Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 27. november 2013

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Camilla Christensen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Der har været kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen på Skåde, hvor hestepas skulle fremvises på alle hestene. Det lykkedes næsten.

Bestyrelsen har tidligere haft diskuteret, hvorledes vi på bedste vis kunne håndtere at være i stand til at fremvise hestepas ved kontrol. Flere løsninger er blevet vendt og drejet, og det blev bestemt, at alle pensionærerne skal have deres hestepas liggende i deres skab i sadelrummet.

Hvert skab skal have en kodelås på, som Georg kender koden til (Bliver noteret ned på en liste, som Georg har). Mette Thomsen bestiller kodelåse til alle skabene samt checker, om alle skabene er ajour med korrekt navn på.

Der er indkommet et forslag om opsætning af en lille whiteboard i A5 størrelse på hver boks, hvor der kan skrives beskeder til fx staldpersonalet om foder, udlukning m.v.

Et fint forslag, som bestyrelsen var stemt for. Christian sørger således for at få disse plader købt. Det bliver dog tidligst i det det nye år. Pensionærerne skal selv sørge for indkøb af egnet pen hertil. 

Endnu engang opfordrer bestyrelsen de pensionærer, der endnu ikke har tilkendegivet, om hesten er til konsum, eller om man selv har taget medicin-håndteringskursus, at få det afkrydset på de ophængte skemaer til brug herfor. Skemaerne hænger i privatstalden ved opslagstavlen.

Georg oplyste desuden, at den sidste storm har været hård ved vores pavillon ved springbanen. Stormen har nærmest flytte pavillonen, hvorfor der skal helt nye ben i jorden. Anker har dog en idé til, hvordan det kan løses, hvorfor det bliver repareret, når tid og vejret er hertil.

Der væltede desuden flere træer på jordfoldene. Træerne er i gang med at blive savet ned, og der blev også ryddet en hel del op ved den nylig afholdte arbejdsdag. Georg sørger desuden for at få grene m.v. flyttet fra foldene.

Der kommer en græsfold mere, da den nederste af de store fold er blevet opdelt i 2.

Halmvogn – den parkeres udenfor stalden, så det giver en ekstra opbindingsplads mere i kortstalden. Georg oplyste ydermere, at der prøves at finde en form for rulle, hvor der er en presenning på, der nemt kan rulles over halmvognen, ligesom vi også er opmærksom på de fine forslag og tilbud om syning af ”omslag” oplyst på medlemsmødet.

Vasken i kortstalden stopper ofte. Georg har renset afløbet adskillige gang. Han mener, at der kræves en blikkenslager for at få det ordnet. Christian tager fat i AROS herom.

Sluttelig sagde Georg, at de dage, hvor der både er spring i den store hal, og hvor Anette har spring på elevskolen, bruges tid og kræfter på at bære springstøtter mellem hallerne. Det blev derfor besluttet indkøbt 6-8 nye støtter i aluminium. Christian sørger for dette.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Belægningen på boksene er fin.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at elevskolen ligger foran, hvad der er budgetteret med, og det gør aktiviteter, der relatere sig dertil også. Samlet viser vores økonomi et lille overskud, så Christian anslår, at vi går ud af året med et lille overskud.

Mette oplyste, at ansøgning om lokaletilskud samt registrering af medlemstal skal ske nu her snart. Det har Poul Petersen gjort tidligere. Vi prøver at finde en ”kandidat”, der vil udføre disse 2 opgaver.

3. Personale:

Georg oplyste, at Natasja er kommet godt i gang. Anna er p.t. på skole og kommer så et par dage i december på Skåde, hvorefter hun så er færdig ved os til nytår.

Der er desuden ansat nyt rengøringspersonale, Anna og Sofie, og de er kommet godt fra start. Det er dejligt at se og velkommen til jer 2.

4. Udendørsbaner – søgning af tilskud:

Intet nyt.

5. Opsamling fra medlemsmødet:

Hestepas: Se under pkt. 1.a.

Webmaster: Det blev Helle Nørbjerg. Og hun er allerede i gang. Velkommen til Helle.

Stævnemedhjælper / ”Drejebog”: Der blev foreslået, at Helle Schjødt spørger Susanne Due, om hun vil sørge for dette.

Spring i den store hal: På medlemsmødet var der et ønske om spring i den store hal søndag morgen. Vi har drøftet det i bestyrelsen og mener, at den nuværende løsning er velfungerende med de undervisere, vi har – Søren Vallentin med dressur mandage samt de dage det passer ind samt Jimmi T. Sørensen med spring og dressur tirsdage og torsdage.

Vi mener, at det fungerer fint med spring i den lille hal om søndagen. Vi ser det ikke rimeligt at lægge yderligere beslag på den store hal til springning, derfor afvises ønsket om spring i stor hal søndag formiddag.

Vi er dog åbne overfor eksterne undervisere med fx specialkurser for alle i weekenden – såvel spring som dressur.

Opbindingspladser i kortstalden: Se under pkt. 1.a.

Fremtidig placering af halmvogn: Se under pkt. 1.a.

6. Sikkerhed:

Der er kommet en forespørgsel om løse hunde er tilladt. Det skal igen pointeres, at hunde skal være i snor i stalden, ligesom hunde, der gør, ikke må være i stalden.

Desuden har der være en forespørgsel om holdningen til at trække med 2 heste.

Vi henstiller til, at man kun trækker med én hest, da det er et krav fra DRF af hensyn til sikkerheden. Personale er dog ej omfattet heraf.

7. Elevundervisning/rideskole:

Helle oplyste, at der er meget fin belægning af nytilkomne ryttere til elevskolen – dejligt.

8. Privat undervisning:

Der er blevet spurgt til, om Peter kunne undervise mere end om fredagen og søndagen hvilket vi i bestyrelsen ikke mener, er en mulighed. Men opfordrer til at man bruger de allerede etablerede undervisere.

For den gode ordens skyld informeres det om mulighederne for privat undervisning:

Søren Vallentin med dressur mandage samt de dage det passer ind (dog ikke når der er springning) samt Jimmi T. Sørensen med spring og dressur tirsdage og torsdage.

