Bestyrelsesreferater 2019

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 30. januar 2019

Dato: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30.
Sted: Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Linda Raufort, Christian Markussen, Sif Pedersen, Fie Hofman samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

    Herunder Administration af skabene i langstald og i elevsadelrummet ved Fie

Fie oplyser, at hun har overtaget administrationen fra Pernille – og dermed skal vide, hvem der har hvilke skabe. Fie får oplysninger en gang om måneden fra Elisabeth. Georg har et eksemplar af alle nøgler til skabene.

Vi undersøger muligheden for at ændre til hængelås beslag.

Gummigedens skovl er gået i stykker og skal repareres igen. Den har desværre været lidt dyr for os i reparationer.  

Der er sat lys op til trappen til cafeteriet m.v. Georg oplyser, at elektrikeren tillige laver lys udvendigt ved laden samt de indvendige amarturer i den store stald, da nogle af dem er blevet porøse og ikke dur mere. Vi forventer, det er AROS der bærer denne udgift.

Georgs harvning af banerne ses tydeligt og giver en god bund. Dette er blevet bemærket – dejligt. Og Georg vil kører videre med den ordning.

b. Boks-status:

Georg oplyste at vi har tomme bokse p.t. Christian oplyste, at det vil belaste økonomien, såfremt vi ikke får fyldt op.

c. Status folde

Der er pt.3 ledige græsfolde. Linda sørger for at den opdaterede foldkontrakt kommer på hjemmesiden.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

To do:

Ansvar:

Status:

Forventes færdigt:

Adskillelsen mellem samtlige jordfolde laves løbende.

Georg

Georg er OBS herpå, og han får det løbende udbedret, når han har arbejdskraft nok hertil.

Det er en løbende udbedring.

Rotunde

Georg

I stedet for istandsættelse af rotunden er det på initiativ fra Kronborg og med hjælp fra Henrik sket nedskæring af træer m.v., Der skal i stedet for laves en fold, hvor rotunde har været. Rotunden er fjernet, og træerne er skåret ned. Herefter skal rødder mv fjernes.

20.06.18: Rotunden er pillet ned.

Det blev bestemt at lave en sygefold, der hvor rotunden har været. Bliver lavet på næste arbejdsdag.

26.09.18: På det netop afholdte medlemsmøde blevet det aftalt, at Kronborg indhenter et par tilbud på, hvad det koster at rydde området for rødder m.v. Vi afventer disse tilbud før yderligere stillingtagen tages.

Der er kommet et tilbud via Kronborg fra Odder Maskinstation vil løse opgaven for 5.000,-. Dette tilbud takker vi ja til, og få etableret en sygefold på området. Christian tager fat i Kronborg for igangsættelse af projektet. Kronborg får også ansvaret for at økonomien overholdes.

30.01.19 - Christian følger op overfor Kronborg og der afventes.

Opfordring til bedre skiltning til rideklubben

 

 

Vi har fået henvendelse om bedre skiltning til rideklubben, når der køres op ad vejen, således at der ikke køres forkert. Vi arbejder på at få det løst – evt. gerne i forbindelse med opsætning af lysmasterne ned langs vejen.

20.06.18: Intet nyt – vi afventer stadig.

26.09.18: Intet nyt da vi ikke ved mere, før lysmasterne kommer op.

21.11.18: afventer fortsat

30.01.19 – AROS har oplyst, at de har fået afslag på ansøgning om beløb til lysmasterne – Dette bliver desværre ikke til noget.

(Punktet slettes til næste bestyrelsesmøde.)

 

3. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi forventer, at slutter året med et mindre underskud.

4. Udendørsbaner:

Intet nyt.

5. Personale:

Georg oplyste, at grundet opsigelser af bokse, så klarer han sig igennem uden ansættelse af ekstra staldpersonale i staldarbejdet. Vores staldpige, Mie har sagt op, så han forsøger at få det til at hænge sammen med stor hjælp fra Line og Emma.

6. Kommende generalforsamling – hvem er på valg, indkald m.v.

Indkaldelsen blev gennemgået, herunder hvem der er på valg m.v. Datoen blev fastlagt, og det bliver onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00.

Tina sørger for at få ajourført indkaldelse mailet til Elisabeth til udsendelse sammen med relevante bilag.

7. GDPR lovgivning – fastlæggelse heraf for Skåde Rideklub

Mette orienterede herom – herunder det store arbejde med det. Vi kan oplyse, at vi stadig arbejder på udarbejdelse af dette. Det blev bestemt, at Linda sætter sig dybere ind i det.

8. Rideskolen:

Emma og Mette deltager i et elevwork shop med sparring med andre klubber. Det bliver en lørdag i marts.

9. Privat undervisning:

Til orientering kan det oplyses, at berider Svend Carlsen har lægeerklæring på, at han, af helbredsmæssige grunde, ikke kan ride med ridehjelm. Lægeerklæring er forevist til formanden.

10. Certificering:

Intet nyt.

11. Indkomne forslag:

Forslag om at få fjerne postkassen i privat stalden. Tina tager den ned.

12. Sikkerhed:

Bestyrelsen har diskuteret, hvorvidt man skal have trense på, når der trækkes med hest/pony på ridearealer. Som udgangspunkt anbefaler vi, at man bruger trense af hensyn til sikkerheden for både gående rytter samt ridende rytter

13. Nyt fra distriktet / DRF.

Mette skal til møde mandag d. 04.02.19 på Vilhelmsborg om planlægning af fremtidige stævner.

14. Udvalg:

Intet nyt.

15. Markedsføring / PR:

Vi talte om at få lavet rytter historie, film om Skåde m.v. lagt ud på både sociale medier, FB, Instagram samt vores hjemmeside. Sif har teten mht. til FB og Instagram. Tina forsøger at arbejde på udarbejdelse af lille video til profilering af Skåde.

16. Aktiviteter, kurser/udvalg m.m.

I pinsen d. 8+9. juni holder vi distriktstævne i dressur for hest. Vi får brug for mange hjælpere.

Der er springcup – 1. runde her på søndag d. 03.02.19 – Mette har opdateret listen på hjemmesiden.

17. Sponsor/ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt.

18. Eventuelt:

Omkring modtagelse af mail fra virksomheder, enkel personer m.v. – som hele bestyrelsen ofte modtager - blev det bestemt, at man sender til formand, cc. de andre i bestyrelsen, idet formanden bestemmer, hvad der skal ske med den indkomne mail.

Dato for næste, konstituerende bestyrelsesmøde bliver fastsat efter afholdelse af den kommende generalforsamling den 13. marts 2019.

 

Referent:

Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub