkte til Jimmy på mobil: 20854287. Holdinddelingen fortsætter for så vidt det er muligt som tidligere. Jimmy har tidligere været berider på Skåde Ridecenter. Han glæder sig til at undervise alle – både på pony og hest.
 
Jacob laver opslag til opslagstavlen og til hjemmesiden herom.
 
6. Personale.
Intet nyt – se dog pkt. 2 for besparelse på lønomkostninger.
 
7. Aktiviteter/Udvalg.
Distriktsstævnet:
Der var godt kr. 15.000 i overskud fra stævnet – heraf kr. 4.800,- fra cafeteriet.
Vi fik gode tekniske evalueringer på stævnet. Stævne udvalget har fungeret rigtig godt og arbejder godt sammen.
Distriktsstævne – Georg siger, at det var dejligt, at der var så fint opryddet bagefter. Der var ikke meget for Georg at rydde op om mandagen.
 
Der var elevstævne søndag d. 10. oktober 2010. Pony- og junior udvalget samt Sheila havde arrangeret stævnet.
 
Der er distriktsstævne i pony dressur d. 30. og 31. oktober – Jakob kontakter Anne Koch for at høre, om alt forløber planmæssigt.
 
Arbejdsdag: Der var meget lille tilslutning. Der kom dog noget fra hånden. Vi håber dog på meget større tilslutning næste gang, idet det var skuffende til denne arbejdsdag.
 
8. Sponsor/Ekstra indtægter.
Afventer tilskuddet fra Århus Kommune. Har fået hovedparten men mangler lige det sidste, ca. kr. 24.000 grundet banen ikke er godkendt endnu, og vi ikke har betalt alle pengene til leverandøren.
 
9. Eventuelt.
Alt forbrug af wrap og spåner til f.eks. trailer til stævner skal aftales med Georg eller personalet inden det tages.
 
VIGTIGT – at der bliver samlet klatter op på den nederste bane. Hver rytter skal samle ”egne klatter”, når banen forlades.
Jørgen kontakter Georg om, at der skal være en trillebør i hver ende af banen samt greb, så det er nemt for rytteren.
 
a. Jørgen tager fat i AROS ang. ændring af spiltove til bokse, idet AROS har lovet at komme med oplæg på, hvornår ændringen skal gå i gang. Jørgen har møde haft møde med AROS d. 11. oktober og vender tilbage til bestyrelsen med information herom.
 
Erik undersøger, om der kan gives dispensation for at vente med at lave spiltove om til bokse, idet vi ud af de 8 spiltove skal lave 2 små bokse og 3 store. Dvs. vi mister 3 pladser med deraf manglende indtægt. Ansøgningen skal ske til Justitsministeriet.
 
b. Renovering af udendørsbane. Leverandøren mener, at han har ”leveret banen”, men vi mener, at den stadig ikke er lavet som aftalt. Og vi har ikke betalt det sidste beløb. Bestyrelsen arbejder stadig videre med leverandøren for at komme til enighed. Vi har en tvist med leverandøren og har tilbageholdt kr. 80.000 med krav om udbedring af drænfunktionen.
 
c. De 2 indendørs ridebanebunde er blevet fræset, og der er blevet fyldt ekstra fyld i banerne. Christian og Jacob sætter sig sammen for at undersøge mulighederne for optimering af bundene.
 
d. Ridesti til den store skov: Med hjælp fra AROS er det, gennem dialog med kommunen og de øvrige involverede parter, lykkedes at bibeholde ridestien. Regler for fremtidig benyttelse vil fremgå af opslag i staldene.
 
Det indkøbte spejl + gardin til det lille ridehus. Anker vil gerne sørge for at få spejlet hængt op. Georg minder ham om det.
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 8. december 2010 kl. 19.30 hos Christian. Poul tager brød med.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. august 2010
 
Dato: Onsdag den 11. august 2010 kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Poul Pedersen og Tina Østergaard.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
Georg deltog ikke i møde. Georg skal for fremtiden deltage ved bestyrelsesmøder for indledningsvist at give en driftsmæssig status og være bestyrelsen behjælpelig med driftsrelaterede spørgsmål.
I forlængelse af vort tidligere bestyrelsesmøde af 26. maj 2010 skal omkostningsstrukturen gennemgåes og effektiviseres. På vegne af bestyrelsen skal formanden indgå i en dialog med Georg om effektiviseringen af driften i et forsøg på at undgå evt. boksstigninger.
 
3. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Indtægterne er stort set som budgetteret. Så alt i alt ser det fornuftigt ud. Dog er der stadig et merforbrug på lønninger til personale samt merforbrug på dyrlæge og skoning til elevhestene.
Elevskolen halter stadig indtægtsmæssigt pga. manglende tilgang af nye elevryttere.
 
Der er medlemmer, der har udtrykt utilfredse med, at de er blevet sent til inkasso, men bestyrelsen har nul–tolerance hermed. Der skal betales til tiden.
 
b. Information om likviditet
Vi har kortvarigt trukket på kassekreditten, men p.t. er der ikke træk på kreditten.
Vi har konstateret et overforbrug af wrap fra januar 2010 til sommer 2010. Overforbrug har ikke kunne forklares, og leverandøren har indvilliget i at kreditere en del af overforbruget. Overforbrug er kr. 60.800, -. Vi har fået krediteret kr. 31.000,- fra leverandørens side.
 
Den nye bane: Banen fungerer ikke optimalt. Hvis den er tør, er den meget ”dyb”. Regner det meget, er den alt for våd. Dvs. dræningen fungerer ikke optimalt. Ved vejrlig ”midt i mellem” er banen helt suveræn.
Leverandøren har endnu ikke fået hele beløbet betalt. Han har fået kr. 250.000.00 – mangler at betale kr. 80.000,00, som leverandøren ikke får betalt, før banen er udbedret og helt optimal. Vi mangler at modtage kr. 25.000 fra kommunen.
 
4. Elevundervisning/rideskole.
Sheila har meldt ind, at hun har fået flere nye tilmeldinger, hvilket er positivt. Bestyrelsen har fortsat fokus på og arbejder hen mod at få mest mulig belægning på elevholdene.
 
Nye elevheste:
Efter en overordnet evaluering af elevhestene i samråd med Sheila vurderes det, at der er behov for 2 nye elevheste efter salg af Indy og returnering af Skipper. 2 nye heste, Macka og Houdini, er derfor på prøve, og der vil blive truffet en beslutning om, hvorvidt disse skal indgå i elevskolen eller ej med udgangen af august måned. De to førnævnte heste er valgt ud fra et ønske om at højne kvaliteten af hestene i elevskolen for fremadrettet at tiltrække flere elever, og desuden øge tilfredsheden blandt de nuværende elever.
 
Handicapridning( HR):
Poul er i dialog med kontaktperson, der arbejder med dette område indenfor DRF. Herudfra forventes relevant viden at kunne indhentes. Poul vender tilbage snarest med udspil.
 
5. Privat undervisning.
Catharina stopper pr. 30.09.2010, og hun underviser til og med udgangen af september måned 2010. Bestyrelsen undersøger mulighederne for dressur underviser og undersøger om vores nye springunderviser evt. Lars Birkedal kan komme nogle dage.
Vi har sat meget stor pris på hendes store engagement og det fine stykke arbejde, som hun har udført. Bestyrelsen er selvfølgelig kede af opsigelsen. Vi ønsker hende held og lykke fremover.
 
6. Personale.
Ingen kommentarer.
 
7. Aktiviteter/Udvalg.
Aktivitetsudvalget afholder distriktsstævne, Hest, Spring den 25. og 26. september. Udvalget, med Kathrine Eisenhardt i spidsen, har fod på det indledende arbejde og har lavet et flot oplæg til bestyrelsen. Bestyrelsen og aktivitetsudvalget håber på mange tilmeldinger og en god opbakning fra klubbens medlemmer til den endelige afvikling.
 
Der er planlagt distriktsstævne i ponydressur til afvikling d. 30. og 31. oktober.
 
Der har i weekenden d. 14.-15. august været afholdt springkursus med Antonio Vozone på Skåde Rideklub, hvor flere af klubbens egne ryttere deltog. Lignende arrangementer vil forhåbentlig følge i fremtiden.
 
8. Sponsor/Ekstra indtægter.
Kr. 25.000 til den nye bane fra Århus Kommune er endnu ikke modtaget.
 
9. Eventuelt.
Ændring af spiltov til bokse: Formanden har gennemgået stalden med AROS. P.t. afventer vi svar fra AROS, hvornår det forventes at gå i gang med ændringen. Dog skal det være lavet inden udgangen af kalenderåret 2010.
 
Planlægningen af Åbent Hus er i gang. Det bliver den 22.august 2010 fra kl. 14 til kl. 17. Der kommer annonce i Lokalavisen Århus Syd herom i uge 33, opslag er ved at blive sat op i butikker, skoler, SFO´er m.v. i nærområdet.
 
