Bestyrelsesreferater 2022

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. august 2022

Dato: 22. august 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere:  Lone Linnebjerg, Camilla Dybdal, Louise Bagger, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen og Annette Frølund

 

Information fra daglig leder:

 • Vi har 2 ledige bokse i store stald og 1 i ponystalden. Halm er steget voldsomt ca. 20% og høet ca. 10%. Alle græsfoldene er udlejet.
 • Toiletdøren i store stald vil blive ordnet.
 • Der trænger til at blive ryddet op i rytterstuen, kontoret osv. der vil blive arrangeret en arbejdsdag d.24. eller 25. september.
 • Vvs´er skal ordne toilettet i ponystalden.

 

Økonomi:

 • Vi har i det første halve år af 2022 har rideklubben haft et stort underskud på ca. 86.000kr.-
 • El er bl.a. steget fra 54.000 til 90.000 kr.-, og olie fra 45.000 til 65.000kr.-
 • Christian kontakter Aros om de vil være behjælpelige med energibesparelse i klubben. evt. en gennemgang af el.
 • Der er prisstigninger på vej.
 • Og en ny part struktur på vej, denne løsning arbejdes der stadig på.
 • Pr. 1/10 vil der sket en prisstigning på bokse på 100kr.-pr. måned.
 • Elevholdene med 50kr.- for personer over 24 år, og 25kr.- for de under 24, pr. måned.
 • Ridehuskort vil stige til 650 kr.- pr. måned
 • Bestyrelsen er efterfølgende blevet enige i, at stille prisstigningerne foreløbigt i bero.
 • Der vil være mulighed for et mere køb af hø, således det kan fåes 3 x dagligt. Kontakt Georg, hvis dette ønskes.

 

Sikkerhed:

 • Der vil blive lavet en udformning af forsikringer i rideklubben.

 

Aktiviteter:

 • DRF. Mette Thomsen har søgt og fået bevilliget 5000 kr. til forplejning til et event til piger mellem 12-15 år. Dette event skal afvikles inden udgangen af 2022. Pony- /Juniorudvalget hjælper til.
 • Der er kommet et ønske om staldmøde, og dette vil blive afholdt mandag d.12/9 kl.19.00.
 • Rengøringspersonale mangles, Anne vil spørge nogle af de unge piger.

 

Evt.:

 • Lone ønsker ikke længere at være formand for klubben, så vi mangler en kandidat pr. 1/9.
 • Georg skal indtil ny formand referere til Christian.

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 28/9

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2022

Dato: 15. juni 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Charlotte Børresen, Louise Bagger, Anette Frølund, Camilla Dybdal (Supp), Caroline Rasmussen (Supp)

Afbud: Christian Markussen

 

Information fra daglig leder

Status på daglig stalddrift:

 • Trænger til lidt arbejde på udendørsarealer pga sygdom hos personale
 • Stalddrift er gået ok på trods af sygdom – dejligt med hjælp fra alle der har hjulpet til.
 • Foderpriser bliver holdt på nuværende niveau.
 • Spåner er steget
 • Halm forventes at stige
 • Wrap forventes at stige
 • Nyt varmeanlæg er installeret – varmepumpe – giver grønnere og billigere varme.
 • Det er anbefalet at der kommer en timer på – så spild minimeres.
 • Mangler stadig personale til ca 6 timer/uge og weekendhjælp.
 • Sommerferie – weekender ser ok ud så længe der er tilsyn fra Georg eller Isabella.
 • Uge 31 er der lidt ekstra behov for hjælp. – der bliver taget initiativ til at parterne hjælper til og laver lidt ekstra staldhygge i den uge. Caroline og Georg koordinerer.
 • Nedvaskning i uge 27 – Georg laver et opslag om at der skal være ryddet inden.
 • Ormetjek sker uge 25.

Status på bokse:

 • 3 ledige bokse

Status på folde:

 • Alt udlejet.
 • Har en ekstra på hånden – hvis der bliver behov for en mere.