Desuden kan man få undervisning af rideskoleleder Anette Andreasen, idet hun kan undervise, hvornår det passer ind.

Se hjemmesiden for mere info herom.

9. Udvalg:

Mette har udarbejdet funktions- og arbejdsbeskrivelse til de forskellige udvalg, som bestyrelsen læser igennem og giver evt. kommentarer til Mette snarest, så det kan komme på hjemmesiden.

10. Indkomne forslag:

Trakenerforbundet, som vi i et tidligere referat oplyste, evt. ønskede at leje vores faciliteter, har meldt tilbage, at de afholder deres arrangement andet steds.

11. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Den netop afholdte julefest var et brag af en fest med stor deltagelse. Der kom et overskud på kr. 5.000 fra festen.

1. afdeling af dressurcuppen er afholdt. 2. afdeling bliver afholdt i januar måned 2014. 

Mette oplyste, at der kommer et kursus i stævnesystem først i 2014, og vi håber, at der melder sig interesserede hertil. Klubben betaler J.

Der er nedsat et nyt cafeterieudvalg, hvilket vi påskønner meget – tak for det.

Der er distriktsrådsmøde mandag den 2. december 2013 på Vilhelmsborg. Mette og Anne deltager.  

Mette oplyste, at der skal ansøges senest den 15. december om distriktsstævner hos DRF.

Hun oplyste, at vi søger om et dressurstævne i maj/juni på 2 udendørsbaner, hvilket kræver rigtig mange hjælpere. Ligeledes vil vi søge om et springstævne i august, men vi mangler navne på ansvarlige til dette.

12: Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Camilla kontakter mulige sponsorer for ophæng af bannere m.v.

Camilla foreslog ”sponsor-spring”, som hun ved, de afholder med stor succes i andre rideklubber. Hun undersøger, hvorledes det kan foregå.

13. Eventuelt:

Følgende blev præciseres:

Det præciseres, at det ikke er tilladt at sætte ”påbydende” opslag op uden underskrift på.

Reglerne omkring lukning af vinduerne skal overholdes

Der gøres opmærksom på, at al ind- og udgang ikke må ske gennem portene. Det skal ske igennem grøn/rød port på langsiden. Dog er personalet undtaget.

Næste bestyrelsesmøde bliver fastsat til onsdag d. 22. januar 2014. kl. 19.30 hos Christian. Mette tager brød med.

Referent:
Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde 9. september 2013

Sted: Hos Mette Thomsen, Højbjerg

Deltagere:

Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede. Camilla Christensen var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at laden nu er fyldt op med halm. Samtidig har vi mere materiel under tag end tidligere. Dvs. alle stævne-springstøtter og stævne-bomme er indenfor. Om ca. 1 måneds tid kan vi få det sidste indenfor efterhånden som halmen bliver brugt.

Banebygger ved distriktsstævnet foreslog, at vi får nedlagt betonvandgraven på græsspringbanen – dvs. cementen skal væk m.v. Georg tager fat i Anker for fjernelse heraf.

Banebyggeren foreslog desuden, at vi flytter rideindgangen til fjerneste hjørne ned mod dressurbanen. Nuværende indgang skal bevares til adgang med traktor m.v. Bestyrelsen finder det som en god idé, og Georg sørger herfor.

Georg hænger opslag op, at dækkerne skal væk fra solariet inden d. 15. september 2013.

Solariet kommer i brug igen, idet en pensionær sørger for at finder poletterne til brug herfor og får den startet op.

Desuden beder bestyrelsen alle på Skåde være meget mere opmærksomme på, at man hver især hjælper til at få ryddet op efter sig og rundt omkring, så det ser pænt og præsentabel ud alle steder. Tak.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Georg mente, at til november vil vi have fuld belægning på boksene igen.

Desuden er græsfoldene tillige fuld booket.

Foldordning:

Det blev besluttet at den store, nederst fold deles i 2, hvorefter den er klar til udlejning. Georg sørger for dette.

Udlukning af heste:

Grundet det meget store tidsforbrug på udlukning på græsfolde til hverdag, blev det besluttet, at

"Græsfold tur/retur på alle hverdage" stiger fra kr. 650,- pr. md. til kr. 700,- pr. md. Stigningen træder i kraft pr. 01.01.2014

Nyt tiltag:

Weekend, jordfold, tur/retur: 400 kr. pr. måned

Weekend, græsfold, tur/retur: 600 kr. pr. måned

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi kan mærke, at der er blevet større aktivitet, hvilket også kan mærkes på elevholdene, idet der er kommet større tilgang af elevryttere.

Desuden oplyste han, at boksindtægten nu hænger sammen.

Der er blevet brug kr. 15.000,- på indkøb af nyt springmateriel til distriktsstævnet.

Foder har været en anelse dyrere end budgetteret.

Alt i alt er vi godt med og følger budget. Han påpegede dog, at det selvfølgelig stadig er vigtigt, at vi har stalden fyldt op, folde udlejet m.v.

3. Personale:

Georg og Helle har holdt personalemøde. Bl.a. har de gennemgået renholdelse m.v. af arealerne, stalde m.v. hen over sommeren, som flere har påpeget ikke var struktureret nok.

Georg oplyste, at dette er sket for at spare "mandetimer". Georg er obs herpå, herunder også at nedvaskning af staldene struktureres mere til næste år. Dette kræver tillige, at Georg får klar besked på, hvornår pensionærerne tager deres hest "på ferie"/væk fra boksen.

Desuden kan det oplyses, at vi får en praktikant i uge 41, ligesom vi går i gang med at søge ny elev til start 1. oktober. Anne skal på skole og er så færdig ved os til december 2013.

4. Udendørsbaner – Helle skulle søge tilskud:

Helle oplyste, at vi har fået afslag fra Herman Salling Fonden. Hun arbejder dog videre med ansøgninger.

Georg og Anne Pind fastlægger en arbejdsweekend hen over efteråret for at gøre "vinterklar" på stedet. Der vil komme opslag op herom.