Arbejdsdag: Pr. 11. august er der 8 tilmeldte. Grundet den manglende tilmelding, bliver arbejdsdagen udsat. Erik kontakter de tilmeldte og oplyser om aflysningen.
 
Angående katte på Skåde Rideklub, så tilstræber vi, at der kun er 2 katte, og de killinger, der er, skal gerne gives væk.
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 19.30 hos Christian. Jørgen tager brød med.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub 

Referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2010
 
Dato: Tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.30
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen og Tina Østergaard. Poul Pedersen var fraværende pga. ferie.
 
Agenda: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
Georg kunne desværre ikke komme til møde. Bestyrelsen vil indkalde Georg til næste bestyrelsesmøde, idet det blev besluttet, at Georg skal orientere om driften i en god halv time til en times tid til bestyrelsesmøder fremover.
 
3. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Økonomien ser rigtig fint ud. Dog skal det tages i mente, at udgiften til renovering af banerne endnu ikke er afholdt. Tillige kommer udgift til husleje.
 
Indtægterne er stadig mindre end budgetteret, hvilket stadig primært skyldes manglende tilgang til elevskolen og ingen indtægt fra handicapridning.
 
Lønudgiften – her er der hentet noget ind, men mangler stadig kr. 20.000 til budgetteret.
 
Personaleudgifter: Georg siger, at personale bruger meget tid på harvning af baner på grund af klager over dårlige baner. Georg er/skal være obs på, at personalet bruger tiden optimalt.
 
b. Information om likviditet
Stalden: Der er ud faktureret for kr. 139.000 i juli, hvilket er rigtig fint. Dette bunder bl.a. i, at der
ikke er så mange pensionærer, der vælger at betale reservation i sommer samtidig med, at vi har lejet bokse midlertidigt ud i sommermånederne.
 
Foder, halm og mødding: Christian afventer priser fra Georg, som har kontakten til vores nuværende leverandør. I skrivende stund har Georg ikke fået svar fra leverandøren.
Dog er det således, at man normalt i maj/slutning juni forhandler med leverandør om pris for næste periode, hvorfor vi skal have svar nu for at få forhandlingen på plads.
Christian forhører sig hos Georg snarest muligt, om Christian evt. selv skal kontakte leverandøren.
 
Har stadig problemer med manglende betalinger, dog har det dog hjulpet med inkassobureau.
 
4. Elevundervisning/rideskole.
a. Der er stadig problemer med manglende belægning på elevholdene.
b. Elevhesten Indy er blevet solgt, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at der skal købes 2 nye heste.
Jacob og Christian sørger for indkøb af disse nye heste – dette i samråd med Sheila om, hvad type hest/pony, der er behov for. Bestyrelsen håber på, at de nye heste kan være klar til brug på elevskolen omkring september 2010.
Sponsoratet fra SparNord er/bliver overført til den meget populære pony, Minimax.
 
Jacob har haft møde med Sheila omkring elevhestene. Hun mener, at følgende heste er ved at være ”godt brugte” – Askepot, Lotte og Sarah.
 
Følgende heste har lidt problemer: Rybak – lidt for frisk til en del elevryttere, Shinko Lady, skævbenet, hvorfor den p.t. kun kan gå 1- 2 timer dagligt, Lotus: Lidt ”for god” til elevskolen, da den kræver en erfaren rytter. Unikum skal sættes i gang efter sommerferien (har dog døjet med ondt i ryggen).
Skippe kommer nok ikke tilbage efter sommerferien.
 
På grund af manglende tilmeldinger bliver der ingen ridelejr i klubben. Sheila har dog arrangeret et alternativ, idet der er ”mini-lejr” uden overnatning, bespisning m.v., Der rides onsdag, torsdag og fredag, hvor de tilmeldte får undervisning en time hver dag, hvilket giver indtægt til klubben.
 
c. Handicapridning
Poul deltog desværre ikke til bestyrelsesmøde pga. ferie. Punktet tages op til næste møde.
 
d. Elevhold
Omkring dressur og springning præciseres det overfor underviserne, at det optimale antal rytter er 8 på et elevhold.
Sheila vil gerne lave alternative stævner, så som Pony-games med striglekonkurrencer m.v., hvilket bestyrelsen bakker op om.
Sheila starter d. 9. september til kursus i ryttermærker. Kurset strækker sig over en weekend.
Derefter kan hun så begynde at afholde teori-kursus for interesserede rytter. Betaling herfor aftales med Sheila.
Polterabner: Sheila havde fine forslag til øvelser, der kan laves, bl.a. Pony-games.
Bestyrelsen besluttede, at det kan accepteres under følgende forudsætninger: Max. en time, min. 8 personer og min. kr. 200,00 pr. person.
Webmasteren sætter INFO herom på hjemmesiden.
Sheila har desuden haft efterspørgsel på skovture. Bestyrelsen besluttede, at der min. skal være 5 ryttere, varighed 1½ time i skoven, og prisen er kr. 250,00 for leje af hest og incl. løn til underviseren/Sheila.
 