 

Opfølgning på ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter.

 

Økonomi / budgetopfølgning

Ingen punkter.

 

Ridebaner

 • Gået godt med stævne.
 • Flot ryddet efter stævne.
 • HUSK at tage klatter – det halter lidt – PLEEEAASSEE😊.

 

Rideskole

 • Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på optimering af rideskolen.
 • Ridehold, heste, og generelt setup vil blive gennemgået og moderniseret.
 • Ridelejr
 • Uge 26 man-fre, kl. 9-16. Torsdag, Djurs Sommerland.
 • Kirstine er ridelærer.
 • Juniorudvalget vil gerne lægge timer – får Djurs sommerland tur.
 • Der medbringes 2 ponyer. – evt. 2 pladser ledige.

 

Privat undervisning

Ingen punkter.

 

Certificering

Ingen punkter.

 

Indkomne forslag

Ingen punkter.

 

Sikkerhed

 • VIGTIGT – Der har været farlige episoder hvor der bliver redet, kigget på tlf og haft ørebøffer på samtidigt. Vi henstiller ALLE til at vente med at kigge på tlf og være 100% OPMÆRKSOM når man sidder på hesten/ponyen.
 • DET er TOTALT UACCEPTABELT at være uopmærksom, herunder at kigge på tlf og/eller have noget i ørerne når der rides på vejen, og udenfor banerne.

 

Nyt fra distriktet - DRF

Ingen punkter.

 

Udvalg

 • Super flot stævne afholdt – velorganiseret og mega godt klaret.

 

Markedsføring – PR

Ingen punkter.

 

Aktiviteter – kurser - udvalg mm.

 • Dressurcup søndag d. 19. juni.

 

Sponsorer - ekstra indtægter – sponsorpriser

 • Vi har fået tilsagn om 400.000 til en ny springbane fra Sallingfonden – og så skal der søges yderligere fonde til resterende beløb. JUBII FLOT klaret.
 • I gang med at søge fonde til nye elevheste og hytte til stævnepladsen – vi krydser fingre.

 

Eventuelt

Vedrørende longering

 • Der henvises til ridehusreglementet:
 • Der må longeres på alle baner undtagen den nederste sand bane (pga. højtliggende rør); HVIS der er under 4 ryttere – og ALLE ryttere giver tilsagn til at det er OK.
 • Vi anbefaler at der longeres på udendørsbanerne i videst muligt omfang uden at der er andre ryttere til stede.

Bestyrelsesarbejdet og formandsposten moderniseres.

 • Alle henvendelser vedr. daglig drift sker til Georg.
 • FEEDBACK og SPM til bestyrelsen sker på mailen: bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com – Alle mails og henvendelser besvares og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 10. Aug 2022 kl. 17-19 i cafeteriet.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april 2022

Dato: 6. april 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Louise Bagger.

Afbud: Anette Frølund, Camilla Dybdal (Supp), Caroline Rasmussen (Supp)

 

Information fra daglig leder

Tomme bokse:
Der er p.t. flere tomme bokse. Bestyrelsen vil forsøge at avertere på Facebook m.v. for at få nye opstaldere ind.

Ridehusbundene skal desuden fyldes op i år. Det er dog ikke kritisk endnu.

Alle græsfoldene er lejet ud, og alle, der har ønsket græsfold, har fået det.

 

Økonomi / budgetopfølgning

Økonomien er tilfredsstillende efter omstændighederne. Der er dog et underskud på 118.000 kr., hvor der var budgetteret med 90.000 kr. En del skyldes, at aconto-raterne for vand er steget som følge af det meget store vandforbrug pga. ledningsbrud sidste år. Det undersøges, om forsikringen evt. dækker det ekstra forbrug.