5. Sikkerhedsregler:

Vi afventer til foråret.

6. Nyt fra distrikt 12 (Anne og Tina deltog):

Anne Pind og Tina deltog til DRF distriktsrådsmøde i distrikt 12 onsdag den 4. september i Djurslands Rideklub. På mødet blev bl.a. forespurgt til, hvordan man kan få flere klubber til at deltage til distriktsrådsmøderne. Der var kun ca. 15 fremmødte klubber ud af 55 klubber. Desuden blev økonomien gennemgået, ligesom der var stemning for, at møderne fremover blev afholdt på Vilhelmsborg, hvor der var gode mødelokaler.

Distrikt 12 opfordrede desuden klubberne til at få deres medlemmer til at besøge distrikt 12´s hjemmeside for info om kommende kurser. Opslag hænger på tavlen i elevstalden og ellers kan følgende link bruges:

http://www.distrikt12-drf.dk/html/d12_2ku.htm

7. Certificering:

Intet nyt.

8. Elevundervisning/rideskole:

P.t. har vi 7 heste og 9 ponyer + "Lille Claus" på elevskolen.

Åbent Hus arrangementet den 30. august 2013 var velbesøgt, og det har givet flere henvendelser om prøvetimer og nye elevryttere. Anette og en del af elevrytterne holdt en lille opvisning på den udendørs elevbane – tak for det, ligesom mange af de besøgende børn benyttede sig af at få en ridetur på vores ponyer.

Helle oplyste, at Katrine desværre ikke kan fortsætte som lørdagsundervisere. Anette har overtaget lørdagsundervisningen. Hun skal dog have en anden dag fri, hvorfor der arbejdes på at finde ny underviser til et af hverdagsholdene.

Desuden kunne Helle oplyste, at Anette har fået forespørgsel om oprettelse af et specialhold for fx ADHD børn, hvilket der arbejdes videre med.

9. Privat undervisning:

Der er sket følgende ændring ved undervisning hos Søren Vallentin:

Prisen fra 01.10.2013 vil være kr. 300,- pr. ½ enetime.

Desuden opkræves udgiften af klubben via

www.skaar.klub-modul.dk, som de øvrige online tilbud.

Det vil sige, det hæves på ens konto en gang om måneden. Medlemmer skal således tilmelde sig dette via online-tilmelding pr. 01.10.2013.

Skåde Rideklub modtager et mindre administrativt gebyr fra Søren Vallentin herfor.

Og det er stadigvæk mandage, hvor Søren Vallentin underviser.

Ved privatundervisning på privatheste hos ridelærer Anette sættes prisen op fra kr. 150,- til kr. 175,- fra den 01.01.2014.

10. Fremtid:

Intet nyt.

11. Indkomne forslag:

Der er kommet et ønsket fra bl.a. Tina Haugaard angående brug af vandvarmer. Bestyrelsen besluttede at åbne op for det varme vand igen, dog først når armatur er erstattet af separat rød og blå hane, således, at man ikke er i tvivl om, hvad der bruges. Der må dog ikke vaskes ben i varmt vand. Der skal bruges koldt vand hertil. Georg sørger for udskiftning af armaturet.

Det er en prøveordning, som tages op til revurdering. Hvis udgiften "eksploderer", er vi nødt til at annullere ordningen igen.

12. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Mette Thomsen oplyste, at der kommer elevstævne med både springcup og elevstævne den 29. september og dressurklub-stævne for hest og pony den 19. oktober.

Den 7. december er der dressurklub-stævne hest og pony, og springklub-stævne hest og pony, dog kun spring, hvis der melder sig én til at arrangere dette.

Tillige dressurcup i november.

Desuden kommer der forskellige aktiviteter fra elevskolen i løbet af efteråret.

I oktober kommer der prøver til ryttermærker 3 og 4.

13: Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Helle oplyste, at vi får kr. 5.000 fra sponsor firmaet Insights. Tak for det.

Christian sørger for at overdrage leverandørlisten til Kronborg.

14. Eventuelt:

Mette får af og til henvendelser fra udefrakommende rytter, som ikke er medlem af Skåde Rideklub. Man være medlem af Skåde Rideklub for at bruge vore baner. Medlemmer af klubben, som f.eks. har hest opstaldet andet sted, men ønsker at benytte vores baner, skal betale for et ridehuskort, 1 gang pr. uge til kr. 140,- pr. måned jf. prislisten. Der er kommet henvendelse om, at klubben for nye besøgende på stedet kan være svær at finde. Tina forsøger at få kommunen til at opsætte et skilt helt ude på Oddervej med henvisning til rideskolen.

Næste bestyrelsesmøde bliver fastsat til onsdag den 27. november 2013. kl. 19.30 hos Christian. Anne tager brød med.

Referent:

Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2013

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere:

Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Camilla Christensen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Springmateriale – Georg sagde, at vi skal have ekstra springmateriale lånt til distriktsstævnet, da vi ikke har nok. Georg laver en list over, hvad der mangles og giver til Christian, som vil undersøger herom.

Georg oplyste, at vejen ned til de nederste ridebaner er blevet udbedret, dog ikke optimalt. Christian kontakter AROS herom.

Mette mener, at plastikken bag privatstaldene flyver rundt – både på hingstefolden, på gårdspladsen m.v. Georg er obs herpå, så det samles sammen, når wrap pakkes ud.

Dørpumpen på døren ind til privat stalden. Georg prøver at reparere den.

Helle foreslog, at Georg sætter opslag op om, at pensionærerne tager deres dækkener ned nu og lægge i solariet – så der er klar, når der skal højtryks-renses i stalden.

Ellers inter nyt fra dagligdagen, oplyste Georg.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Pr. 1. juli har vi 5 tomme bokse. Der har været 2 henvendelser, som var positive.

Alle folde er lejet ud nu på nær "søfolden".