Jacob vender tilbage til Sheila med beslutningen omkring polterabner og skovture.
 
5. Privat undervisning.
a. Ny springunderviser:
Ansøgningsfristen udløber den 1. juli, og vi arbejder videre med de indkomne ansøgere,
 
b.Samarbejdsaftalen med Johnny.
Samarbejdsaftalen med kommende freelance springunderviser er blevet taget op igen og nøje drøftet. En enig bestyrelse har vedtaget ikke at lave ændringer til aftalen og afventer nu Johnnys underskrift på aftalen. Aftalerne med freelanceunderviserne bliver offentlige tilgængelige på hjemmesiden.
 
6. Personale.
Formanden har personale samtaler i oktober.
 
7. Aktiviteter/Udvalg.
Jacob informerede om, at distriktsstævnet for spring er flyttet til den 25-26. september i stedet for afholdelse i august måned.
 
Anne Koch vil gerne arrangerer pony dressur stævne i oktober måned. Bestyrelsen siger ja til dette, hvilket Jacob orienterer hende om.
 
8. Sponsor/Ekstra indtægter.
Der søges om tilskud til den nye bane, idet Helle Schiødt har søgt forskellige steder, hvilket er meget positivt.
 
9. Eventuelt.
a. Ændring af spiltov til bokse.
Jørgen har møde m. AROS og Georg i morgen d. 30.06 kl. 12.00 omkring dette punkt. Der er 8 spiltove, hvilket kan give 4-5 bokse. Der er blevet talt om evt. at forsøge at lave bokse i lade, tættest mod ridehal med fast betongulv.
Jørgen nævnte, at vi håber at få repareret afløbet mellem lille ridehal og laden, da der står vand, og betonen er sunket. Vi håber at få lave afløb til vejen.
Jørgen taler endvidere med AROS ang. bidrag til dræn ved indgangen til springbanen.
b. Åbent hus.
Som tidligere nævnt afholdes det søndag den 22. august 2010. Poul og Tina arrangerer dette i samråd med Sheila, indrykker annonce, opslag m.v.
c. Arbejdsdag.
Erik kontakter Georg for hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres, hvorefter Erik udarbejder plan/skema med arbejdsopgaverne. Erik laver opslag til ophæng, som han tillige sørger for ligges på hjemmesiden. Vi forventer at starte kl.10.00.
d. Renovering af springbanen.
Banen er ved at være færdig og afventer endelig godkendelse af arbejdet fra Georg før betaling.
Leverandøren har oplyst, at det er vigtigt, at den nye bane bliver vandet meget, at folk samler klatter op, ligesom banen skal tromles meget. Når man som springrytter er færdig med at bruge springene, skal de fjernes fra banen.
Det blev foreslået, at leverandøren skal fremkomme med en ”brugsanvisning” for, hvordan banen skal behandles/vedligeholdes. Christian kontakter leverandøren for anvisningen.
Georg sørger for, at der står2 sæt spande og greb ved den nye bane, og rytterne skal samle klatterne op efter deres egen hest, inden banen forlades – dette for at banen holdes optimalt sammenholdt med ovennævnte vedligeholdelse (tromles og vandes).
e. Boksventelisten.
Ventelisten om boksfordeling blev diskuteret. Der er mange på ventelisten, og ventelisten administreres af Georg i samråd med kasseren, Christian.
f. Opslagstavlen.
Bestyrelsen har ingen hensigt om at kontrollere opslagstavlen med ophæng og forholder os ikke til ophængenes indhold, men henstiller til, at opslag navngives. Bestyrelsen håber dog på, at vi alle bidrager med god omgangstone i klubben.
g. Åbenhed om klubben
Bestyrelsen lægger meget vægt på åbenhed omkring klubbens aktiviteter samt bestyrelsens beslutninger. Al information om klubben vil fremgå af hjemmesiden, som løbende opdateres af Anne Koch.
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d. 11. august 2010 kl. 19.30 hos Chr. Markussen. Erik tager brød med.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. maj 2010
 
Dato: Onsdag den 26. maj 2010 kl. 19.30
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Poul Pedersen og Tina Østergaard.
 
 
 
Agenda:
 
1. Information fra daglig leder.
Intet nyt. Dog bliver det aftalt med Georg, at han kommer med til næste bestyrelsesmøde.
 
2. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Kassereren berettede: Omkring renovering af udendørs bane er samtlige tilbud nu blevet gennemgået, og det kan konstateres ud fra tilbuddene, at den udendørs bane ikke kan laves for kr. 250.000. (kr.125.000 fra rideklubben og kr. 125.000 fra Århus kommune). Udvalget mener, at det bedste tilbud på renovering af banen er et tilbud til kr. 325.000. Det vil således sige, at Skåde Rideklub selv skal betale kr. 75.000 mere end først antaget (i alt kr. 200.000), idet Århus Kommune fortsat bevilliger kr. 125.000.
 
Bestyrelsen er blevet forlagt ovennævnte, og eftersom vi ikke ønsker at lave ”en halv løsning”, har bestyrelsen sagt ja til dette tilbud. Dette vil så også betyde, at fortsætter vi som budgetteret/status quo, vil vi komme ud med et underskud ved årets udgang, når udgiften til renovering af banen er indregnet – hvis indtægten på elevskolen ikke rettes op.
 
Den nedre springbane, som er den bane, der skal renoveres, forventes sat i gang nu og forventes færdig inden sommerferie.
 
Jørgen undersøger hos Ridefonden AROS angående bidrag til dræn, der etableres ved indgangen til springbanen.
 
b. Information om likviditet
Vinteferiekursus og påskekursus samt elevstævne har genereret et overskud på kr. 15.400.
Varerforbruget: Vi har brugt flere penge på syge elevheste og mere på foder. Til lønomkostninger er der brugt flere timer end regnet med. Jørgen kontakter personalet herom.
 
For at højne likviditeten besluttede bestyrelsen desuden, at omkostningsstrukturen på rideskolen skulle ”gennemgås” for at se, hvor der kan spares, og hvor der kan effektiviseres.
Det blev tillige besluttet, at foldordning stiger med kr. 75,00 pr. 1. september 2010 til 375,00. Der arbejdes på mere fleksible ordninger.
 
Angående indkøb af foder og halm samt bortskaffelse af mødding orienterede Christian om, at han taler med Georg om en evt. ny aftale, idet Christian har fået kontakt til en leverandør, der mener, at kunne gøre det billigere.
 
 
 
 
 
3. Elevundervisning/rideskole.
Formanden berettede: Sheila siger, at der er kommet flere på holdene, samt at det går fremad. Hun har desuden elver, der vil starte efter sommerferien, hvilket er positivt.
Som nævnt i sidste referat har Poul sat opslag op og vil tillige hænge et sommeropslag op om, at der er ledige pladser på elevskolen. Han fornemmer, at det er skolerne og SFO´er, der giver noget/nye elever.
 
Sheila oplyser, at den nye elevhest Unikum er klar til at gå på elevhold pr. 1.juni 2010.
 
Skadede heste: Rybak har stadig problemer med, at kodeleddet hæver op efter belastning i et stykke tid. Derfor går den ikke fast med i undervisningen. Christian kontakter dyrlægen for at høre hans vurdering heraf.
I det store og hele er elevhestene ”kørende” igen. Chokolat komme tilbage igen d. 1. juni 2010.
 
Det blev desuden nævnt, at Sheila stadig skal vurdere på holdene, hvordan belastningen skal være på hestene.
 
Fra nogle at de øvede elevrytter har der været ønske om højere intensitet i undervisningen. Bestyrelsen har i en periode henstillet til underviser om at spare elevhestene grundet mange skader. Skaderne er vi nu stort set kvit, og brugen af elevhestene intensiveres nu gradvist. Selvfølgelig under hensyntagen til opvarmning og afskridtning. Jørgen orienterer Sheila herom.
 
Handicapridning:
Sheila siger, at hun har en stigende forespørgsel på handicapridning. Poul vil snakke med FOF herom med muligheden for igen at få handicapridning på Skåde. Handicapridningen skal foregå om formiddagen.
 
4. Privat undervisning.
Angående springundervisere har vi indrykket annonce/opslag i bladet Ridehesten pr. 1. juni 2010 med kontakt til formanden. Vi afventer ansøgere.
 
Bestyrelsen laver oplæg på kontrakt til Johnny og forelægger denne til ham hurtigst muligt.
 
5. Personale.
Formanden oplystet, at der intet specifikt var. Børneattester skal laves, og personalet skal udfylde en sådan. Jørgen sørger for at få indhentet attesterne i samråd med Poul.
 