Forbrug af el er steget voldsomt, og der er ikke kun tale om prisstigninger. Der er brugt 10 – 15% mere end sidste år. Der springer umiddelbart ikke et ændret forbrugsmønster i øjnene, bortset fra at solariet nu er i brug igen. Vi tjekker med Elisabeth, hvor mange penge der er kommet ind i betaling for brugen. Vandvarmeren i vandspiltovet er dyr i drift, så en mulighed kan være, at der skal indføres særskilt betaling for brug af varmt vand, fx via en app. Udgifter til stald og ridehus er de samme som sidste år.

Foder:
Der må forventes en stigning på 10 – 20% allerede nu. Prisen på halm forventes at blive tredoblet. Andre former for strøelse er dog steget mindst lige så meget.

 

Ridebaner

Bestyrelsen er i gang med at ansøge Salling-fonden om tilskud til en ny springbane.

 

Personale

Det er svært at skaffe personale ikke mindst til weekendvagterne. P.t. er der i løbet af ugen 16 udækkede timer.

 

Rideskolen

Der har været udfordringer med aflysninger ifm. med Rebeccas tilskadekomst.

Vi arbejder på, sammen med den daglige ledelse at finde flere afløsere, og skabe en bedre struktur så vi kan sikre mere stabilitet og minimere aflysninger. Vi har et stort ønske om at løfte niveauet på rideskolen efter en tid med Corona nedlukninger osv. Alle der vil bidrage til dette, ved at hjælpe til og evt melde sig som afløser, er meget velkomne.

Vi skal stræbe efter gerne at have 7 på hvert hold, så økonomien hænger bedre sammen, og vi derved har mere at arbejde med ift. hestemateriale og undervisning.

 

Nyt fra distriktet – DRF

Lone og Charlotte har været til repræsentantskabsmøde i DRF. Der var et par workshops, der var interessante, bl.a. om den fortsatte adgang for ryttere til naturen. I forbindelse med naturnationalparker og andre områder, hvor der hegnes ind for at udsætte kvæg eller ’vild’heste, står rytterne og andre brugere af naturen til at miste store områder. Mange vil ikke ønske at gå ind i indhegninger til kvæg eller heste, og til hest vil det ofte være decideret farligt.

 

Aktiviteter – kurser - udvalg mm.

Mette T. sørger for at sende opdateringer af kalenderen til Lone, som så opdaterer kalenderen på hjemmesiden.

Arbejdsweekend:
Der planlægges en arbejdsdag søndag den 24. april, sådan at der kan se pænt ud til springstævnet weekenden efter.

Wifi:
Der skal købes to routere, sådan at vi kan komme til at få glæde af den sponsorerede fibernetforbindelse. Jens Striib har tilbudt at få lagt fibernet ind i dommerburet på den store dresssurbane for 1000 kr. Bestyrelsen vil formentlig takke ja til tilbuddet.

 

Eventuelt

Vandspiltov:

Det er afløbet fra toilettet i privatstalden, der får afløbet til at stoppe. Det vil være en stor hjælp, hvis Georg får besked, så snart afløbet i vandspiltovet bliver lidt trægt. Så vil han bestille kloakfirmaet med det samme. De kan som regel komme i løbet af 1 – 2 dage.

Problemet kan på længere sigt måske afhjælpes ved, at toilettet udskiftes med en model med større skyl. Alle brugere af toilettet opfordres til altid at bruge det største skyl.

 

OBS!!!
Vi vil gerne opfordre til at alle læser den opgavebeskrivelse, der ligger på hjemmesiden for bestyrelsen. Hvis nogen har information, forslag eller feedback til bestyrelsen, så henvend jer til den rette vedkommende, så alt ikke går til formanden. Vi arbejder på at vi har en bred bestyrelse der løfter i flok – og det har vi brug for hjælp til. Så husk at henvende jer gennem de rette kanaler og til rette vedkommende – alle sager tages seriøst og bliver behandlet på efterfølgende bestyrelsesmødet.

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag d. 17. maj, kl. 17:00 i cafeteriet.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde 3.marts 2022

Dato: 3. marts 2022

Sted: Cafeteriet.

Deltagere: Lone Linnebjerg, Anne Pind, Christian Markussen, Charlotte Børresen, Anette Frølund, Louise Bagger, Caroline Rasmussen (Supp).

Afbud: Camilla Dybdal (Supp)

 

Da Mette Thomsen er trådt tilbage som formand, skal vi have fundet en ny til at varetage denne post.

Der er ingen der melder sig frivilligt, og det er umiddelbart ikke så lige til at finde en, der har mod på det.

Vi beslutter at forsøge at lave om i arbejdsfordelingen – således at opgaverne spredes mere bredt ud i bestyrelsen.

Lone Linnebjerg indvilger i at give det et forsøg i en 6 måneders periode under forudsætning af, at der er fuld opbakning og hjælp at hente hos resten af bestyrelsen. Der er fuld enighed om dette og fuld opbakning til Lone – som vi er sikre på bliver en god formand for klubben.

Stort tak til Lone Linnebjerg som derved er ny formand i Skåde Rideklub.

Christian Markussen genvælges som kasserer.

Der er enighed om at det er en vigtig post for klubben, hvor vi skal sikre kontinuitet og stabilitet, for at sikre den gode økonomi som klubben heldigvis har haft igennem en længere årrække. Alle indkøb skal godkendes af Christian. Derudover hjælper Christian også formanden i forbindelse med personalesager.

Funktions- og ansvarsbeskrivelsen gennemgås, opdateres og tilpasses, således at vi får en effektiv og konstruktiv sammensætning af opgaver og at opgaverne bredes ud således at vi løfter i flok.

Se opdateret Funktions- og ansvarsbeskrivelse.

 

Takker for et super godt møde.

Næste bestyrelsesmøde er sat til 6.april 2022 kl. 17.00.

 

Referent Louise Bagger   

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. februar 2022

Dato: 23. februar 2022

Sted: Cafeteriaet

Deltagere: Mette Thomsen, Anne Pind, Christian Markussen, Annette Frølund (referent), Georg og Lone Linnebjerg

Afbud: Louise Bagger

 

1. Information fra daglig leder

Belægning pr. 1. marts: 3 ledige bokse i den store stald.

Værelserne i personalehuset er alle udlejet.

Der mangles 8-16 personaletimer pr. uge i arbejdskraft - primært til hø/weekendvagter.

Georg er OBS på nedvask af staldene til sommer. Der er indhentet tilbud og dette vil muligvis ske i uge 27.

Der arbejdes på, at strømmen til nogle af jordfoldene bliver udskiftet. Det drejer sig om 4 ud af 12 folde.

 

2. Opfølgning af to-do-ting fra sidste møde

Intet nyt.

 

3. Økonomi

Årsregnskabet viser et lille overskud på ca. 22.000 kr.

Prisstigninger:
Vi adviserende, at der ville ske prisstigninger. Desværre blev der i denne sammenhæng brugt ordet "mindre". Dette beklager bestyrelsen, da der procentvis er sket større stigninger nogle steder end andre. Stigningerne er vurderet individuelt.

 

4. Ridebaner

Der er indhentet tilbud på opfyldning af ridebanerne.

Vi skal alle være obs på, at samle klatter op, da der desværre fortsat opleves at der ligger nogle glemt.

 

5. Personale

Mie, rideskolelederen, kommer ikke tilbage efter endt barsel.

Rebecca vil indtræde i denne stilling pr. 1. marts 2022.

 

6. Rideskolen

Rebecca har desværre været udsat for et fald på en hest, og er pt. sygemeldt. Derfor mangles der undervisere indtil hun bliver raskmeldt igen.

Bestyrelsen prøver så vidt muligt, at finde afløsere til de enkelte elevhold.

 

7. Privat undervisning

Intet nyt.

 

8. Certificering

Intet nyt.