Græsfolde: Vi lejer folden oppe bag maskinfabrikken. Georg oplyser, at han laver adgang til folden og sørger for, at der er adgang til vand, evt. med kar. Dvs. der også kan åbnes op fra elevheste foldene til de nye græsfolde, så elevhestene tillige kan komme derop.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi har et okay forbrug nu på personaleomkostninger. Og Georg prøver som altid i sommerperioden at minimere forbrug af timer.

Desuden oplyste Christian, at det ser ud til at, det går den rigtige vej i forhold til indtægter på elevskolen. Også grundet bl.a. partrytter vil han mene. Desuden ser det ud til at opslag omkring rideskolen desuden giver tilgang af nye elevrytter. Se tillige pkt. 7.

Christian oplyste, at der er blevet bestilt nye forsikringspolicer på alle forsikringer til rideklubben.

3. Personale:

Georg oplyste, at vi måske får en timelønnet ansat til hjælp i stalden.

Lørdagsunderviser: Vi arbejder stadig på en fast lørdagsunderviser.

4. Udendørsbaner – Helle skulle søge tilskud:

Helle oplyste, at vi desværre har fået afslag fra TRYG fonden til sikkerhedshegnet til dressurbanerne.

Helle foreslog, at vi får sikkerhedshegn til den nederste bane. Mette foreslog, at vi selv prøver at udforme et hegn. Vi tænker lidt videre med ideen.

Helle har udarbejdet en ansøgning om midler til de udendørsbaner, som bliver indsendt.

Anne mener, at svellerne på de nederste udendørs baner "bliver presset ud". Georg oplyste, at skal problemet afhjælpes, skal der fx jernstænger ned omkring svellerne for at holde dem på plads. Det er et kæmpe arbejde. Vi arbejder videre med sagen.

5. Sikkerhedsregler:

Opfyldning af Falck Kasser – Georg sørger for dette via vort abonnement.

Det er fortsat et problem med løse hunde på Skåde, og det præciseres, at hunde SKAL være i snor, hvilket vi beder alle respektere.

Vinduerne i stalden – de skal være lukket om aftenen. Dette skal ligeledes håndhæves. Her præciseres det tillige, at pensionærerne skal huske at lukke dem til aften, når stalden lukker.

6. Certificering:

Camilla og Mette var til møde i distriktet. Klubben skal være repræsenteret ved distriktsrådsmøderne for at opnå certificering i "Organisation".

Næste møde er den 4. september 2013 i Grenå. Der er 4 møder om året hos distriktet.

Vi mangler funktions- og ansvarsbeskrivelse til de forskellige udvalg. Mette prøver at udarbejde et kort udkast hertil.

Instruktion i ansvars- og beredskabsplan er udarbejdet af Georg og hængt op i stalden.

7. Elevundervisning/rideskole:

Georg siger, at elevheste-bestanden ser fornuftig ud.

Anette har gennemgået elevhestenes udstyr, og det bliver udskiftet og repareret i sommerferien.

For så vidt angår undervisning, så har vi vedtaget, at vi holder lukket Grundlovsdag og underviser 1. maj på elevskolen.

Hvordan får vi flere elever til elev-skolen. Der er blevet talt om afholdes af dag, hvor der tilbydes trækketure. Der er også talt om, at man efter lørdagsholdene kan tilbyde en gratis trækketur.

Forslag fra Mette om, at man i elevskolen kunne melde sig til Århus Kommunes fritidstilbud til børn i sommerferie. Det kan dog ikke nås i år.

Børnefødselsdag kan afholdes på Skåde til hverdag. Kontakt skal ske til rideskole-leder Anette Andreasen.

Forslag fra Camilla om, at SFO´er i nærområdet tilbydes at besøge vores rideskole, få en rundvisning, se hestene m.v. Tina spørger Anette herom og udarbejder opslag og sørger for opsætning heraf.

8. Privat undervisning:

Tina sørger for, at Søren Valentin bliver nævnt på hjemmesiden under "Undervisere". Vi har et bredt tilbud til vores ryttere nu. Se de forskellige undervisere på hjemmesiden.

9: Fremtid:

Punktet udsættes.

10. Indkomne forslag:

Mette har fået et ønske fra nogle dressurrytter om, at de godt kunne tænke sig, at der kommer mål / markering af en 20 x 60 bane på den udendørs dressurbane.

Det blev besluttet, at man er velkommen til at lave fx en hvid markering på svellerne (henvend jer til Georg herom…) samt sætte bogstavs-markeringerne på bane i hjørnerne i forhold til målene. Disse skal dog sætte på plads efter brug.

Vi har fået en klage ang. støj fra trampolinen ved børnenes leg herpå. Vi skal derfor dog henstille til, at man dæmper sig ved ophold på trampolinen.

Bestyrelsen har evalueret placering af trampolinen. Har dog fundet, at det er den bedste placering.

Vi kan se, at børnene har stor glæde af trampolinen. Trampolinspring er et godt supplement til ridning, da det styrker balancen og koordinationsevnen. 
 
Mette har modtaget henvendelse/skrivelse fra en dommer, som tidligere har været dommer ved et stævne hos os. Man ønsker at leje vores baner og faciliteter i 2014 til et Trakehner-arrangement. Dette er bestyrelsen positivt stemt overfor, og Mette arbejder videre hermed.

11. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Der er springcup lørdag den 22. juni og igen i september og igen i november – sponsoreret af Kronborg.

Og samme arrangør vil lave et dressurcup i efterår 2013 og forår 2014.

Vores netop overstået pinsestævne i dressur har givet et overskud på godt kr. 20.000 – det er så flot. Stor, stor tak til vore hjælpere, sponsorer, udvalg, cafeteriet m.v.

Vi har vores store spring distriktsstævne den 17. og 18. august, og det kommer til at kræve rigtig mange hjælpere. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu herom….

12: Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Christian sørger for at overdrage leverandørlisten til Kronborg. Ellers intet nyt.

13. Eventuelt:

Intet.

Næste bestyrelsesmøde bliver fastsat til onsdag den 11. september 2013. kl. 19.30 hos Mette Thomsen. Tina tager brød med.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde 7. maj 2013

Sted: Hos Camilla, Højbjerg

Deltagere:

Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Camilla Christensen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at vi jo har fået ny elev, Anne, som er startet hos os, og det fungerer fint.