6. Aktiviteter/Udvalg.
Jacob skriver til aktivitetsudvalgte nu med status på mulige stævner efter sommerferien.
Der har være afviklet Elevstævne d. 30. maj 2010.
Der er Spring Cup, 3. afd. d. 20. juni 2010.
Der har desuden været afviklet træningsstævne i spring, hvilket var en stor succes.
 
7. Sponsor/Ekstra indtægter.
Helle Schiødt er kommet med oplæg på priser til bannerreklamer, og bestyrelsen bakker fuldt op om det fine initiativ samt priserne.
 
 
 
 
8. Eventuelt.
Spejl til lille ridehal er indkøb og skal opsættes.
Vi planlægger Åbent Hus til søndag d. 22. august 2010. Bestyrelsen afventer dog svar fra Jacob, om der evt. er andre arrangementer til denne dato.
 
Arbejdsdag blev fastsat til lørdag den 14. august 2010. Jørgen kontakter Georg ang. arbejdsopgaver, der skal udføres.
 
Til venstre for roundpen´en opsættes trampolin, som vi har fået sponsoreret af Simon og Tina Haugaard. Tak for det, siger bestyrelsen.
 
Der er klaget over træk i privatstalden. Jørgen tager en dialog med Georg om problemet.
Reglen er følgende for oplukning af vinduer:
 
Fra 01.05 til 01.09 må vinduerne stå åben i dagtimerne, men skal være lukket om aftenen. Det er pensionærernes pligt at sørge for, at vinduerne ved dagens afslutning er lukkede. Benyttes boksen ikke (grundet hesten er på fold), må vinduet ikke være åben.
 
Slutteligt skal det siges, at bestyrelsen er meget tilfreds med den nye hjemmeside. Poul taler med Anne Koch om elevskolens tider, idet bestyrelsen gerne vil have, at eleverne/forældre m.v. kan orienterer sig på hjemmesiden omkring ride tidspunkter.
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag d. 29. juni 2010 kl. 19.30 hos Christian.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Nyt fra Bestyrelsen - vedr. privatundervisning

Højbjerg d. 26. april 2010
Spring:
Bestyrelsen takker for et godt medlemsmøde den 21. april 2010, hvor der kom mange brugbare informationer og input fra medlemmerne.
 
Disse er efterfølgende medtaget i beslutningsgrundlaget, hvor vi er kommet frem til og er af den opfattelse, at vi kan tilfredsstille flest mulige af medlemmerne ved at lade Johnny Hansen fortsætte springundervisningen mandage, og ved at vi nu søger en ny springunderviser til torsdage.
 
 
Dressur:
Til orientering vil Johnny Hansen fortsætte som dressurunderviser om onsdagen.
 
Bestyrelsen arbejder tillige i øjeblikket på at finde supplerende dressurundervisning, da medlemmerne ved møde tillige gav udtryk for ønske om dette.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Skåde Rideklub
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. april 2010

Dato: Højbjerg, den 14.04.2010.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
 
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Poul Pedersen og Tina Østergaard.
 
Agenda:
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Information fra daglig leder.
Formanden, Jørgen Rasmussen har talt med Georg, hvorvidt der var forhold, som Georg ønskede medbragt til nærværende bestyrelsesmøde. Dette var ikke tilfældet.
 
 
3. Økonomi.
a. Gennemgang af kvartal/måned.
Christian orienterede om økonomien. Der er budgetteret med et underskud på kr. 82.000 til og med marts måned 2010. Pr ultimo marts måned 2010 er der dog ”kun” et underskud på kr. 37.000, hvilket for en stor del skyldes, at vi havde påtænkt renovering af udendørs baner, hvilket endnu ikke er kommet i gang. Dette betyder således, at budgettet stort set passer.
 
Indtægterne er mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes mindre tilgang til elevskolen og ingen indtægt fra handicapskole. Der mangles således kr. 15.000 fra handicapridning og kr. 21.000 fra elevskolen. Fortsætter dette, kan det udmønte sig i, at der ved års afslutningen mangler kr. 100.000 i indtægt.
 
Lønudgiften har været lidt større end budgetteret. Sheila har haft arrangement med elevskolen i vinterferien, hvilket har givet en større lønudgift.
 
Ejendomsomkostninger har været mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at vi ikke er påbegyndt renoveringen af udendørsbaner.
 
Debitorer har Elisabeth Hansen løbende fulgt op på og rykket, hvilket har betydet, at det afskrevne beløb (kr. 40.000) ikke er vokset yderligere, hvilket er positivt.
 
b. Information om likviditet
Likviditeten er rigtig god, dog skal det nøje vurderes, hvad der indkøbes og hvordan.
Der er hængt opslag op på Skåde Rideskole med information om, hvorledes inddrivelse af manglende betaling foregår, idet dette medfører overgivelse til et inkassobureau.
 