 

9. Indkomne forslag

Vedr. generalforsamling d. 2. marts 2022, er der ikke kommet nogle indkomne forslag.

 

10. Sikkerhed

Intet nyt.

 

11. Nyt fra distriktet

Der er distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg tirsdag d. 1. marts - Mette og Lone deltager.

 

12. Udvalg

Vi har fået tildelt 3 springstævner og 1 dressurstævne i 2022.

Mette og Christian har været til møde med Århus kommune og kommunens andre 8 rideklubber på Skaarupgaard d. 22. februar. 

 • Der blev talt om økonomi, hvilket er et generelt problem i kommunens rideklubber, ligeledes mangel på elevheste.
 • Århus kommune giver økonomisk støtte ud fra aktivitet (medlemmer på elevholdene) i klubben.
 • Sport & Fritid kommer på besøg d. 3. marts.

 

13. Markedsføring – PR

Intet nyt.

 

14. Aktiviteter

Intet nyt.

 

15. Sponsorer

Intet nyt.

 

HUSK!!!

Generalforsamling onsdag d. 2. marts 2022, kl. 19.00 i Rytterstuen.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2022

Dato: 11. januar 2022

Sted: Cafeteriaet

Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Louise Bagger (referant), anette Frølund, Georg og Lone Linnebjerg

Afbud: Merete Clausen og Anne Pind

 

Information fra daglig leder

Belægning pr. 1.feb: 1 ledig boks

2 ledige folde fra forår. 

Vagtplan - julen ok, Jan og feb - nogenlunde. Thula stopper om lørdagen. Vil gerne vende tilbage efter rejse. 

Der er lagt fibernet ind i cafeteria og dommertårn. 

Varmen i rytterstuen bøvler. Georg bestiller rep. 

Elevhestene registreres osv - Georg er på sagen. 

Indendørs ridehusbunde tjekkes. 

 

Økonomi 

- 2021 ser ud til at blive rundt 0 med et lille overskud

- 2022 

 • lønninger stiger
 • Wrap stiger - ca.25%
 • Der kommer derfor mindre stigninger over hele linien for at dække de øgede udgifter. 
 • Stigningerne er holdt på et minimum og påvirker primært de direkte påvirkede poster.

Lone vil gerne gennemgå alle kontrakter og bilag – de er selvfølgelig fuldt tilgængelige – Christian sætter Lone i kontakt med Elisabeth – som kan stille det ønskede materiale til rådighed. 

Lone undersøger regelsæt vedr. lønnet foreningsarbejde.

 

Generalforsamling 

Christian indkalder 2.marts. Christian og Mette er på valg. Mette modtager ikke genvalg. Christian overvejer.

 

Info fra dristriktet

27 Jan - alle rideklubber mødes på skaarupgaard - samarbejde på tværs - ønske fra kommunen. Vidensdeling.

Der er møde i distriktsrådet på VB 1.marts Mette og Lone deltager. 

 

Sikkerhed

OBS: På grund af sikkerhedshensyn er det forbudt at færdes på stedet med ørepropper - så man ikke kan høre andre mennesker tale/advare. 

Der ligger et sikkerhedskursus man kan tage på DRFs hjemmeside. 

 

Sponsorer/ansøgninger

Arbejdet starter nu her. 

 

Vedr. vildtskov

Status er at der arbejdes videre på den oprindelige plan i Moesgaard skovene MEN uden hegninger. Vedr. Hørret Skov så er der et ønske om en grøn kile fra Hørret skov til Vilhelmsborg – det kræver dog opkøb af jord – hvilket derfor er et langsigtet projekt – og heri lader det på nuværende tidspunkt til at man i den forbindelse vil indtænke ridestier i planen. Vi følger den løbende dialog vedr. skovene.

 

Vedr. Klubtøj

Hvis der er nogen der ønsker at købe klubtøj kan man henvende sig tillouise@stm-sport.dk