Desuden oplyste han, at arbejdsmæssig bliver arbejdet prioriteret som følger for så vidt angår banerne:

1. prioritet er banen i den store ridehal, så der altid er klar til ridning og dernæst den lille ridehal.

2. prioritet er de baner, hvor der skal være undervisning og selvfølgelig også med vanding m.v.

Derudover er prioriteten: Først stalden, så baner og derefter vedligeholdelse og orden.

Det præciseres, at pensionærerne skal HUSKE at feje efter sig inden stalden forlades for at ride samt efterfølgende, når stalden forlades efter endt ridt. Og selvfølgelig, når man har trukket hest(e) på fold i weekenden.

Foderkvaliteten: Helle mente, den var blevet dårlige i perioder. Georg oplyste, at når siloen er ved at være tom, er der meget smulder til sidst. Han er dog meget OBS på problemet, da nogle af hestene ikke vil spise det smuldrede foder.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Vi har 4 tommer i maj og 6 tomme i juni måned 2013.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi stort set følger budgettet og gennemgik kort et par relevante punkter fra budgettet.

3. Personale:

Jf. ovenfor er vores nye personale, Anne kommet godt i gang og er velfungerende. Stor tak til Katrine for en god og solid indsats og held og lykke fremover.

4. Foldkontrakter – græsfoldordning – Camilla udarbejder nyt udkast:

Camilla har udarbejdet udkast til 2 fold kontrakter – til henholdsvis stor og lille fold. Korrektur bliver læst, hvorefter disse bliver lagt på hjemmesiden, ligesom Camilla sørger for at få prisen på.

5. Ny ridehusbund – Status / Vanding:

Vandvognen fungerer okay, dog er den ikke helt tæt. Det tager lang tid at vande, men spreder vandet fint.

Georg oplyste, at han helst vander om morgenen, da fordampningen er mindst på dette tidspunkt.

6. Udendørsbaner – Helle skulle søge tilskud:

Georg oplyste, at den udendørs springbane blot skal slåes/klippes, evt. tromles, hvilket Georg sørger for.

Helle forslog, at springbanen blev klippe fast fx hver uge, så den holdes pæn og kort. Vi prøver at få en ordning i gang.

Helle oplyste, at vi har fået tilbud på udbedring af begge baner – både elev- samt dressurbanen. I tilbuddet indgår både det at holde bunden fugtigt samt dræning af banerne. Pris for dressurbanen er kr. 743.000 og kr. 556.000 for elevbanen.

Helle vil prøve at søge fonden om tilskud.

7. Opsamling af ikke udførte punkter fra referaterne i 2012 v. Mette – Christian skulle forhøre sig hos TRYG om røgalarmer samt få fremskaffe forsikringspolicer fra Jacob Fisker:

Christian er i dialog med Jacob Fisker og afventer svar fra ham. Desuden vender Christian tilbage mht. røgalarmer.

Angående opfølgning fra de sidste referater, oplyste Mette, at hun har skrevet til de personer, der har punkter, der ej er udført/mangler opfølgning.

8. Sikkerhedsregler:

Helle oplyste, der er ansøgning inde hos TRYG fonden til dressur-sikkerhedshegn om banen. Der går dog ca. 3 måneder, før vi får svar.

9. Certificering:

Helle oplyste, at der er et distriktsrådsmøde d. 5. juni 2013, hvor Mette Thomsen og Camilla deltager.

10. Elevundervisning/rideskole:

a. Er holdene fyldt op:

Helle oplyste, at belægning desværre ikke er opadgående. Vi tror måske, at en af årsagerne kan være, at den manglende tilmelding skyldes, at nye ryttere selv skal aktivere sig via det nye klub-modul, idet der er mange nye til prøvetime. Vi vil skabe bedre betingelser for nye ryttere via mail med vejledning heri og med link til klub-modulet.

Vores lørdagsunderviser, Cecilie stopper, da hun skal starte på uddannelse. Ny lørdagsunderviser er ved at blive fundet.

Der er stor aktivitet til ryttermærker m.v., hvilket er meget dejligt. Og rideskoleleder Anette gør en stor og flot indsat til dette.

b. Elevheste:

Vi får en ny elevhest, og Rybak skal afhændes.

11. Privat undervisning:

Status que idet vi stadig arbejder på at finde en dressur-underviser.

12: Vilkår for fremmede heste i stalden i forbindelse med undervisning og stævner – opfølgning heraf – bl.a. gøres plads i laden, spand til opsamling af møg:

Georg oplyste, at han har gjort plads i laden, og fremmede heste kan henvises hertil.

13. Aktiviteter, kurser m.v. :

Mette oplyste, at vi havde et kursus i april med Lene Wiisbye Hansen Og hende indtryk var, at deltagerne var glade for kurset. Der vil blive afholdt et kursus igen med Lene Wiisbye Hansen.

Arbejdsdag:

Fra bestyrelsen skal lyde et KÆMPE STOR TAK til alle hjælpere – det var så dejligt, at så mange ville hjælpe til.

Camilla forslog, at vi får malet springmaterialet – at vi fx tager en lørdag, da flere har meldt, at de godt vil hjælpe en dag til fx en specifik arbejdsopgave.

14. Aktiviteter /udvalg:

Vi har jo det kommende stævne i pinse – den 18-20. maj. Der kommer snarest opslag op, hvor det fremgår, hvor der mangles hjælpe. Og hvor det så er muligt at skrive sig på.

Som noget nyt bliver der arrangeret "trække-tilbud" på elevskole-hestene til pinse-stævnet.

Den 2. juni er der elevstævne, som Pony/Junior udvalget arrangere.

15: Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt. Leverandørlister skal fremskaffes. Christian kontakter Elisabeth herom og giver Kronborg besked. Helle prøver desuden at finde "sin liste" og giver til Christian.

16. Eventuelt:

Tina forsøger at skaffe ny dør til sadelrummet i elevstalden, da den har en del huller m.v.