 
 
 
 
4. Elevundervisning/rideskole.
Formanden oplyste om, at der p.t. var følgende skadede heste på elevskolen. Lulu har mug, men er dog i bedring. Chokolat er halt, Leifi går uren, Rybak har en kodeledsforvridning, og Shinko er blevet konstateret ”skævbenet” Kontikki er i gang igen efter endt behandling for mug.
Det blev aftalt, at Jørgen kontakter Georg om hans holdning til hestene, behandling m.v. for at minimere skader, før en evt. snak med dyrlægen.
 
Det er Georg, der har ansvaret for elevhestene, herunder behandling for mug, nye sko m.v.
 
Det blev desuden aftalt, at Jørgen beder Georg harve bunden i elevridehallen oftere – for at undgå skader, og gøre bunden mere fjedrene.
 
Der er blevet lavet en aftale med Sheila om, at hun får den nyindkøbte 5 års hest, Unikum, gjort helt klar til elevskolen. Hun forventer, at den er klar i løbet af en god måneds tid.
 
For at minimere skader på elevhestene taler Jørgen med Sheila og Ida omkring brugen af hestene, hvor følgende blev besluttet:
Opvarmning til stævner skal begrænses til et minimum.
Lørdage inde stævner og mandage efter skal elevhestene skånes i undervisningen.
Der må max. springes 80 cm. til elevundervisningen om tirsdagen.
 
Sheila har fået flere henvendelser med ønsket om afholdelse af polterabender. Bestyrelsen har dog p.t. besluttet ikke at åben op for dette grundet merbelastning på hestene.
 
Vi mangler elever på rideskolen, og Poul har hængt plakater op med information om, at der er plads på elevholdene. Der er hængt ca. 20 stk. op i bl.a. Brugsen, Netto, Dyreklinik m.v. Poul sørger tillige for at få plakater hængt op på skolerne i lokalområdet.
 
I forlængelse af dette fremkom forslag om afholdelse af ”Åbent Hus” for interesserede forældre, børn og unge, hvor de fremmødte kunne vises rundt på elevskolen, prøve en ridetur i hallen, ligesom der kunne være en kort opvisning i dressur og spring. Tina arbejder videre med idéen.
 
Handicapridning er en god indtægt og giver ikke den store slid på hestene. Poul prøver at indhente mere information herom til næste møde.
 
 
5. Privat undervisning.
Medlemsmødet blev besluttet afholdt onsdag den 21. april 2010, og opslag blev hængt op den 15.04.2010 på opslagstavlerne. Bestyrelsen afholder et opfølgende møde torsdag den 22. april 2010
hos Christian.
 
 
6. Personale.
Aftalen mellem Jørgen og Georg er, at Georg kontakter Jørgen, når der er behov herfor.
Jørgen har haft en samtale med Sheila omkring elevhestene, skader m.v. – se under pkt. 4.
Sheila har et ønske om deltagelse i ridemærkeundervisning, hvilket bestyrelsen støtter. Bestyrelsen skal dog godkende hvert enkelt kursus.
 
 
 
 
 
7. Aktiviteter/Udvalg.
Jacob har fået henvendelse fra aktivitetsudvalget med ønskede datoer for klub- og springstævner, hvilke datoer udvalget har fået grønt lys for. Jacob har bedt om fortløbende oplæg på stævnerne. Udvalget har også ønske om et distriktsstævne.
Der har været ytret ønske om et kursus med Andreas Helgstrand. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med oplæg.
 
 
8. Sponsor/Ekstra indtægter.
Der har været ønske om musik i den store ridehal. Bestyrelsen undersøger hos medlemmerne, hvorvidt det stadig har interesse.
Bestyrelsen undersøger, hvorvidt prisen for bandereklamer skal være uændret.
 
 
9. Eventuelt.
a. Indkøb af spejl til elevridehal. Det er tidligere blevet besluttet, at Georg skulle købe et spejl. Jørgen forhører sig hos Georg, om det er indkøbt. Hvis ikke, sættes købet i bero til efteråret, eftersom perioden nu ”indbyder” til udendørsridning. Udgiften kan således ”spares” til senere.
b. Evt. indkøb af affugter i sadelrum. Det blev besluttet, at det ikke var aktuelt.
c. Arbejdsdag. Vi forsøger med en arbejdsdag i løbet af foråret og et i efteråret. Jørgen kontakter Georg for information om, hvilke praktiske ting, der skal gøres på rideskolen. Datoen bliver søndag den 30. maj 2010. Der vil blive sat opslag herom.
d. Renovering af udendørs ridebaner. Vi har kr. 250.000 incl. moms til renovering af begge baner, hvor kr. 125.000 skal betales af Skåde Rideklub, idet Århus Kommune har bevilliget tilskud på halvdelen af udgiften, dog max. kr. 125.000 incl. moms.
 
Udvalget bestående af Mette Markussen og Tina Haugaard har lavet et rigtigt fint stykke arbejde med indhentelse af tilbud – både tilbud fra entreprenører, der minde om det arbejde, vi fik udført tidligere samt mere detaljerede tilbud. Tilbuddene er blevet gennemgået og på baggrund heraf, kan det konkluderes, at det ikke er muligt indenfor kr. 250.000 incl. moms at få renoveret begge baner.
 
Bestyrelsens forslag er, at der bliver afholdt et møde med et medlem fra bestyrelsen, udvalget (Mette og Tina) samt Georg for udarbejdelse af strategi for beslutningen om renovering af én udendørsbane. Christian har ansvaret for afholdelse af dette møde og vender tilbage med yderligere information til bestyrelsen, når det har været afholdt. Bestyrelsen vil forsøge at få renovering af udendørsbanen i stand så hurtig som muligt.
Det blev desuden besluttet, at Jørgen kontakter AROS-gruppen ang. brønde/dræn.
e. Budget for diverse indkøb af springmateriel og andet. Jørgen kontakter Georg for oplæg, før priser indhentes.
f. Hingste på Skåde Rideklub. Bestyrelsens holdning er, at der ikke skal være hingste på Skåde Rideklub.
g. Stævnemedlemsskab. Det blev besluttet, at man kun kan have stævnemedlemsskab for én weekend som nævnt på hjemmesiden. Christian giver Elisabeth besked herom.
 
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 26. maj 2010 hos Christian Markussen kl. 19.30. Jacob medbringer brød.
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub
 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for Skåde Rideklub.
 
Dato: Onsdag den 17. marts 2010, kl. 19.30.
Tilstede: Jørgen Rasmussen, Jacob Fisker, Erik Dam, Christian Markussen, Tina Østergaard, Poul Pedersen.
 
Formålet med møde var primært at få konstitueret den nye bestyrelse. Følgende med valgt:
 
 
Bestyrelsen:
Navn:
Opgaver:
Formand
Jørgen Rasmussen
Mobil: 2869 3330
 • Tegner klubben.
 • Personaleansvar.
 • Alle kontrakter skal være up to date.
 • Nyansættelser, herunder også af freelance medarbejder – tillige med hjælp fra resten af bestyrelsen.
 • Får søgt de tilskud, der skal ansøges om.
 • Forsikringer – at de er korrekt tegnede
 
Næstformand:
Jacob Fisker
Mobil: 6165 8656
 
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Den praktiske planlægning.
 • Kontaktperson til udvalg.
Udvalgskoordinator:
Jacob Fisker
Mobil: 6165 8656
og
Erik Dam
Mobil: 7227 5472
 • Kontaktperson til udvalg.
 • Aktivitetskalender.
 • Info til webmaster til hjemmesiden
Kasserer:
Christian Markussen
Mobil: 4034 4822
 
 • Står overordnet for økonomien.
- omkostninger og lønudbetaling.
 • Ansvarlig overfor Susanne Due samt Elisabeth Hansen.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Ventelisten for bokse
Sekretær:
Tina Østergaard
Mobil: 2240 4404
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne.
 • Diverse info til medlemmerne, opslag samt info til webmaster.
 • Koordinere bestyrelsesmøderne
Menig medlem:
Poul Pedersen
Mobil: 4053 3313
 • Drift af cafeteriet
 • Kontakt til elevhold og elevunderviser
Menig medlem:
Erik Dam
Mobil: 7227 5472
 • Kontakt til elevhold og elevunderviser
 
 
 
Info til medlemmerne:
Som det fremgår af bestyrelsesmødereferatet afholdte den 27. maj 2009 med offentliggørelse på hjemmesiden den 1. juni 2009 er Johnny Hansen blevet opsagt pr. december 2009 til udgangen af 30. juni 2010.
Bestyrelsen undersøger muligheden for et fortsat samarbejde efter sommerferien.
 
 
Næste bestyrelsesmøde er sat til afholdelse onsdag d. 14. april 2010 kl. 19.30 hos Christian Markussen. Tina Østergaard medbringer brød.

m side...