Næste bestyrelsesmøde bliver fastsat til tirsdag den 25. juni 2013. kl. 19.30 hos Christian. Mette tager brød med.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2013

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for Skåde Rideklub.

Dato:

Onsdag den 3. april 2013, kl. 19.30 hos Christian Markussen.

Tilstede:

Mette Thomsen, Christian Markussen, Helle Schjødt, Anne Pind, Camilla Christensen samt Tina Østergaard.

Vores vandvogn er blevet ved at blive lavet, hvorefter banerne bliver vandet. Georg forventer, at det sker i løbet af en uges tid. Der bliver ikke vandet fra loftet, før frosten er over.

Camilla undersøger, om hun kan fremskaffe sikkerhedsveste, som hjælpere til stævner skal have på, så de er synlige. Giver besked til Mette Thomsen herom.

Desuden udarbejder Camilla udkast til foldkontrakt til næste bestyrelsesmøde

Christian fremskaffer forsikringspolicerne samt får gennemgået disse – så de stadig er ajour.

Anne taler med Georg om arbejdsdag, Hvornår det kan være. Vender tilbage herom.

Formålet med møde var primært at få konstitueret den nye bestyrelse. Følgende konstituering blev vedtaget i enighed.

Bestyrelsen:

Navn:

Opgaver:

Formand og

Udvalgskoordinator:

Mette Thomsen

Mobil: 4051 8270

Mail:

mettestenloekke@live.dk
 • Tegner klubben.

 

 • Leder bestyrelsesmøder.

 

 • Nyansættelser, herunder også af freelance medarbejder – tillige med hjælp fra det nedsatte ansættelsesudvalg.
 • Kontaktperson til udvalg.

 

 • Repræsentant til distriktet.

 

 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender.

 

 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.

Næstformand

Helle Schjødt

Mobil: 2163 5987

Mail:

helleschjoedt@hotmail.com

 

 

 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.

 

 • Personaleansvarlig
 • Afholder medarbejdersamtaler.

 

 • Afholder personalemøder.
 • Kontaktperson til elevhold og elevundervisere.

 

 • Alle kontrakter skal være up to date.

Kasserer:

Christian Markussen

Mobil: 4034 4822

Mail:

christianmarkussen@mail.tele.dk
 • Står overordnet for økonomien, herunder omkostninger og lønudbetalinger samt alle lønforhold med de ansatte.

 

 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroller.

 

 • Kontakt til bogholder.

 

 • Udarbejder budgetter.

 

 • Ansvarlig for debitorerne.

 

 • Holder klubbens forsikringer ajour.

 

 • Ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester.

 

 • Indkøb af elevheste.
 • Kontaktperson til Aros.

 

 • Alle kontrakter skal være up to date.
 • Få søgt aktuelle tilskud.

Sekretær:

Tina Østergaard

Mobil: 2240 4404

Mail:

tina@avitech.dk
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde

 

 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster.

 

 • Diverse info til medlemmerne, opslag samt info til webmaster.

 

 • Åbne og sortere post.

 

 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.

 

 • Planlægge medlemsmøder.

Menigt medlem:

Anne Pind

Mobil: 2325 6075

Mail:

annepind@hotmail.dk
 • Kontaktperson til automat udvalget samt cafeterieudvalget.

 

 • Ansvarlig for rideklubbens nøgler.
 • Kontaktperson til materiel anlæg, herunder renovering af folde.

 

 • I samarbejde med staldmesteren koordinere og planlægge arbejdsdage.

 

 • Vicevært på elevboligen.

Menigt medlem:

Camilla Christensen

Mobil: 2063 8418

Mail:

cdc@aumaison.dk
 • Kontaktperson til sponsorudvalget.

 

 • Søge legater (tovholder).

 

 • Holde sponsorerne ajour på hjemmesiden.

 

 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer.

 

 • Løbende ad hoch opgaver.

 

Næste bestyrelsesmøde er sat til afholdelse tirsdag den 7. maj 2013 kl. 19.45 hos Camilla. Tina medbringer brød.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

 

Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2013

(Mødet blev flyttet fra den 27.02.2013.)

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere:

Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at det fungerer rigtig godt i begge haller efter pålægning af de nye bunde - både ridemæssigt og i forhold til opsamling af klatter.

Georg oplyste dog, at grundet kørsel i forbindelse med pålægning af bundene i hallerne, har bl.a. jorden omkring den store ridehal "taget skade", hvorfor vi skal forvente, at det bliver mudret, når frosten er væk af jorden.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Der er p.t. fuld belægning på boksene. Til 1. april er der 4 pensionærer, der rejser. Dog har vi samtaler i gang for så vidt angår nyansættelse i stedet for Malene. Vi formoder der medbringes hest, hvorfor vi forventer, der p.t. vil være 2 bokse ledige pr. 01.04.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi afventer den sidste halvdel af tilskuddet fra kommune, hvorefter banen bliver betalt.

Banen er betalt med halvdelen via midler fra kommunen, næsten halvdelen af rest-udgiften i sponsorrater (både private samt firmaer), hvilket er meget, meget flot. Rideklubben har selv betalt det sidste beløb på ca. 35.000,

STOR tak for dette til alle sponsorer.

I forhold til budgettet oplyste Christian, at vi kører nogenlunde som sidste år på samme tidspunkt. Det er godt set i lyset af, at vi har haft tomme bokse. Så det tegner bedre end for 4-5 måneder siden.

Christian har købt en ny automat til cafeteriet, idet vores lejeaftale var tæt på udløb og nuværende leverandør havde overdraget rettighederne til ny leverandør, som ville sælge den til os. Dog til en pris, som vi ikke var interesseret i.

Den nye maskine bruger markant mindre strøm og kommer i indeværende uge. Tina Haugaard er blevet instrueret i brugen heraf. Den bliver afskrevet over 5 år.

Vi søger stadig efter en brugt vandvogn.

Christian oplyst, at Elisabeth har brugt utrolig meget tid på det nye system. Udfordringerne er dog medlemmer, som ikke har dankort. Systemet er dog klar en forbedring og givtig på den lange bane.

3. Personale:

Vi skal have skiftet personale, idet Marlene er færdig hos os pr. 01.04.13 og skal videre i sin uddannelse. Georg og Helle er i gang med samtaler for nyansættelse til 01.04.

Vi håber desuden på, at vi får en "samfundstjener" til at hjælpe Georg.

4. Foldkontrakter – græsfoldordning – Christian udarbejder nyt udkast:

Afventes.

Georg oplyste, at der er et par enkelte ledige folde endnu, så henvend jer blot til Georg, hvis I ønsker at leje heraf.

5. Ny ridehusbund – Status:

Se pkt. 1.a.

Det præciseres desuden, at straks hesten har gødet, skal man hoppe af hesten og straks samle op. Vi kan se, at man også hjælper hinanden, nu man er nede af hesten – dejligt J .

Mette sørger for, at der bliver pålagt information om vores nye bunde på hjemmesiden.

Tina tager nye billeder af hallerne til hjemmesiden og til leverandøren af bundene.

6. Strategi for udendørsbaner v. Helle:

Det blev besluttet, at der skal findes en ordning for så vidt angår den nederst bane, således at sandet "ikke forsvinder ud" under svellerne. I løbet af foråret skal vi have kørt et læs på for at forøge top-laget.

Helle vil søge tilskud hos diverse fonde til nye bunde på de 2 udendørs baner. (Det drejer sig om øvre dressurbane samt elevbanen) samt indhenter tilbud på udbedring af disse 2 bunde.

Helle foreslog desuden, at hegnet om den udendørs springbane bliver malet, samt at græsset bliver klippet regelmæssigt, så banen fremstår flot til det kommende udendørsstævne.

7. Vilkårene for "fri springning om søndagen" v. Mette:

Det er besluttet, at der om søndagen er mulighed for "Super Søndag" mellem kl. 9 – 12 i den lille hal. Det vil i dette tidsrum være muligt at medbringe egen underviser. Denne ordning er ligeledes en forsøgsordning. Alt springmateriel skal sættes på plads straks efter brug og senest kl. 12. Se opslag herom.

8. Generalforsamling:

Der er kommet et forslag ind, som vi har vurderet er et bestyrelsesanliggende, hvorfor henvendelsen vil blive besvaret direkte fra formanden.

Ellers ikke andre indkomne forslag til generalforsamlingen.

9. Opsamling af ikke udførte punkter fra referaterne i 2012 v. Mette:

Der er et par løse ender fra året der gik.

a: Mette har spurgt elektriker på lyssensorer til sadel rummene, hvilket vil koste ca. kr. 1.200 pr. rum. Der blev ikke besluttet noget, men vi opfordrer folk til at slukke lys, der brænder unødigt.

b: Foldkontrakter, se punkt 4.

c: Røgalarmer: Christian hører ved TRYG.

d: Vandvogn: Georg kigger løbende efter på brugtmarkedet.

10. Vindfang ved indgangsdøren til cafeteriet jf. generalforsamlingsreferat fra 2012:

Aros er i gang med at få igangsat arbejdet med opsætning af vindfanget, som bliver opsat udenfor. Bestyrelsen mener dog ikke, at dette er nødvendigt og ser hellere pengene brugt på reparation af lukkemekanismerne på de 2 døre til cafeteriet fra terrassen.

11. Sikkerhed:

Helle oplyste, at der kommer 2 kurser. Et gratis kursus om "Sikkerhed ved ridning og omgang med heste" samt et Førstehjælpskursus. Begge gennem DRF, distrikt 12. Kurserne løber af staben først i april måned 2013.

Desuden oplyste Helle, at ansøgning til TRYG-fonden om sikkerhedshegn til de 2 udendørsbaner er afsendt.

12. Certificering:

Mette oplyste, at ovennævnte sikkerhedshegn rundt om banerne er det sidste, vi mangler for at få "Certificeringen i sikkerhed" fra DRF.

13. Elevundervisning/rideskole:

a. Er holdene fyldt op:

Der mangler stadig elever på Rasmus Klump holdene. Helle taler med Anette om optimering heraf.

Der er købt en ny pony-elevhest, Taison. Misty skal sælges. Kontikki skal afhændes. Og der skal indkøbes en ekstra ny pony, som Christian er på udkig efter.

Georg oplyste, at Leifi gerne skal komme sig snarest muligt.

14. Privat undervisning:

Vi arbejder på en ny dressur-underviser.

15: Vilkår for fremmede heste i stalden i forbindelse med undervisning og stævner v. Mette:

Georg oplyste, at mange steder må fremmede heste ikke komme i stalden for at gøre klar til fx ridning – dybest set i forhold til sygdomme.

Mette tænker, hvordan kan vi så "tage ordentlig imod" vores gæsteryttere, så de føler sig velkomne.

Georg foreslog, at han godt kunne rydde en plads over i laden ved bommen til gæsterytterne, så de har et sted at stå ved opsadling m.v. Der kommer en spand m.v. op til opsamling af møg. Et udmærket forslag, som det blev besluttet, at Georg snarest sørger for.

16. Aktiviteter, kurser m.v. :

Mette oplyste, at i pinsen har vi et 3 dags udendørs dressurstævne for pony og hest. Der skal bruges mange hjælpere, så sæt endelig kryds i kalenderen.

I weekenden i uge 33 holder vi distriktsstævne i spring for hest med distriktsmesterskab for hold.

Anne Pind følger op på fremskaffelse af farvede veste til hjælpere, så de er synlige ved stævnerne.

17. Aktiviteter /udvalg:

Pony/Juniorudvalget har lige afholdte fastelavnsstævne med over 60 startende. Et stort arrangement, som forløb rigtig fint. Stor ros til udvalget samt rideskoleleder Anette for at få dette stævne arrangeret samt jeres tid herpå. Også stor tak til cafeteriet - både Poul samt hjælpere på dagen.

18: Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Se pkt. 2.

19. Eventuelt:

Intet.

Næste konstituerende bestyrelsesmøde bliver fastsat efter generalforsamlingen den 13. marts 2013.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. januar 2013

Dato: Tirsdag den 8. januar kl. 19.45.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at de kun muger ud én gang om ugen i elevstalden. Hos pensionærerne er det 2 gange om ugen, som det plejer. Han mener, det er okay i forhold til udluftningen. Desuden er Katrine skåret ned i tid – dvs. det giver 4 timers besparelse af løn om ugen.

P.t. har vi en person ansat, der er i samfundstjeneste, hvilket også giver ekstra arbejdskraft til rideklubben.

Optøjning: Anne Pind mente, at optøjning på staldgangen og i vandspiltov i pensionærstalden skal gennemgåes. Georg oplyste, at han har ekstra fjedre liggende, og han ville gennemgå disse.

Georg oplyste, at hvis der er mangler, eller noget er gået i stykker, så skriv det på white-board tavlen i stalden eller sig det til Georg, så vi kan få det repareret.

Mette køber liste til toiletdøren i kortstalden, så halm m.v. ikke bliver ”blæst ind” på toilettet.

Jf. tidligere referat skal Georg gennemgå funktionsbeskrivelsen for vore weekend-vagter. Disse bedes snarest afleveret til Helle.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

George oplyste, at der pt. er 8 tomme bokse. En person har dog oplyst, at hun kommer til 1. februar 2013 med sin hest.

Hvad kan vi ellers gøre? Helle mener, at vi skal have den nye bund, og derefter gøre flere aktiviteter for at profilere den nye bund til udefrakommende.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at økonomien grundet de sidste måneders manglende boksbelægning er ramt. Ved en samlet opgørelse ender vi med et mindre underskud i 2012. Vi kommer således hæderligt ud af året i betragtning af, hvad vi har været udsat for.

Vort nye økonomisystem er nu indført, og Elisabeth har lavet et fremragende og stort stykke arbejde. Det fungerer godt, der er dog enkelte personer, der ikke er i besiddelse af dankort. Disse kan undtagelsesvis få lov at betale pr. regning, dog kun mod forudbetaling. Kontakt skal ske til bogholder Elisabeth Hansen på mail: elisabethhansen11@gmail.com

3. Personale:

Jf. ovennævnte er Katrine gået ned i tid. Og til maj skal hun ud at rejse. Malene starter skoleophold den 2. april 2013 og derefter have et nyt praktiksted, Hun stopper således hos os. Georg har fået et par ansøgning ind og vil følge op på det i forhold til, hvornår Malene stopper, så vi kan få en ny elev i gang. Georg vender tilbage til Helle herom.

Cecilie Okholm er startet med at underviser om lørdagen. Hun rider selv via part på elevhesten, Lotus. Bestyrelsen byder hende velkommen.

4. Foldkontrakter – græsfoldordning – Christian udarbejder nyt udkast:

Udarbejdes og gennemgåes til næste møde.

5. Ny ridehusbund;

Vi har fået svar fra kommunen angående tilskud til renovering af 2 ridehusbunde, og vi har fået bevilget et anlægstilskud på max.kr. 156.250,- incl. moms, dog max. 50% af de samlede anlægsudgifter, så det er vi rigtig glade ved.

Rideklubben skal så selv ud at ”finde” det sidste godt kr. 150.000,-.

Georg har indhentet tilbud på renovering af bundene, og hun oplyste, at tilbuddene, der er kommet, stort set er af ens pris. Det kommer til at koste mindst 310.000,- incl. moms + en harve til traktoren til bundene til ca. kr. 30.000,-.  Halvdelen har vi jo så fået i tilskud fra kommunen. Og resten skal klubben så selv fremskaffe.

Vi arbejder på at finde sponsorer. Der er positiv tilsagn fra flere private sponsorer. Henvendelse kan ske til Helle 21 63 59 87.

Der blev nedsat en gruppe med Christian og Georg for afklaring af leverandør og vilkår for at få sat gang i ny ridehusbund hurtigst muligt. Det er begge haller, der skal laves.

6. Generalforsamling – klargøring hertil:

Datoen bliver onsdag den 13. marts kl. 19.00 i cafeteriet. Der er 3 på valg (3 personer, da vi p.t. kun er 5 i bestyrelsen efter Eriks afgang), hvorfor vi skal opfordre til, at man tænker over, om man ikke vil med i bestyrelsen.  Indkaldelse udsendes.

7. Sikkerhedsregler:

Bestyrelsen oplyser, at som vi har observeret, så bruger alle ridehjelm, hvilket er rigtig dejligt.

8. Certificering:

Helle har fået tilbud på opsætning af hegn til banerne. Helle vil søge Tryg-fonden om tilskud.

9. Elevundervisning/rideskole:

a. Er holdene fyldt op:

Søgning på Rasmus Klub holdene er p.t. ikke så stor. Det blev besluttet, at Christian ophænger opslag på SFO, skoler for at tiltrække nye ryttere hertil. Tina udarbejder opslag hertil.

Part-heste: Alle hestene er nu udlejet hertil, så det er en stor succes.

10. Privat undervisning:

Der er stigende interesse til Jimmi´s undervisning.

Ellers intet nyt.

11. Aktiviteter, kurser m.v. :

Har man ønsker om at tage initiativ til kurser m.v., så kontakt Mette Thomsen.

Desuden kan man holde sig ajour på kalenderne for 2013, som hænger i staldene.

Det er nu muligt at tage ryttermærker 3 og 4. Kontakt til rideskoleleder, Anette. Info ligger ligeledes på hjemmeside.

12. Aktiviteter /udvalg:

Juniorudvalget vil afholde fastelavnsstævne søndag den 24. februar 2013. Nærmere opslag vil blive ophængt. 

13. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Intet nyt. Der henvises til punkt 5.

14. Info angående berideruddannelsen:

Dansk Ride Forbund har valgt at lukke berider-uddannelsen ned. DRF arbejder på en anden løsning.

15. Eventuelt:

Intet nyt.

Nyt bestyrelsesmøde blev sat til onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.30. hos Christian.  Helle tager brød med.

Referent: Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub